Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Malta

Maltā nav oficiālas datubāzes par tulkotājiem un tulkiem tieslietu jomā.

Saturu nodrošina
Malta

Krimināllietās tulku/tulkotāju saraksts ir pieejams tiesnešiem un tiesu amatpersonām. Šo sarakstu glabā un uztur Krimināltiesu reģistrā. Gatavojoties brīdim, kad stāsies spēkā Direktīva par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā, iepriekš minētais saraksts ir pievienots tiešsaistē pieejamiem tiesu pakalpojumiem: http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts. Ja kriminālprocesa gaitā ir nepieciešams tulks vai tulkotājs, viņu ieceļ miertiesnesis. Kaut arī pastāv iepriekš minētais saraksts, miertiesnesis var to neņemt vērā un iecelt jebkuru citu personu, kuru tas uzskata par spējīgu veikt tulka vai tulkotāja pienākumus. Šādi ieceltas personas vārds un uzvārds tiks pievienots sarakstam. Lai iegūtu papildu informāciju, rakstiet Krimināltiesas sekretāram Justīcijas tiesā, Valetā, Maltā (The Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta).

Civillietās puses pēc savas izvēles var izraudzīties tulkotāju vai tulku, un izmaksas par šiem pakalpojumiem sedz tā puse, kurai šis pakalpojums ir nepieciešams. Tiesas administrācija neiesaistās šajā procesā. Tomēr arī civiltiesas var izmantot iepriekš minēto krimināltiesām pieejamo neoficiālo sarakstu.

Maltas tulku un tulkotāju saraksts glabājas arī Tiesu lietu pārvaldības (Legal Case Management – LECAM) IT sistēmā, kuru parasti izmanto vienīgi tiesu darbinieki un juridisko profesiju pārstāvji. Tomēr arī plašāka sabiedrība var piekļūt LECAM sistēmai saistībā ar civillietām, izmantojot tiesas kanceleju datorus.

Speciālistu sarakstu papildina tiesu amatpersonas, kuras ir pilnvarotas uzturēt šo datubāzi. Ierakstos par atsevišķajiem ekspertiem ir saites uz tiesas lietām, kurās konkrētais speciālists ir bijis izraudzīts sniegt profesionālos pakalpojumus.

Lapa atjaunināta: 21/12/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu