Õigustõlkijad/-tõlgid

Malta

Maltal ei ole ametlikku õigustõlkijate ja -tõlkide andmebaasi.

Sisu koostaja:
Malta

Kriminaalasjade puhul on kohtunikel ja kohtu töötajatel olemas tõlkide ja tõlkijate nimekiri. Seda nimekirja peab ja haldab kriminaalkohtu kantselei. ELi direktiivi (õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses) jõustamise ettevalmistusena lisati tõlkide ja tõlkijate nimekiri hiljuti kohtuteenuste veebisaidile – http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts. Kui kriminaalmenetluse käigus läheb tarvis tõlgi või tõlkija teenuseid, määrab tõlgi või tõlkija ametisse kohtu magistraat. Nimekirja olemasolu ei tähenda, et magistraat ei võiks nimetada tõlgi või tõlkijana ametisse mõnda muud isikut, keda ta peab nende teenuste osutamiseks sobivaks. Selle isiku nimi lisatakse hiljem nimekirja. Lisateabe saamiseks kirjutage palun kriminaalkohtu sekretärile aadressil: Courts of Justice, Valletta, Malta.

Tsiviilasjade korral võivad pooled määrata tõlgi või tõlkija omal valikul ning kulud kannab see pool, kes neid teenuseid taotles. Kohus sellesse protsessi ei sekku. Tsiviilkohtud võivad siiski kasutada kriminaalkohtu tõlkide ja tõlkijate nimekirja, mis on tehtud üldsusele veebis kättesaadavaks, nagu eespool märgitud.

Malta tõlkide ja tõlkijate nimekirja hoitakse ka kohtute kohtuasjade haldamise (Legal Case Management – LECAM) IT-süsteemis, mida saavad kasutada üksnes kohtu töötajad ja õigusvaldkonna ametite esindajad. Tsiviilasjade korral võib üldsus süsteemile siiski juurde pääseda kohtukantseleide arvutite kaudu.

Nimekirja teeb täiendusi andmebaasi haldama volitatud kohtuametnik. Üksikute erialatõlkide ja -tõlkijate nimed ühendatakse selle kohtuasjaga, mille puhul nad olid määratud oma erialaseid teenuseid osutama.

Viimati uuendatud: 21/12/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta