Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Juridiske oversættere og tolke

Grækenland har ikke noget websted med en officiel liste over juridiske translatører eller retstolke. Vi er i gang med at digitalisere databaserne og deres elektroniske grænseflade.

Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Sådan finder man en juridisk oversætter eller tolk i Grækenland

Tolkning og oversættelse ved de græske domstole er omfattet af artikel 233-238 i den græske strafferetsplejelov. Tolke og oversættere udpeges af den kompetente domstol fra den relevante fortegnelse, som udarbejdes hvert år af domstolen i første instans og færdiggøres af appeldomstolen. Har en sag særligt hastende karakter, kan der udpeges tolke, som ikke er opført i ovenstående fortegnelser.

I civile søgsmål bestemmer artikel 252 i den civile retsplejelov, at retten skal udpege en tolk, hvis et vidne, en sagkyndig eller en part ikke taler græsk. Der findes en tilsvarende bestemmelse i artikel 137 i forvaltningsprocesloven.

Det skal også bemærkes, at der findes en oversættelsestjeneste i udenrigsministeriet, som i henhold til den nugældende lovgivning har ansvar for officielle oversættelser af offentlige og private dokumenter.

Udenlandske offentlige dokumenter oversættes kun, hvis dokumenterne bærer en apostillepåtegning fra lande, der er med i Haagkonventionen fra 1961, som Grækenland har ratificeret ved lov nr. 1497/1984 (Grækenlands Officielle Tidende, serie I, nr. 188). Alle andre udenlandske dokumenter skal bekræftes af den græske konsulære myndighed i dokumentets oprindelsesland eller af landets konsulære myndighed i Grækenland.

Oversættelse er ikke gratis. Omkostningerne fastlægges af viceudenrigsministeren.

I henhold til loven om advokatvirksomhed (artikel 36 i lov nr. 4194/2013, Grækenlands Officielle Tidende, serie I, nr. 208) omfatter en advokats arbejde oversættelse af dokumenter udarbejdet på et andet sprog og oversættelse af græske dokumenter til et andet sprog. Oversættelsen har fuld virkning ved enhver domstol eller over for enhver anden myndighed, forudsat at den er ledsaget af en bekræftet kopi af det oversatte dokument, og advokaten bekræfter at have tilstrækkeligt kendskab til det sprog, som dokumentet er henholdsvis oversat til og fra.

Er der gratis adgang til databaser med oversættere?

Grækenland har ikke en centraliseret database over græske juridiske oversættere/tolke.

Der findes dog en database over medlemmer af dengræske translatørforening (medlemmer af Den Internationale Oversætterorganisation – FIT), som er professionelle translatører (hvoraf nogle også er tolke). Brugere kan søge efter en tolk/oversætter efter sprog og region i denne database.

Desuden findes der oplysninger om professionelle translatører for hver region i Grækenland i databasen for den græske forening af professionelle translatører uddannet ved Ionian University (medlemmer af FIT), hvis medlemmer er specialiseret i to af de tre sprog engelsk, fransk og tysk (information om, hvilket sprog foreningens medlemmer er specialiseret i, kan fås ved henvendelse til foreningen).

Sådan finder man en juridisk oversætter i Grækenland

Se ovenfor.

Relevante links

Sidste opdatering: 03/07/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website