Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Juridiske oversættere og tolke

Letland

Indholdet er leveret af
Letland

Domstolen giver parter i civilretlige og forvaltningsretlige sager – med undtagelse af repræsentanter for juridiske personer – som ikke behersker sproget, retssagen foregår på, ret til at gøre sig bekendt med sagsakterne og deltage i sagen med tolkebistand.

Sagens parter kan også frit vælge den oversætter eller tolk, som de finder egnet.

I straffesager har personer, som har ret til en forsvarer, ofre og deres repræsentanter, vidner, specialister, sagkyndige, revisorer og andre personer, der indkaldes af den embedsmand, der forestår behandlingen af sagen, ret til at bruge et sprog, de forstår, og til at modtage gratis tolkebistand, hvis de ikke behersker landets officielle sprog i. Den embedsmand, der forestår gennemførelsen af sagen, sørger for, at denne tolkebistand bliver stillet til rådighed.

Sidste opdatering: 15/06/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website