Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Õigustõlkijad/-tõlgid

Bulgaaria

Bulgaarial ei ole tõlkijate ja tõlkide andmebaasi.

Sisu koostaja:
Bulgaaria

Praegu ei ole vandetõlkide elektroonilist andmebaasi olemas. Tõlgid võivad aga osaleda kohtumenetluses eksperdina. Eksperdi staatus on sätestatud 16. jaanuari 2008. aasta määruses nr 1, mis käsitleb ekspertide registreerimist, kvalifitseerimist ja tasusid (välja andnud kõrgem justiitsnõukogu, SG 11/5.2.2008). Igas kohtus on olemas nende isikute nimekiri, kes võivad osaleda kohtumenetluses eksperdina (sealhulgas tõlkijad ja tõlgid).

Ettepaneku lisada ekspertide nimekirja spetsialistid (sealhulgas tõlkijad ja tõlgid) võivad esitada:

  • ministeeriumid
  • riiklikud ametid
  • institutsioonid
  • kohalikud omavalitsused
  • kutse- ja muud organisatsioonid
  • teadusasutused

Need saadetakse asjaomase piirkonna või halduskohtu eesistuja nimele.

Viimati uuendatud: 09/03/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta