Õigustõlkijad/-tõlgid

Leedus ei ole tõlkijate või tõlkide andmebaasi.

Kuidas otsida õigustõlkijat/tõlki Leedus?

Kohtumenetluse korral otsib tõlkija/tõlgi kohus.

Isiklikeks vajadusteks võib eratõlkijaid ja -tõlke leida järgmistelt aadressidelt:

Viimati uuendatud: 18/02/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta