Prekladatelia/Tlmočníci

Nemecko

Na tejto stránke získate informácie stránky, ako nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Nemecku.

Autor obsahu
Nemecko

Ako nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Nemecku

V databáze prekladateľov a tlmočníkov, ktorá je vedená na spolkovej úrovni, sú zapísaní všetci prekladatelia a tlmočníci, ktorí boli v jednotlivých krajinách Spolkovej republiky Nemecko úradne vymenovaní resp. splnomocnení na vykonávanie tejto činnosti a ktorí zložili príslušný sľub.

Úradné vymenovanie resp. splnomocnenie prekladateľov a tlmočníkov a skladanie sľubu sa riadi právnym poriadkom jednotlivých krajín Spolkovej republiky Nemecko a podlieha preto špecifickým požiadavkám týchto krajín.

Je prístup do zoznamu prekladateľov bezplatný?

Áno, prístup do zoznamu prekladateľov je bezplatný.

Ako hľadať súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Nemecku

Jednotlivých tlmočníkov a prekladateľov možno vyhľadávať podľa mena, PSČ/obce alebo jazyka, alebo podľa kombinácie týchto kritérií. Pri voľbe konkrétnej osoby zo zoznamu výsledkov vyhľadávania sa zobrazia podrobné informácie ako ponúkané jazyky a kontaktné údaje.

Súvisiace odkazy

Súdni tlmočníci

Súdni prekladatelia

Súdni tlmočníci

Súdni prekladatelia

Zoznam súdnych tlmočníkov

Súdni prekladatelia

Posledná aktualizácia: 29/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom