Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Auktoriserade översättare/rättstolkar

England och Wales

Här får du hjälp att hitta en auktoriserad översättare eller tolk i England och Wales.

Innehåll inlagt av
England och Wales

England och Wales har i dagsläget ingen central databas över tolkar och översättare, men du kan söka efter en tolk eller översättare i ett antal decentraliserade register och listor, t.ex. följande:

Länkar

National Register of Public Service Interpreters,
Association of Police and Court Interpreters,
Institute of Translation and Interpreting,
Justitieministeriets vägledning om domstolstolkar

Senaste uppdatering: 13/06/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.