Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница испански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Юридически писмени/устни преводачи

Тази секция от портала ще ви помогне да намерите заклет устен или писмен преводач в Испания.

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Как да намеря устен или писмен юридически преводач в Испания?

В Испания няма цялостна правна уредба по отношение на заклетите устни и писмени преводачи.

В член 231, алинея 5 от Органичния закон за съдебната власт се посочва, че „при устно производство за устен преводач може да бъде назначено всяко лице, което говори използвания език и което предварително се е заклело или е обещало да извършва точен превод“.

В член 440 от Наказателно-процесуалния кодекс се предвижда правото на подпомагане от устен преводач, а член 441 гласи, че „устният преводач се избира измежду лица, които са квалифицирани като такива, ако ги има в района. В противен случай се назначава преподавател по съответния език, а ако няма такъв, което и да е лице, говорещо езика“.

Член 762, алинея 8 от Наказателно-процесуалния кодекс гласи, че „когато обвиняемите или свидетелите не разбират или не говорят испански език, приложима е процедурата, определена в членове 398, 440 и 441. Не е необходимо устният преводач да притежава официална квалификация“.

По принцип при граждански и наказателни дела с предоставяне на правна помощ хонорарът на устния или писмения преводач се поема от Министерството на правосъдието (или от автономните области с правомощия в областта на правосъдието), докато при граждански производства без предоставяне на правна помощ разноските за писмен или устен преводач се поемат от ищеца. Устни преводачи се използват и при определени административноправни производства, като например тези по молби за убежище.

За да придобие квалификация като заклет писмен или устен преводач, дадено лице е необходимо да издържи изпит, който се организира от Министерството на външните работи. Притежателите на тази квалификация са правоспособни да извършват официални преводи.

Достъпът до базата данни за преводачите в Испания безплатен ли е?

В Испания няма база данни с информация за устни и писмени преводачи.

Как да намеря писмен юридически преводач в Испания?

Министерството на външните работи и сътрудничеството обаче публикува списък с лицата, издържали изпитите за заклети устни преводачи.

Достъпът до списъка е безплатен. Списъкът е подреден по азбучен ред на езиците и заклетите преводачи по всеки език.

Връзки по темата

СПИСЪК НА ЗАКЛЕТИТЕ ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ
Последна актуализация: 11/03/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.