Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Юридически писмени/устни преводачи

Настоящият раздел ви помага да намерите лицензиран устен или писмен преводач в Швеция.

Какво представлява шведският регистър на устните и писмените преводачи?

Шведската база данни с лицензирани устни и писмени преводачи принадлежи на шведската Агенция за правни, финансови и административни услуги (Kammarkollegiet) и се поддържа от нея.

Базата данни съдържа списък на сертифицирани устни и писмени преводачи, които имат лиценз единствено да превеждат от или на шведски език. Един и същ преводач може да бъде лицензиран за различни езици. Лицензираните устни преводачи могат да бъдат лицензирани да работят и в определена област на компетентност, напр. като устен преводач в съда и/или в областта на медицината.

Безплатен ли е достъпът до шведския регистър на устните и писмените преводачи?

Да, достъпът до шведската база данни с лицензирани устни и писмени преводачи не се заплаща.

Как да търся лицензиран устен или писмен преводач в Швеция?

Ако имате нужда от устен преводач, можете да търсите по език, специална област на компетентност, окръг (län) или фамилно име. Писмен преводач можете да търсите по език, окръг (län), фамилно име или номер на преводача.

Последна актуализация: 04/03/2013

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт