Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Юридически писмени/устни преводачи

Люксембург

Този раздел от портала ви предоставя възможност да намерите заклет писмен и устен преводач в Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Как да намеря заклет писмен или устен преводач в Люксембург

Обща информация за заклети писмени и устни преводачи е налице на уебсайта на Министерството на правосъдието.

Вътрешният уебсайт на министерството съдържа информация за лицата, които имат право да извършват устни и писмени преводи, и за езика (езиците), с които работят. Тази информация е налице от 1972 г. насам.

Достъпът до базата данни с преводачи в Люксембург безплатен ли е?

Информация за заклетите писмени преводачи в Люксембург е налице единствено на интранет страницата на Министерството на правосъдието. Независимо от това, можете да получите информация за заклетите устни и писмени преводачи в Люксембург, като се обадите или пишете до Министерството на правосъдието.

Връзки по темата

Обща информация за писмени/устни преводачи

Последна актуализация: 10/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт