Юридически писмени/устни преводачи

Този раздел ще ви помогне  да намерите преводач за писмени или устни преводи в областта на правото в Чешката република.

Каква информация може да бъде намерена в базата данни на вещите лица и преводачите в Чешката република?

В базата данни на вещите лица и преводачите в Чешката република може да търсите лица, посочени като вещи лица и преводачи, т.е. оправомощени да осъществяват дейност като вещи лица и преводачи. Списъците с вещи лица и преводачи, поддържани от отделните окръжни съдилища, имат раздел за вещи лица и раздел за преводачи. Всеки преводач в списъка с вещи лица и преводачи е оправомощен да извършва устен и писмен превод на съответния език, посочен в списъка.

Базата данни на вещите лица и преводачите в Чешката република е собственост и се поддържа от >МинистерствотонаправосъдиетонаЧешката република. Но за правилността на информацията отговарят съответните окръжни съдилища.

Безплатен ли е достъпът до базата данни на вещите лица и преводачите в Чешката република?

Достъпът до базата данни е безплатен.

Как да потърся юридически преводач в базата данни на вещите лица и преводачите в Чешката република?

Чрез инструмента за обикновено търсене може да търсите онлайн данните за връзка (или други данни) на вещите лица и преводачите. Може да търсите устни преводачи по езиците, на които са оправомощени да превеждат, по района на компетентност на окръжния съд, в който живеят, или по име и фамилия.

Последна актуализация: 15/06/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.