Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Ισπανία

Το παρόν τμήμα της δικτυακής πύλης σας βοηθά να βρείτε νομομαθή διερμηνέα ή μεταφραστή στην Ισπανία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

Πώς μπορώ να βρω νομομαθή διερμηνέα ή μεταφραστή στην Ισπανία;

Στην Ισπανία δεν υπάρχει ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τους ορκωτούς διερμηνείς και μεταφραστές.

Στο άρθρο 231.5 του οργανικού νόμου για τη δικαστική εξουσία (Ley Orgánica del Poder Judicial) προβλέπεται ότι «στην ακροαματική διαδικασία, ο δικαστής ή το δικαστήριο μπορούν να διορίζουν ως διερμηνέα οποιοδήποτε άτομο γνωρίζει τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα, εφόσον δώσει τον απαιτούμενο όρκο ή υπόσχεση».

Στο άρθρο 440 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ley de Enjuiciamiento Criminal) κατοχυρώνεται το δικαίωμα συνδρομής από διερμηνέα και στο άρθρο 441 ορίζεται ότι «ο διερμηνέας επιλέγεται μεταξύ των πτυχιούχων διερμηνέων, εφόσον υπάρχουν επιτόπου. Σε αντίθετη περίπτωση, διορίζεται άτομο με άριστη γνώση της γλώσσας και, ελλείψει αυτού, οποιοδήποτε άτομο γνωρίζει τη γλώσσα».

Στο άρθρο 762.8 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ορίζεται ότι «εφόσον ο κατηγορούμενος ή ο μάρτυρας δεν ομιλεί ή δεν κατανοεί την ισπανική γλώσσα, η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 398, 440 και 441, χωρίς να είναι αναγκαίο ο διερμηνέας να είναι κάτοχος επίσημου τίτλου».

Γενικά, σε ποινικές ή αστικές υποθέσεις στις οποίες χορηγείται νομική συνδρομή, η αμοιβή του μεταφραστή ή του διερμηνέα καταβάλλεται από το υπουργείο Δικαιοσύνης (ή τις αυτόνομες κοινότητες με αρμοδιότητες στον τομέα της δικαιοσύνης), ενώ σε αστικές διαδικασίες στις οποίες δεν χορηγείται νομική συνδρομή η αμοιβή του μεταφραστή ή του διερμηνέα καταβάλλεται από τον διάδικο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μεταφραστές ή διερμηνείς παρεμβαίνουν και σε υποθέσεις διοικητικού δικαίου, όπως οι αιτήσεις ασύλου.

Το υπουργείο Εξωτερικών απονέμει τον τίτλο του ορκωτού μεταφραστή ή διερμηνέα, μετά την επιτυχή υποβολή στις σχετικές εξετάσεις. Ο εν λόγω τίτλος επιτρέπει τη διενέργεια επίσημων μεταφράσεων.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στην ισπανική βάση δεδομένων με τα στοιχεία των μεταφραστών;

Στην Ισπανία δεν υπάρχει βάση δεδομένων με τα στοιχεία μεταφραστών και διερμηνέων.

Πώς μπορώ να αναζητήσω νομομαθή μεταφραστή στην Ισπανία;

Παρά ταύτα, το υπουργείο Εξωτερικών και Συνεργασίας συνήθως δημοσιεύει κατάλογο των επιτυχόντων στους διαγωνισμούς ορκωτών διερμηνέων.

Η πρόσβαση στον κατάλογο παρέχεται δωρεάν. Ο κατάλογος περιλαμβάνει κατάταξη των γλωσσών με αλφαβητική σειρά και τους ορκωτούς μεταφραστές για κάθε γλώσσα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/03/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο