Ova je zemlja u postupku povlačenja iz EU-a.

Sudski tumači

Škotska trenutačno nema jedinstvenu i centraliziranu bazu s podacima o tumaču ili prevoditelju. No možete pretraživati niz decentraliziranih registara i popisa, uključujući sljedeće:

Ako tražite pravnu pomoć za tumačenje i prevođenje, preporučujemo Vam registar SLAB.

Ostale poveznice

Škotski središnji ured za pravnu pomoćNacionalni registar tumača u javnim službama, Udruga policijskih i sudskih tumača, Institut za prevođenje i tumačenje

Posljednji put ažurirano: 04/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.