Auktoriserade översättare/rättstolkar

Det finns ingen databas över översättare eller tolkar i Litauen.

Hur hittar man auktoriserade översättare eller tolkar i Litauen

Vid rättegångar tillhandahåller domstolen en översättare/tolk.

För privat behov kan privata översättare och tolkar hittas via följande webbplatser:

Senaste uppdatering: 18/02/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats