Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Юридически писмени/устни преводачи

Люксембург

Този раздел от портала ви предоставя възможност да намерите заклет писмен и устен преводач в Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Как да намеря заклет писмен или устен преводач в Люксембург

Обща информация за заклети писмени и устни преводачи е налице на уебсайта на Министерството на правосъдието.

Вътрешният уебсайт на министерството съдържа информация за лицата, които имат право да извършват устни и писмени преводи, и за езика (езиците), с които работят. Тази информация е налице от 1972 г. насам.

Достъпът до базата данни с преводачи в Люксембург безплатен ли е?

Информация за заклетите писмени преводачи в Люксембург е налице единствено на интранет страницата на Министерството на правосъдието. Независимо от това, можете да получите информация за заклетите устни и писмени преводачи в Люксембург, като се обадите или пишете до Министерството на правосъдието.

Връзки по темата

Обща информация за писмени/устни преводачи

Последна актуализация: 10/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт