Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Νομικοί μεταφραστές/διερμηνείς

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

Το δικαστήριο προβλέπει το δικαίωμα των διαδίκων που μετέχουν σε αστική ή διοικητική διαδικασία και οι οποίοι δεν γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα της διαδικασίας – με εξαίρεση τους αντιπροσώπους νομικών προσώπων – να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να μετάσχουν στη διαδικασία με τη βοήθεια διερμηνέα.

Οι διάδικοι έχουν επίσης την ευχέρεια να επιλέξουν ελεύθερα τους μεταφραστές ή διερμηνείς που οι ίδιοι θεωρούν κατάλληλους.

Στις ποινικές διαδικασίες, τα πρόσωπα στα οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα υπεράσπισης, τα θύματα και οι αντιπρόσωποί τους, οι μάρτυρες, οι πραγματογνώμονες, οι εμπειρογνώμονες, οι ελεγκτές και τα λοιπά πρόσωπα που καλούνται να συμμετάσχουν στην επίσημη διεξαγωγή της διαδικασίας, εφόσον δεν έχουν επαρκή γνώση της επίσημης γλώσσας της χώρας, δύνανται κατά την εκάστοτε διαδικαστική πράξη να χρησιμοποιήσουν γλώσσα την οποία γνωρίζουν και να τύχουν της συνδρομής διερμηνέα χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Για την παροχή υπηρεσιών διερμηνέα μεριμνά ο λειτουργός που είναι αρμόδιος για τη διεξαγωγή της διαδικασίας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/06/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο