Auktoriserade översättare/rättstolkar

Tyskland

På den här sidan får du hjälp med att hitta en auktoriserad översättare eller rättstolk i Tyskland.

Innehåll inlagt av
Tyskland

Hur hittar man en auktoriserad översättare eller rättstolk i Tyskland?

I det tolk- och översättarregister som förs av förbundsländerna finns uppgifter om alla tolkar och översättare i de tyska förbundsländerna som har rätt att utföra edsvurna, officiella eller bestyrkta översättningar och tolkningar.

Frågan om auktorisering regleras av lagstiftningen i de enskilda förbundsländerna, vilket innebär att villkoren kan skilja sig åt från ett förbundsland till ett annat.

Är tillgången till det tyska tolk- och översättarregistret kostnadsfri?

Ja.

Hur söker man efter en auktoriserad översättare eller rättstolk i Tyskland?

Man kan göra enkla eller kombinerade sökningar efter tolkar och översättare på namn, postnummer/stad eller språk. Genom att markera träffarna i resultatlistan kan man få fram uppgifter om språkkombinationer och kontaktuppgifter.

Länkar

http://www.justiz-dolmetscher.de/ tolkning.de/

http://www.justiz-uebersetzer.de/ översättning.de/

http://www.gerichts-dolmetscher.de/

http://www.gerichts-uebersetzer.de/

http://www.gerichtsdolmetscherverzeichnis.de/ över rättstolkar.de/

http://www.gerichts-uebersetzer.de/

Senaste uppdatering: 29/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats