Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Prekladatelia/Tlmočníci

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

Súd priznáva účastníkom civilných alebo správnych konaní, ktorí neovládajú jazyk konania (s výnimkou zástupcov právnických osôb), právo na to, aby sa mohli oboznámiť so spisovým materiálom a zúčastňovať sa na konaní s pomocou tlmočníka.

Účastníci konania si tiež môžu slobodne vybrať prekladateľov a tlmočníkov, ktorých považujú za spôsobilých na plnenie daných úloh.

Ak v trestnom konaní osoby s právom na obhajobu, obete alebo ich zástupcovia, svedkovia, znalci, experti, audítori a ďalšie osoby, ktoré orgán činný v trestnom konaní vyzve na účasť na konaní, neovládajú úradný jazyk štátu, majú nárok na to, aby počas konania používali jazyk, ktorý ovládajú, a bezplatne využívali služby tlmočníka. Služby tlmočníka v takom prípade zabezpečuje orgán činný v trestnom konaní.

Posledná aktualizácia: 15/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom