Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Prekladatelia/Tlmočníci

Španielsko

Táto časť vám pomôže nájsť tlmočníka alebo súdneho prekladateľa v Španielsku.

Autor obsahu
Španielsko

Ako nájsť tlmočníka alebo súdneho prekladateľa v Španielsku

V Španielsku neexistujú komplexné právne predpisy týkajúce sa súdnych tlmočníkov a prekladateľov.

V článku 231 ods. 5 ústavného zákona o súdnej moci sa uvádza, že „v ústnych konaniach môže byť za tlmočníka určená každá osoba, ktorá ovláda používaný jazyk a ktorá v minulosti zložila prísahu alebo sľub, že bude prekladať presne.“

V článku 440 trestného poriadku sa stanovuje právo využiť pomoc tlmočníka a v článku 441 sa uvádza, že „tlmočník sa vyberie z osôb s príslušnou kvalifikáciou, ak sú také osoby na danom mieste k dispozícii. V opačnom prípade sa za tlmočníka určí učiteľ príslušného jazyka, a ak ani ten nie je k dispozícii, určí sa akákoľvek osoba, ktorá hovorí daným jazykom.“

V článku 762 ods. 8 trestného poriadku sa uvádza, že „ak obvinená osoba alebo svedok nerozumie alebo nehovorí španielsky, použije sa príslušný postup stanovený v článkoch 398, 440 a 441. Tlmočník nemusí mať úradný diplom.“

Vo všeobecnosti v rámci občianskoprávnych a trestnoprávnych vecí, na ktoré sa vzťahuje bezplatná právna pomoc, odmeny prekladateľov alebo tlmočníkov hradí ministerstvo spravodlivosti (alebo autonómna oblasť s právomocami v oblasti spravodlivosti), kým v občianskoprávnych konaniach, na ktoré sa nevzťahuje bezplatná právna pomoc, náklady na prekladateľa alebo tlmočníka hradí žalobca. Tlmočníci sa využívajú aj v niektorých súdnych konaniach v správnych veciach, napríklad pri žiadostiach o azyl.

Na získanie kvalifikácie súdneho prekladateľa alebo tlmočníka je potrebné zložiť skúšku organizovanú ministerstvom zahraničných vecí. Držitelia tejto kvalifikácie sú oprávnení vykonávať úradné preklady.

Je prístup k databáze prekladateľov v Španielsku bezplatný?

V Španielsku neexistuje žiadna databáza s informáciami o tlmočníkoch a prekladateľoch.

Ako nájsť súdneho prekladateľa v Španielsku

Ministerstvo zahraničných vecí a spolupráce uverejňuje zoznam osôb, ktoré zložili skúšky pre súdnych tlmočníkov.

Zoznam si možno prezrieť bezplatne a obsahuje abecedný zoznam jazykov a súdnych prekladateľov v každom jazyku.

Súvisiace prepojenia

ZOZNAM SÚDNYCH PREKLADATEĽOV

Posledná aktualizácia: 11/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom