Juridisch vertalers/tolken

Niederlande

Op deze pagina vindt u informatie over het inschrijven en verlengen van beëdigde tolken en vertalers in Nederland.

Inhalt bereitgestellt von
Niederlande

Wet beëdigde tolken en vertalers

In Nederland geldt de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). Deze wet regelt de wet- en regelgeving voor beëdigde tolken, personen die het gesproken woord mondeling weergeven in een andere taal, en voor beëdigde vertalers, personen die een geschreven tekst schriftelijk overzetten in een andere taal.

Tolken en vertalen is een vrij beroep. Dat betekent dat in principe iedereen, ongeacht opleiding of achtergrond, zich kan vestigen als zelfstandige tolk of vertaler. U hoeft in dat geval niet te zijn ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Het Rbtv is een databank met gegevens van beëdigde tolken en vertalers in Nederland en wordt beheerd door het Bureau beëdigde tolken en vertalers. Om aan de slag te kunnen gaan als beëdigde tolk of beëdigde vertaler dient u te zijn ingeschreven in het Rbtv.

Welke gegevens bevat het Nederlandse vertalersregister?

In het Register beëdigde tolken en vertalers (hierna het register) zijn conform artikel 2 Wtbv de volgende gegevens van iedere ingeschreven tolk of vertaler te zien:
a. de personalia;
b. de aanduiding of betrokkene tolk of vertaler is;
c. de bron- of doeltaal dan wel bron- of doeltalen waarin de tolk of vertaler zijn werkzaamheden verricht; en
d. de overige specifieke bekwaamheden waarvan de tolk of vertaler vermelding in het register wenselijk acht.

Wie is verantwoordelijk voor het vertalersregister?

De minister van Veiligheid en Justitie is eindverantwoordelijk voor het register, het Bureau beëdigde tolken en vertalers (Bureau btv) heeft echter de bevoegdheid gekregen om te beslissen over inschrijvingen in het register.

Is de toegang tot het Nederlandse vertalersregister kosteloos?

Ja, de toegang is kosteloos.

Een juridische vertaler vinden in Nederland

In de gegevensbank kan worden gezocht op achternaam of talencombinatie(s).

Links

Nederlandse gegevensbank van vertalers

Laatste update: 13/05/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rückmeldungen

Teilen Sie uns Ihre Anmerkungen zu unserem neuen Portal über das nachstehende Formular mit.