Юридически писмени/устни преводачи

България

България не разполага с база данни на писмени и устни преводачи.

Съдържание, предоставено от
България

Понастоящем не съществува електронна база данни за съдебни преводачи.

На основание § 6, т. 4 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, където са уредени изменения и допълнения на Закона за съдебната власт, в чл. 403 е съзадена нова ал. 2, съгласно която министърът на правосъдието, съгласувано с Висшия съдебен съвет следва да издаде наредба за реда и сроковете за предложения за включване и промени на списъците на специалистите, утвърдени за преводачи; условията на които трябва да отговарят, както и за условията и реда за определяне на техните възнаграждения. В изпълнение на законовата делегация е издадена Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи /Обн. ДВ. бр.43 от 23 Май 2014г./. За всеки съдебен район на окръжен или административен съд и за специализирания наказателен съд се водят регистри, съдържащи списъци на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи. Предложения за включване на специалисти в списъците на съдебни преводачи могат да правят министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти, както и кандидатите за съдебни преводачи. Предложенията за включване в списъците  се правят до председателя на съответния окръжен или административен съд или до председателя на специализирания наказателен съд.

Материята относно легализацията и преводите на документи е уредена в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с ПМС № 184 от 1958 г.

Наредба № 1 от 16 януари 2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица е отменена от Върховния административен съд. Изготвен е проект на нова наредба, който е публикуван на страницата на МП за обществено обсъждане съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове. Проектът е изпратен за съгласуване на Висшия съдебен съвет и Министерството на вътрешните работи.

Последна актуализация: 09/03/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт