Tłumacze pisemni/ustni

Malta

Malta nie posiada formalnej bazy tłumaczy sądowych.

Autor treści:
Malta

W sprawach karnych istnieje wykaz tłumaczy ustnych/pisemnych, z którego korzystają pracownicy wymiaru sprawiedliwości. Wykaz prowadzi i administruje nim sekretariat sądu karnego (ang. Criminal Court Registry). W ramach przygotowań do wejścia w życie dyrektywy w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym do usług sądowych dostępnych online na stronie internetowej dodano niniejszy wykaz: http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts.Jeżeli podczas postępowania karnego potrzebny jest tłumacz ustny lub pisemny, wyznacza go sędzia pokoju (ang. magistrate). Mimo istnienia wyżej wymienionego wykazu sędzia pokoju może z niego nie skorzystać i wyznaczyć na tłumacza ustnego lub pisemnego jakąkolwiek inną osobę, którą uzna za odpowiednią. Imię i nazwisko osoby wyznaczonej w ten sposób zostałoby następnie dodane do wykazu. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zwrócić się na piśmie do sekretarza sądu karnego („Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta”).

W sprawach cywilnych strony mogą wyznaczyć tłumacza ustnego lub pisemnego według własnego uznania, a koszty tłumaczenia ponosi strona, która potrzebuje tego rodzaju usług. Administracja sądowa nie bierze udziału w wyznaczaniu tłumacza. Sądy cywilne mogą jednak korzystać z wykazu dostępnego dla sądów karnych, który – jak wspomniano powyżej – jest powszechnie dostępny za pośrednictwem internetu.

Wykaz maltańskich tłumaczy ustnych i pisemnych jest także częścią informatycznego systemu zarządzania sprawami sądowymi (LECAM) przeznaczonego zasadniczo do wyłącznego użytku przez pracowników sądów i przedstawicieli zawodów prawniczych. Ogół społeczeństwa może mieć jednak dostęp do systemu LECAM w kwestiach dotyczących spraw cywilnych przy użyciu komputerów w sekretariatach sądów.

Wykaz biegłych jest uzupełniany przez urzędników sądowych upoważnionych do prowadzenia tej bazy danych. Wpisy dotyczące poszczególnych biegłych są powiązane ze sprawami sądowymi, do których zostali wyznaczeni w celu świadczenia specjalistycznych usług.

Ostatnia aktualizacja: 21/12/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony