Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Μάλτα

Η Μάλτα δεν διαθέτει επίσημη βάση δεδομένων νομομαθών μεταφραστών ή διερμηνέων.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Σε ποινικές υποθέσεις, διατίθεται στους δικαστικούς και στο προσωπικό του δικαστηρίου κατάλογος διερμηνέων/μεταφραστών. Τον κατάλογο αυτό διαθέτει και τηρεί η Γραμματεία του Ποινικού Δικαστηρίου (Criminal Court Registry). Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη ισχύος της οδηγίας για το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης σε ποινικές υποθέσεις, ο κατάλογος πρόσφατα προστέθηκε στις Δικαστικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε απευθείας σύνδεση -http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts.  Όταν απαιτούνται οι υπηρεσίες διερμηνέα ή μεταφραστή σε ποινική δίκη, αυτός διορίζεται από κατώτερο δικαστή (magistrate). Η ύπαρξη του προαναφερθέντος καταλόγου δεν εμποδίζει τον κατώτερο δικαστή να αγνοήσει τον κατάλογο και να διορίσει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ασκήσει καθήκοντα διερμηνείας ή μετάφρασης. Το όνομα του προσώπου που διορίζεται προστίθεται στη συνέχεια στον κατάλογο. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποστείλετε επιστολή στη Γραμματεία του Ποινικού  Δικαστηρίου, στη διεύθυνση: Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Μalta.

Σε αστικές υποθέσεις, οι διάδικοι μπορούν να διορίσουν μεταφραστή ή διερμηνέα της επιλογής τους και το σχετικό κόστος βαρύνει τον διάδικο που χρειάζεται τις εν λόγω υπηρεσίες. Η διοίκηση των δικαστηρίων δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή. Ωστόσο, τα αστικά δικαστήρια μπορούν να κάνουν χρήση του καταλόγου που χρησιμοποιούν τα ποινικά δικαστήρια, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, είναι διαθέσιμος στο κοινό σε απευθείας σύνδεση.

Ο κατάλογος μεταφραστών και διερμηνέων της Μάλτας περιέχεται επίσης στο σύστημα πληροφορικής Διαχείρισης Νομικών Υποθέσεων (LECAM) των Δικαστηρίων, το οποίο προορίζεται γενικά για αποκλειστική χρήση από το προσωπικό των δικαστηρίων και τους νομικούς επαγγελματίες. Ωστόσο, επιτρέπεται η πρόσβαση του ευρύτερου κοινού στο σύστημα σε σχέση με αστικές υποθέσεις, μέσω των υπολογιστών που βρίσκονται στις γραμματείες των δικαστηρίων.

Προσθήκες στον κατάλογο των εμπειρογνωμόνων πραγματοποιούνται από υπαλλήλους των δικαστηρίων που είναι εξουσιοδοτημένοι να τηρούν την εν λόγω βάση δεδομένων. Οι καταχωρήσεις μεμονωμένων εμπειρογνωμόνων συνδέονται με τη δικαστική υπόθεση στην οποία διορίσθηκαν για να παράσχουν τις επαγγελματικές υπηρεσίες τους.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/12/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο