Õigustõlkijad/-tõlgid

Põhja-Iirimaa

Sellel lehel selgitatakse, kuidas leida Põhja-Iirimaal õigustõlkijat või -tõlki.

Sisu koostaja:
Põhja-Iirimaa

Praegu Põhja-Iirimaal keskset tõlkide ja tõlkijate andmebaasi ei ole. Selle asemel võite vajalikku tõlki või tõlkijat otsida mitmest eraldi registrist ja nimistust, sealhulgas järgmistest:

Seonduvad lingid

Avaliku teenistuse tõlkide riiklik register

Politsei- ja kohtutõlkide liit

Kirjaliku ja suulise tõlke instituut

Viimati uuendatud: 16/01/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta