Юридически писмени/устни преводачи

Австрия

Настоящият раздел на портала ви предоставя възможност да намерите заклет писмен или устен преводач в Австрия.

Съдържание, предоставено от
Австрия

Как да намеря съдебен писмен или устен преводач в Австрия?

Федералното министерство на правосъдието на Австрия поддържа списък на съдебните устни преводачи (Gerichtsdolmetscherliste),които са положили клетва пред и са сертифицирани от съд. В този списък могат да бъдат включени само лица, които са доказали, че отговарят на законовите изисквания (напр. в частност притежаване на достатъчно специализирани познания).

За тази цел беше създадена специализирана страница, която е достъпна също от началната страница на уебсайта заправосъдие на Австрия.

От 2004 г. насам уебсайтът предоставя достъп до:

  • база данни с писмени и устни преводачи, в която е възможно търсене по предварително зададени критерии
  • юридическа информация относно услуги за писмен и устен превод.

Достъпът до базата данни с писмени преводачи на Австрия безплатен ли е?

Уебсайтът е публично достъпен и достъпът е безплатен.

Как да търся писмен съдебен преводач в Австрия?

На съответната уебстраница могат да бъдат търсени писмени и устни преводачи по следните критерии:

  • език
  • съдебен район

Една търсачка позволява по-прецизно търсене в цял текст в базата данни. Резултатите могат да бъдат ограничени по език и съдебен район.

Връзки по темата

Списък на съдебните писмени и устни преводачи

Последна актуализация: 14/08/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт