Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Tłumacze pisemni/ustni

Grecja nie posiada strony internetowej zawierającej listę tłumaczy sądowych. Obecnie trwa opracowywanie greckich baz danych w postaci cyfrowej oraz ich elektronicznego interfejsu.

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

W jaki sposób znaleźć tłumacza sądowego w Grecji

Tłumaczenie ustne i pisemne przed greckimi sądami jest regulowane przepisami art. 233–238 greckiego kodeksu postępowania karnego. Tłumaczy pisemnych i ustnych powołuje właściwy sąd z odpowiedniego wykazu, który jest sporządzany co roku przez sąd pierwszej instancji i zatwierdzany przez sąd apelacyjny. W wyjątkowo pilnych przypadkach powołuje się tłumaczy ustnych, którzy nie figurują we wspomnianym wykazie.

W przypadku postępowania cywilnego art. 252 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że jeżeli świadek, biegły lub strona nie posługuje się językiem greckim, sąd powołuje tłumacza ustnego. Podobny przepis znajduje się w art. 137 kodeksu postępowania administracyjnego.

Należy również zauważyć, że w Ministerstwie Spraw Zagranicznych działa Służba Tłumaczeniowa, która, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiada za sporządzanie urzędowych tłumaczeń dokumentów publicznych i prywatnych.

Zagraniczne dokumenty publiczne tłumaczy się jedynie w sytuacji, gdy są opatrzone apostille; są to dokumenty z państw będących stronami konwencji haskiej z 1961 r., ratyfikowanej w Grecji ustawą nr 1497/1984 (grecki Dziennik Urzędowy, seria I, nr 188). Wszystkie inne zagraniczne dokumenty muszą być poświadczone przez grecką placówkę konsularną w państwie pochodzenia dokumentu lub przez placówkę konsularną danego państwa w Grecji.

Tłumaczenie jest odpłatne. Koszt tłumaczeń określa wiceminister spraw zagranicznych.

Oprócz tego, zgodnie z ustawą o zawodzie adwokata (art. 36 ustawy nr 4194/2013, grecki Dziennik Urzędowy, seria I, nr 208), czynności adwokata obejmują tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku obcym oraz tłumaczenie dokumentów w języku greckim na dowolny język obcy. Tłumaczenie takie wywołuje pełne skutki prawne przed każdym sądem lub innym organem, o ile została doń dołączona uwierzytelniona kopia tłumaczonego dokumentu, a adwokat zaświadczy, że posiada odpowiednią znajomość języka, z którego i na który dokonał przekładu.

Czy dostęp do bazy danych tłumaczy jest bezpłatny?

W Grecji nie prowadzi się scentralizowanej bazy danych tłumaczy pisemnych lub ustnych specjalizujących się w tłumaczeniach prawniczych.

Istnieje jednak baza danych, w której figurują członkowie Ogólnogreckiego Stowarzyszenia Tłumaczy, którzy są tłumaczami zawodowymi, należącymi do Międzynarodowej Federacji Tłumaczy (International Federation of Translators, FIT), przy czym niektórzy z nich wykonują również tłumaczenia ustne. W bazie tej użytkownicy mogą wyszukać tłumacza ustnego lub pisemnego według języka i regionu.

Oprócz tego w bazie danych Ogólnogreckiego Stowarzyszenia Tłumaczy Zawodowych – Absolwentów Uniwersytetu Jońskiego można znaleźć dane zawodowych tłumaczy (członków FIT) z poszczególnych regionów Grecji. Członkowie tego stowarzyszenia specjalizują się w dwóch z trzech języków: angielskim, francuskim lub niemieckim (Stowarzyszenie udziela informacji na temat specjalizacji językowych członków swoich członków).

Jak wyszukać tłumacza sądowego w Grecji?

Zobacz wyżej

Powiązane strony

Ostatnia aktualizacja: 03/07/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony