Юридически писмени/устни преводачи

Njemačka

Настоящата страница ще ви помогне да намерите заклет писмен или устен преводач в Германия.

Sadržaj omogućio
Njemačka

Как да намеря юридически писмен или устен преводач в Германия?

В управляваната на федерално равнище база данни с писмени и устни преводачи са изброени всички писмени и устни преводачи, които са заклети или назначени, т.е. които са оправомощени да предоставят обществени услуги в германските федерални провинции (Länder).

Всяка германска федерална провинция определя критериите, на които трябва да отговарят устните и писмените преводачи, за да бъдат заклети или назначени, т.е. да могат да предоставят обществени услуги, което означава, че всяка федерална провинция определя свои специфични изисквания.

Безплатен ли е достъпът до германската база данни с писмени и устни преводачи?

Да.

Как да намеря юридически писмен или устен преводач в Германия?

Търсенето на определени писмени и устни преводачи е възможно по един или няколко от следните критерии: име, пощенски код/населено място или език. След като изберете даден отговор сред получените резултати, ще се появи допълнителна информация, като език или езици, с които преводачът работи, и координати за връзка.

Връзки по темата

Регистър на устните преводачи

Регистър на писмените преводачи

Регистър на заклетите устни преводачи

Регистър на заклетите писмени преводачи

Указател на заклетите устни преводачи

Указател на заклетите писмени преводачи

Последна актуализация: 29/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici