Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Õigustõlkijad/-tõlgid

Hispaania

Sellel lehel aidatakse teil leida tõlki või õigustõlkijat Hispaanias

Sisu koostaja:
Hispaania

Kuidas leida Hispaanias tõlki või õigustõlkijat?

Hispaanias ei ole terviklikku vandetõlkide ja -tõlkijate tegevust reguleerivat raamistikku.

Kohtuvõimu alusseaduse paragrahvi 231 lõikes 5 on sätestatud, et „Suulise menetluse korral võidakse määrata tõlgiks mis tahes isik, kes kõneleb menetluses kasutatavat keelt ja kes on andnud vande või lubanud tõlkida täpselt”.

Kriminaalmenetluse seadustiku paragrahvis 440 on sätestatud õigus saada tõlgi abi ning paragrahvis 441 on sätestatud, et „Tõlk valitakse asjaomase kvalifikatsiooniga isikute hulgast, kui neid kohapeal leidub. Kui selliseid isikuid ei ole, määratakse tõlgiks vastava keele õpetaja ja kui ka õpetajaid ei ole, siis selle keele kõneleja.”

Kriminaalmenetluse seadustiku paragrahvi 762 lõikes 8 on sätestatud, et „Kui süüdistatav või tunnistaja ei mõista või ei räägi hispaania keelt, kasutatakse paragrahvides 398, 440 ja 441 sätestatud menetlust. Tõlgil ei pea olema ametlikku kvalifikatsiooni.”

Üldreeglina maksab tõlkija või tõlgi teenuste eest tsiviil- ja kriminaalmenetlustes, kus on ette nähtud tasuta õigusabi, justiitsministeerium (või autonoomsed piirkonnad, kellel on volitused õigusvaldkonnas), samal ajal, kui tsiviilmenetlustes, kus ei ole ette nähtud tasuta õigusabi, tasub tõlkija- või tõlgiteenuste eest hageja. Tõlke kasutatakse ka teatavates haldusmenetlustes, näiteks varjupaigataotluste käsitlemisel.

Et saada vandetõlkijaks või -tõlgiks, on vaja sooritada välisministeeriumi korraldatav eksam. Selle eksami sooritanuil on õigus teha ametlikke tõlkeid.

Kas juurdepääs tõlkijate andmebaasile on Hispaanias tasuta?

Hispaanias ei ole tõlkide ja tõlkijate andmebaasi.

Kuidas leida Hispaanias õigustõlkijat?

Siiski on välis- ja koostööministeeriumi veebisaidil avaldatud vandetõlgi eksami sooritanute nimekiri.

Nimekirjaga saab tutvuda tasuta ning see sisaldab tähestiku järjekorras loendit keeltest ja iga keelega töötavatest vandetõlkijatest.

Seonduvad lingid

VANDETÕLKIJATE NIMEKIRI

Viimati uuendatud: 11/03/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta