Ez az ország átmeneti helyzetben van: hamarosan ki fog lépni az Európai Unióból.

Юридически писмени/устни преводачи

Понастоящем в Шотландия не съществува единна централизирана база данни за устни или писмени преводачи. Въпреки това можете да търсите в редица децентрализирани регистри и списъци, включително:

Ако търсите правна помощ във връзка с устните и писмените преводи, ви препоръчваме да разгледате регистъра на SLAB

Връзки по темата

Шотландски съвет за правна помощ (Scottish Legal Aid Board), Национален регистър на устните преводачи, работещи в сферата на публичното обслужване (National Register of Public Service Interpreters), Асоциация на устните преводачи в полицията и съдилищата (Association of Police and Court Interpreters), Институт за писмени и устни преводи (Institute of Translation and Interpreting)

Последна актуализация: 04/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit