Bankruptcy and insolvency registers

All EU member countries have insolvency and bankruptcy registers for which you can find information. These registers are in the process of being connected and becoming searchable from a central point.

The registers record, analyse and store insolvency information and make it available to the public, albeit in different forms, depending on the country:

 • countries with dedicated registers – publish information on all stages of the insolvency proceedings and the parties to the proceedings.
 • countries using other registers – the situation is more diverse. Some only publish the name and the status of a company, others include information on all stages of the proceedings.Information on national registers

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.


One-stop search

Use the link below to search – in any official EU language – national insolvency registers for:

 • information and documents on insolvency proceedings
 • documents relating to debtors

Search national registers

The information and documents you can find in these registers should be available for free.

Currently not all EU countries are available via this service. This should be rectified by mid-2019 which is the deadline set by the revised Insolvency Regulation to establish the EU-wide interconnection of national insolvency registers through the European e-Justice Portal. This future system of interconnection will contain in a harmonised way a predefined set of information ("mandatory information") on insolvency proceedings wherever they are opened in the EU.

Related links

Insolvency

Last update: 20/05/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Konkursregister - Belgien

Här finns information om konkursregister i Belgien.

Vad finns det för konkursregister i Belgien?

Det finns inga offentliga konkursregister i Belgien.

 • När det gäller företag finns handelsregistret Banque-Carrefour des Entreprises/Kruispuntbank van Ondernemingen som innehåller alla identifieringsuppgifter om landets företag, liksom deras rättsliga status (bland annat eventuell konkurs). Konkursbeslut och insolvensförfaranden offentliggörs dock i den officiella tidningen Länken öppnas i ett nytt fönsterMoniteur Belge/Belgisch Staatsblad, som finns på Internet.
 • När det gäller enskilda personer finns det i Belgien en databas som innehåller en del information om djupt skuldsatta personer som valt att delta i skuldsanering. Denna databas finns hos den belgiska nationalbanken, men är inte offentlig.

Är tillgången till konkursregistret i Belgien kostnadsfri?

Ja. Det kostar ingenting att söka i handelsregistret.

Hur söker man i konkursregistret i Belgien?

Du kan söka efter beslut om konkurs eller insolvensförfarande i Moniteur Belge/Belgische Staatsblad.

Konkursregistrets historia i Belgien

Referenser till företagen finns tillgängliga sedan den 1 januari 1983 med länkar till publikationer efter den 1 juni 1997.

Sedan den 1 juli 2003 offentliggörs också uppgifter om föreningar.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriet

Senaste uppdatering: 18/01/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Konkursregister - Bulgarien

På den här sidan finns en kortfattad översikt över det bulgariska konkursregistret.

Vad innehåller det bulgariska konkursregistret?

Det bulgariska konkursregistret omfattar följande tre delar:

 1. En del av Länken öppnas i ett nytt fönsterregistret över förvaltare är tillgängligt via justitieministeriets webbplats. Den allmänt tillgängliga delen ger dock inte tillgång till personuppgifter eller uppgifter som ännu inte kontrollerats av förvaltarna.
 2. Hela Länken öppnas i ett nytt fönsterregistret över försäljningar och auktioner är tillgängligt via det bulgariska ekonomi-, energi- och turismministeriets webbplats.
 3. Registret över insolvensförfaranden hanteras för närvarande inte som en central databas, eftersom domstolarna inte är sammanlänkade.

Är tillgången till det bulgariska konkursregistret kostnadsfri?

Tillgången till det bulgariska konkursregistret är kostnadsfri.

Hur man söker i det bulgariska konkursregistret

På webbplatsen kan man söka efter en Länken öppnas i ett nytt fönsterkonkursförvaltare utifrån

 • namn,
 • enhetligt identifikationsnummer,
 • adress,
 • specialområde,
 • ord rörande yrkeserfarenhet,
 • del av numret på ministerns utnämningsbeslut,
 • status – verksam eller ej verksam.

Hur man söker efter försäljningar

Länken öppnas i ett nytt fönsterMeddelanden om försäljning finns på ekonomi-, energi- och turismministeriets webbplats.

Det bulgariska konkursregistrets historia

Systemet inrättades 2003 efter genomförandet av Phareprojektet BG 0103.04, som syftade till att stärka insolvenssystemet. Målet var att skapa ett informationssystem för insolvens och att inkludera all information i en samlad databas. Systemet används i vissa domstolar: distriktsdomstolar, appellationsdomstolar och högsta kassationsdomstolen.

Senaste uppdatering: 25/08/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Tjeckien

Här får du en kort introduktion till det tjeckiska konkursregistret.

Vad innehåller konkursregistret?

Det Länken öppnas i ett nytt fönstertjeckiska konkursregistret ägs och administreras av det Länken öppnas i ett nytt fönstertjeckiska justitieministeriet.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Tillgången till registret är kostnadsfri.

Hur man söker i konkursregistret

Med den avancerade sökmotorn får du tillgång till hela registrets dokumentinnehåll i pdf-format.

Konkursregistrets historia i Tjeckien

Registret innehåller information från och med den 1 januari 2008 och framåt.

Senaste uppdatering: 13/05/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Danmark

Danmark har inget konkursregister.

Senaste uppdatering: 07/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Konkursregister - Tyskland

Här hittar du en kort översikt över det tyska konkursregistret.

Det tyska konkursregistret

Die öffentlichen Bekanntmachungen der deutschen Insolvenzgerichte werden gemäß § 9 Insolvenzordnung auf der Internetseite Länken öppnas i ett nytt fönsterInsolvenzbekanntmachungen veröffentlicht. Die Bekanntmachungen sind rechtsverbindlich och offentlig .

Registret drivs och underhålls av förbundsrepublikens och delstaternas gemensamma kommission för databehandling och rationalisering av domstolsväsendet, som representeras av justitieministeriet i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången till det tyska konkursregistret är kostnadsfri.

Hur man söker i konkursregistret

Die Suche ist nur über die Internetseite Länken öppnas i ett nytt fönsterInsolvenzbekanntmachungen möglich. Hur man söker förklaras på webbplatsen. Informationen sind nur auf Deutsch erhältlich.

Obegränsad sökning i information från alla tyska konkursdomstolar är endast möjligt under de två första veckorna från dagen för offentliggörandet. Efter utgången av denna period måste du vid sökningen ange domstolens säte och åtminstone en av följande uppgifter: gäldenärens efternamn, firma, säte eller hemvist, ärendenummer vid konkursdomstolen eller den domstol som ansvarar för registret, typ av register och registreringsnummer.

Konkursregistrets historia i Tyskland

På webbplatsen Insolvenzbekanntmachungen finner du sedan den 1 april 2002 information om konkurser. Närmare upplysningar om hur länge information om ett visst förfarande är tillgänglig finns på webbplatsen.

Informationen rör konkursärenden som ännu inte har avslutats. Die Daten werden spätestens sechs Monate nach Abschluss des Verfahrens gelöscht.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterTysklands konkursregister

Senaste uppdatering: 16/04/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Konkursregister - Estland

Det här avsnittet innehåller en kort översikt över de konkurstjänster som tillhandahålls av Estlands företagsregister.

Vilken information finns tillgänglig i Estland om konkurser?

Estland har inte något separat konkursregister. Länken öppnas i ett nytt fönsterEstlands företagsregister och registret om ideella organisationer och stiftelser innehåller emellertid information om juridiska personers konkurs och konkurser bland egenföretagare. Uppgifter om konkurser hos juridiska och fysiska personer finns även i den officiella elektroniska publikationen Ametlikud Teadaanded. Här offentliggörs även meddelanden om konkurser och konkursförfaranden.

Estlands företagsregister och registret om ideella organisationer och stiftelser innehåller uppgifter om följande:

 • Ett konkursförfarande avslutas utan att konkurs förklaras.
 • Inledande av ett konkursförfarande med angivande av namn och personlig identifikationskod för konkursförvaltaren, samt notering om att denne företräder företaget.
 • Avvisande av en konkursansökan tillsammans med en anteckning om att företaget fortsätter sin verksamhet.
 • Avvisande av en konkursansökan; företaget stryks ur registret.
 • Upphörande av ett konkursförfarande; företaget stryks ur registret eller fortsätter sin verksamhet.
 • Ackord och villkoren för detta, med notering om att företaget fortsätter sin verksamhet; upphävande av ackord och återtagande av konkursförfarandet.
 • Konkurs, med notering om att företaget företräds av en konkursförvaltare.
 • Upphörande av ackord; beslut om att befria konkursförvaltaren från dennes uppdrag.

Uppgifter om förbud för en gäldenär eller dennes företrädare att fortsätta bedriva näringsverksamhet tas inte upp i registret.

Estlands företagsregister innehåller följande uppgifter om konkursdrabbade juridiska personer:

 • Den juridiska personens namn.
 • Registreringskod.
 • Adress.
 • Konkursförvaltarens namn.
 • Styrelseledamöternas namn.
 • Datum för avisering av konkursbeslut/dom och nummer på beslut eller civilmål.

Är tillgången till information om konkurser kostnadsfri?

Du kan få tillgång till uppgifter vid Länken öppnas i ett nytt fönsterinskrivningsavdelningarna, Länken öppnas i ett nytt fönsterpå nätet och Länken öppnas i ett nytt fönsternotarier. Tillgången till uppgifter i företagsregistret och register över icke-vinstdrivande organisationer och stiftelser och till handlingar i akterna är gratis vid inskrivningsavdelningarna.

Ingen avgift tas ut för online-sökningar angående juridiska personer, egenföretagare och filialer till utländska företag, information om domstolsförfaranden eller tillgång till registerkort (inklusive äldre information). Däremot tas en avgift ut för alla andra sökningar, inklusive sökringar efter äldre registerkort, årsrapporter, bolagsordningar och andra handlingar. Avgifterna för att konsultera digitala uppgifter i registret fastställs i en förordning utfärdad av Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministern.

En avgift tas också ut för att konsultera registeruppgifter och registrerade handlingar via ett notariatkontor. Dessa avgifter anges i lagen om Länken öppnas i ett nytt fönsternotariatsavgifter.

Tillgång till den officiella elektroniska publikationen Länken öppnas i ett nytt fönsterAmetlikud Teadaanded är gratis.

Uppgifter om näringsförbud offentliggörs och finns att tillgå gratis Länken öppnas i ett nytt fönsterpå nätet.

Sök information om konkurser

Du kan söka efter en juridisk person eller en egenföretagare via företagsnamn, namn eller registerkod, genom att använda företagsregistrets informationssystem. Den juridiska personens eller egenföretagarens ställning ger information om eventuell konkurs.

Konkursinformationens historia

Tjänsten med information om konkurser i Estland har funnits sedan den 1 september 1995.

Senaste uppdatering: 03/08/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Irland

I det här avsnittet hittar du information om konkursregistret i Irland.

Vad innehåller konkursregistret?

Irland har inget separat konkursregister. Information om företagskonkurser finns i posterna i företagsregistret hos Länken öppnas i ett nytt fönsterCompany Registration Office.

Registret över personliga konkurser, Personal Bankruptcy Register, är ett manuellt register som hålls på Examiner’s Office of the High Court. Det innehåller uppgifter om konkurser som har kungjorts av High Court of Ireland.

Även insolvensregistret, Register of Personal Insolvencies, är ett manuellt register. Det regleras av förordningen S.I. No. 334 från 2002 – European Communities (Personal Insolvency) Regulations 2002, och innehåller uppgifter om personlig insolvens som har tillkännagivits av domstolarna i andra EU-medlemsstater (så som meddelats till Official assignee on bankruptcy).

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Nej. Man betalar en avgift för varje sökning. Närmare uppgifter om avgiften finns i avsnittet om regler och avgifter, Länken öppnas i ett nytt fönsterRules & Fees, på domstolsverkets webbplats. Avgiften gäller även om sökningen ger ett negativt resultat – dvs. om det inte finns någon post i registren som överensstämmer med sökkriterierna.

Hur man söker i konkursregistret

Sökningar i konkursregistret kan genomföras endast av ansvarig person på Examiner’s Office, 2nd Floor Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

Konkursregistrets historia

Konkursregistret innehåller information som går tillbaka till 1922.

Senaste uppdatering: 01/05/2010

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Grekland

Grekland har ingen webbplats för konkursregister. Man arbetar för närvarande med att digitalisera databaserna och deras elektroniska gränssnitt.

Vad innehåller konkursregistret?

I den grekiska lagstiftningen regleras följande insolvensförfaranden:

 • Konkurs (artiklarna 1–61 i lag 3588/2007, artikel 13.1–4 i lag 4013/2011, artikel 22.1 i lag 4055/2012)
 • Likvidation (artikel 106k i lag 3588/2007, artikel 12 i lag 4013/2011)
 • Rekonstruktionsförfarande (artiklarna 70–101 i lag 3588/2007, artikel 22.2 i lag 4055/2012, artiklarna 116.3 och 234.1–3 i lag 4072/2012)
 • Omstruktureringsplan (artiklarna 109–123 i lag 3588/2007, artikel 34.1 i lag 3858/2010)
 • Förenklat förfarande för småkonkurser (artiklarna 162–163 i lag 3588/2007)

Lokala fredsdomstolar har behörighet att handlägga ärenden och beslut om konkursansökningar för fysiska personer.

Lokala förstainstansdomstolar har behörighet att handlägga ärenden och beslut om konkursansökningar för enkla bolag, kommandit- och handelsbolag, privata aktiebolag, privatbolag med begränsat ansvar, Europabolag och europeiska kooperativa föreningar.

Det allmänna handelsregistret (GEMI) vid lokala handelskammare ansvarar för att utfärda nödvändiga intyg om konkursförfaranden.

Finns det gratis tillgång till konkursregistret?

Nej.

Hur kan jag söka i konkursregistret?

Konkursregistrets historia

Senaste uppdatering: 03/07/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på spanska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Konkursregister - Spanien

I Spanien har det offentliga konkursregistret (Registro Público Concursal) inrättats genom kungligt lagdekret 3/2009 och det kommer att ersätta det nuvarande offentliga registret över konkursbeslut (Registro Público de Resoluciones Concursales). Genom det offentliga konkursregistret offentliggörs beslut i konkursförfaranden.

.
Senaste uppdatering: 19/09/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Konkursregister - Frankrike

Frankrike saknar register över konkursfall.

Senaste uppdatering: 02/12/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Italien

Italiens justitieministerium arbetar för närvarande med att inrätta ett nytt elektroniskt system för konkursuppgifter.

Senaste uppdatering: 02/10/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Cypern

Denna del av webbplatsen består av en kort introduktion till Cyperns register över konkurser och likvidationer (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).

Länken öppnas i ett nytt fönsterKonkursenheten (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) har ansvar för att ta emot och förvalta insolventa fysiska och juridiska personers tillgångar. Enheten rapporterar till Länken öppnas i ett nytt fönsteravdelningen för registrering av företag och den offentliga förvaltaren (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) vid Länken öppnas i ett nytt fönsterMinisteriet för handel, industri och turism (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). Enheten för ett arkiv över insolventa fysiska personer. Om ett företag avvecklas rapporteras det i företagsregistret. Kontakta Länken öppnas i ett nytt fönsteravdelningen för registrering av företag och den offentliga förvaltaren för mer information.

Vad innehåller konkursregistret?

Ej tillämpligt.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Ej tillämpligt.

Hur man söker i konkursregistret

Ej tillämpligt.

Konkursregistrets historia

Konkursregistret innehåller uppgifter om konkurser från 1931 och fram till i dag.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterAvdelningen för registrering av företag och den offentliga förvaltaren (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Länken öppnas i ett nytt fönsterMinisteriet för handel, industri och turism (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Senaste uppdatering: 31/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Konkursregister - Lettland

Det här avsnittet ger en överblick över Lettlands konkursregister.

Vad innehåller Lettlands konkursregister?

I det Länken öppnas i ett nytt fönsterlettiska konkursregistret finns information om

 • förvaltare,
 • insolvensförfaranden mot enskilda och juridiska personer,
 • förfaranden för rättsligt skydd,
 • utomrättsliga förfaranden för rättsligt skydd,
 • statistikuppgifter.

Konkursregistret är tillgängligt för alla och uppgifterna är tillförlitliga. Registret är en del av Länken öppnas i ett nytt fönsterLettlands företagsregister.

Är tillgången till det lettiska konkursregistret kostnadsfri?

Ja, det är möjligt att få tillgång till information i det lettiska konkursregistret utan kostnad, men den som vill ha information i form av ett dokument måste betala en avgift.

För att erhålla ett utdrag eller annat dokument som innehåller en gäldenärs (fysisk person) eller förvaltares personliga identifieringskod kan du vända dig direkt till företagsregistret med ansökan om detta eller ansöka på elektronisk väg via webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterLatvija.lv.

Hur man söker i det lettiska konkursregistret

Förvaltare

Fliken "Administratori" innehåller följande information om förvaltare

 • Förnamn.
 • Efternamn.
 • Kontorsadress och kontaktuppgifter.
 • Certifieringsnummer.
 • Certifikatets giltighetsdatum.

Information om förvaltare vilkas certifikat har löpt ut finns tillgängliga via de historiska registren under Länken öppnas i ett nytt fönsterVēsturiskie dati. Via länken Izziņa finns tillgång till all information som har registrerats i det lettiska konkursregistret om varje enskild förvaltare.

Sökning

Använd fliken "Meklēšana" för att söka efter information om en särskild person (enskild eller juridisk) i konkursregistret. Följande sökkriterier kan användas:

 • Registreringsnummer (för juridiska personer) eller personnummer (för enskilda).
 • Namn eller titel.
 • Domkrets.
 • Period då förfarandet inleddes.
 • Ärendetyp (konkursärende, domstolsförfarande som rör rättsligt skydd eller utomrättsligt förfarande som rör rättsligt skydd).
 • Typ av förfarande (lokalt insolvensförfarande, gränsöverskridande huvudinsolvensförfarande, gränsöverskridande sekundärt insolvensförfarande).

Sökresultaten visas med en länk till ett faktablad i företagsregistret (Uzņēmumu reģistra izziņa) där all information som finns i konkursregistret om ett visst objekt finns tillgängliga, inklusive inskannade dokument med förvaltarens anteckningar om borgenärsmöten och agenda.

Diarium

Under fliken "Žurnāls" kan du se vilka registreringar som gjorts i konkursregistret ett visst datum. Dagens registreringar visas som standard. Använd kalendern för att se registreringar som gjorts på andra datum eller klicka på "Mēneša žurnāls" för att se hela månadens registreringar. Varje registrering innehåller en länk till närmare information om specifika insolvensförfaranden.

Statistik

Under fliken "Statistika" finns statistikuppgifter av olika slag med anknytning till insolvensförfaranden och rättslig prövning. Via länken "Uzņēmumu reģistra izziņa" hittar du all information som finns i konkursregistret angående ett visst objekt.

Konkursregistrets historia i Lettland

Informationen i registret går tillbaka till den 1 januari 2008.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterMer information om Lettlands konkursregister

Länken öppnas i ett nytt fönsterLettlands statliga myndighet för konkursförvaltning

Senaste uppdatering: 07/01/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Litauen

Det finns inget separat konkursregister i Litauen. Du kan kontrollera om ett bolag har begärts i konkurs på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterregistret över juridiska personer (företagsregistret, Juridinių asmenų registras). I detta register kan du gratis göra en förfrågan om ett bolags rättsliga ställning.

Senaste uppdatering: 18/02/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Luxemburg

Luxemburg har inget konkursregister.

Vad gäller i fråga om konkursregister i Luxemburg?

Luxemburg har inget konkursregister. De domstolar som beslutar om konkurser anmäler dessa till företagsregistret (RCS) som lägger in informationen i sin databas.

Är tillgången till konkursregistret i Luxemburg kostnadsfri?

Förteckningen över konkurser publiceras varje månad i B-serien av den officiella tidningen Mémorial, Recueil administratif et économique, som finns kostnadsfritt på Luxemburgs rättsliga portal Länken öppnas i ett nytt fönsterLegilux.

Under rubriken ”Consultations – statistiques de dépot” på Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen publicerar RCS kostnadsfritt statistik över konkursdomar som lämnats till RCS under en viss månad. Informationen är tillgänglig i form av förteckningar över inlämnade uppgifter och kan även exporteras till en fil.s

Hur söker man information om konkurser i Luxemburg?

Metod 1: Det går att söka på företagsregistrets (Länken öppnas i ett nytt fönsterRCS) webbplats utifrån namn (eller del av namn) eller den registrerade personens registreringsnummer.

Webbplatsens sökmotor visar då en förteckning över namn som motsvarar sökningen.

Om man klickar på ett av de namn som visas lämnas kostnadsfritt följande grundläggande information:

 • RCS-nummer
 • datum för registrering
 • bolagsnamn
 • juridisk form
 • huvudkontorets adress
 • förteckning över handlingar som inlämnats sedan 2003
 • samt information om personen är försatt i konkurs.

Metod 2:företagsregistrets (Länken öppnas i ett nytt fönsterRCS) webbplats går det att under rubriken ”Consultations - statistiques de dépôt”, söka i statistiken över konkursdomar som lämnats till RCS under en viss månad.

Metod 3: På webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterLuxemburgs advokatsamfund går det att under rubriken ”Faillites” söka på företagets namn, datum för konkursbeslutet eller konkursförvaltarens namn.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterFöretagsregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterLuxemburgs advokatsamfund

Senaste uppdatering: 10/01/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på ungerska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Konkursregister - Ungern

Här hittar du en kort översikt över Ungerns konkursregister.

Vad innehåller det ungerska konkursregistret?

I Ungern är det länsdomstolarna (megyei bíróság) och justitie- och brottsbekämpningsministeriet (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) som ansvarar för konkursregistret.

Företagsregistret (cégnyilvántartás)

Information om inledning och avslutning av ett insolvensförfarande – bl.a. om likvidation eller konkurs men också information om konkursförvaltaren – återges i Länken öppnas i ett nytt fönsterföretagsregistret (Cégnyilvántartás).

Den elektroniska versionen av detta register finns på justitie- och brottsbekämpningsministeriets företagstjänst (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálata).

Officiella tidningen för företag (Cégközlöny)

Sedan den 1 januari 2008 publiceras anmälningar om likvidation (felszámolási hirdetmény) dessutom regelbundet på webbplatsen för den Länken öppnas i ett nytt fönsterofficiella tidningen för företag (Cégközlöny) (som ibland uppdateras mer än en gång om dagen).

På webbplatsen finns även förelägganden (végzés) i insolvensförfaranden.

Den information som finns online är inte rättsligt bindande.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Ja. Registret innehåller

 • anmälan om inledande av insolvensförfaranden,
 • organisationsnummer (cégjegyzékszám),
 • företagsnamn,
 • säte (székhely),
 • verksamhetsort (telephely),
 • grenar (fióktelep),
 • huvudsaklig verksamhet,
 • aktiekapital,
 • skatteregistreringsnummer.

Hur man söker i det ungerska konkursregistret

I konkursregistret kan du söka på

 • organisationsnummer, eller
 • företagsnamn, eller
 • skatteregistreringsnummer.

Sedan början av 2008 har man även kunnat söka på webbplatsen för den officiella tidningen för företag genom att ange ett företags namn och organisationsnummer. På webbplatsen finns all tillgänglig finansiell information om ett företag, inklusive dess insolvensstatus.

Konkursregistrets historia i Ungern

Sedan den 1 januari 2008 publiceras anmälningar om likvidation dessutom regelbundet på webbplatsen för den officiella tidningen för företag (som ibland uppdateras mer än en gång om dagen).

Sedan juli 1993, när det nationella systemet för företagsinformation och företagsregistrering (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) började tillämpas fullt ut, har uppgifterna i företagsregistret lagrats elektroniskt hos domstolarna.

Det går att söka efter uppgifter om alla företag på vilken som helst av domstolarna, oavsett var uppgifterna är lagrade.

Senaste uppdatering: 04/07/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på maltesiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Konkursregister - Malta

Det finns ännu inget konkursregister på Malta.

Senaste uppdatering: 21/12/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Konkursregister - Nederländerna

Här får du en kort introduktion till det nederländska konkursregistret.

Vad innehåller konkursregistret?

I Nederländerna finns det tre olika slags insolvens:

 • Konkurs.
 • Moratorium.
 • Skuldsanering.

Distriktsdomstolarna har ansvaret för att fatta beslut om samtliga dessa former av insolvens samt för att se till att deras egna register innehåller relevanta uppgifter. De är också ansvariga för (den automatiska) överföringen av insolvensanmälningar till rättsliga rådet, som använder dessa anmälningar för centrala konkursregistret (CIR) om konkurser och moratorier.

CIR innehåller alla uppgifter från offentliggjorda insolvensanmälningar, däribland:

 • Personuppgifter.
 • Bolagsnamn.
 • Företagsregisternummer.
 • Uppgifter om förvaltare.
 • Alla tidigare anmälningar.

CIR har inrättats genom lag, så informationen i det här registret kan antas vara rättsligt bindande.

Förutom CIR finns det också ett centralt register för skuldsanering (Landelijk Register Schuldsaneringen LRS), som administreras av ett av rättshjälpsråden. Som en extra service (det är inte något lagstadgat krav) innehåller CIR även data från LRS. Såväl CIR som LRS är tillgängliga online.

Konkursregistrets ansvarsfriskrivning

Länken öppnas i ett nytt fönsterCentrala konkursregistret innehåller uppgifter om konkurser, betalningsinställelse och skuldavskrivning för fysiska personer (privatpersoner). Dessa uppgifter administreras i lokala register vid olika domstolar.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri.

Det finns inga begränsningar för att använda CIR online.

För professionella användare finns det en webbaserad tjänst, som gör det möjligt att återanvända uppgifterna.

Hur man söker i konkursregistret

Sökningar på fysiska personer kan endast göras utifrån:

 • Namn och födelsedatum.
 • Namn, postnummer och husnummer.
 • Födelsedatum, postnummer och husnummer.

Insolvensanmälningar går bara att få fram under ett år efter datumet för offentliggörande. Sökningar på företag och juridiska personer kan göras utifrån:

 • Bolagsnamn.
 • Företagsregisternummer.
 • Adress.

Konkursregistrets historia

CIR har funnits sedan den 1 januari 2005. Alla ärenden som har inletts eller anmälts efter detta datum finns därför med i CIR.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönstercentrala konkursregistret i Nederländerna

Senaste uppdatering: 06/02/2015

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Österrike

Det här avsnittet ger en kort introduktion till Österrikes konkursregister.

Vad innehåller Österrikes konkursregister?

Länken öppnas i ett nytt fönsterÖsterrikes konkursregister sorterar under Österrikes federala justitieministerium. Det innehåller information om inledande av konkurser och andra viktiga steg i konkursförfarandet.

Österrikes konkursregister görs tillgängligt via webbplatsen Ediktsdatei (databas med bl.a. kungörelser på insolvensrättens område).

Är tillgången till Österrikes konkursregister kostnadsfri?

Ja.

Hur man söker i Österrikes konkursregister

Närmare information om konkurser finner du via justitieministeriets portal (dock endast på tyska), under rubriken Länken öppnas i ett nytt fönsterEdiktsdatei.

Konkursregistrets historia i Österrike

Österrikes konkursregister har funnits sedan 1999.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterRättssystemets uppbyggnad – Österrike

Senaste uppdatering: 15/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Polen

Här hittar du en kort översikt över Polens konkursregister.

Vad innehåller det polska konkursregistret?

Webbplatsen för det Länken öppnas i ett nytt fönsterpolska konkursregistret (rejestr podmiotów w upadłości) utgör en del av det nationella domstolsregistret (Krajowy Rejestr Sądowy). Konkursregistret innehåller samma typ av information om företag som brukar ingå i det nationella domstolsregistret, plus detaljer om

 • företag
 • stiftelser
 • föreningar
 • andra ekonomiska enheter som har gått i konkurs.

Information om uppgifterna och innehållet i förklaringen om insolvens är också tillgängligt i registret.

Konkursregistret ägs och förvaltas av Länken öppnas i ett nytt fönsterPolens justitieministerium, och informationen är bara tillgänglig på polska, och till viss del på engelska.

Är tillgången till det polska konkursregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången till registret är kostnadsfri.

Hur söker man i det polska konkursregistret?

Det polska konkursregistret har sedan den 1 april 2009 ett nytt sökverktyg som gör det möjligt att söka på ekonomiska enheter som har gått i konkurs och andra sökbegrepp.

Senaste uppdatering: 10/02/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Konkursregister - Portugal

I det här avsnittet hittar du en kort introduktion till det portugisiska konkursregistret.

Vad innehåller konkursregistret?

Portugals elektroniska Länken öppnas i ett nytt fönsterkonkursregister innehåller uppgifter om

 • konkursärendets nummer,
 • vilken domstol som har hand om ett konkursärende,
 • den konkursdrabbades identitet,
 • konkursförvaltarens identitet,
 • slutdatum för inlämning av fordringar,
 • datum för konkursförklaringen.

Det elektroniska konkursregistret innehåller närmare uppgifter om konkursärenden (se nedan).

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri.

Lagstiftning om konkursregistret

Det portugisiska konkursregistret regleras av artikel 38 i insolvens- och rekonstruktionsordningen för företag (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), godkänd genom lagdekret nr 53/2004 av den 18 mars, ändrad genom lag nr 16/2012 av den 20 april.

Senaste uppdatering: 30/01/2014

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Konkursregister - Rumänien

Detta avsnitt innehåller en översikt över Bulletinen om insolvensförfaranden – Rumäniens konkursregister som sammanställts av Nationella bolagsverket, som lyder under justitieministeriet

Vad innehåller konkursregistret?

Insolvensförfaranden i Rumänien

I Länken öppnas i ett nytt fönsterBulletinen om insolvensförfaranden (IPB), som publiceras av Nationella bolagsverket, registreras förelägganden, meddelanden, kallelser och tillkännagivanden av handlingar som utfärdas av domstolar och förvaltare/likvidatorer i samband med insolvensförfaranden och i enlighet med lag nr 85/2006 om insolvensförfaranden.

Allmänna insolvensförfaranden gäller:

 • Näringsidkare:
 1. Aktiebolag och andra bolagsformer
 2. Kooperativa företag
 3. Ekonomiska intressegrupperingar
 • Kooperativa organisationer
 • Jordbruksföreningar
 • Andra privata juridiska personer som bedriver näringsverksamhet.

Förenklade insolvensförfaranden gäller:

 • Näringsidkare:
 1. Fysiska personer med fullmakt
 2. Enskilda firmor och familjeföretag
 • Alla näringsidkare och juridiska personer som uppfyller följande särskilda villkor:
 1. De har inga ärvda tillgångar.
 2. Deras registreringshandlingar eller bokföring saknas.
 3. Deras förvaltare saknas.
 4. Deras säte finns inte längre eller överensstämmer inte längre med noteringen i bolagsregistret. De har inte lämnat in de handlingar som krävs enligt lagen.
 5. De avvecklades innan konkursansökan gavs in.
 6. De har meddelat att de har för avsikt att träda i frivillig likvidation.

Det centrala bolagsregistret sköts av bolagsverket, en offentlig institution som har status som juridisk person och lyder under justitieministeriet.

Bulletinen om insolvensförfaranden

Vilken information innehåller den?

Bulletinen om insolvensförfaranden innehåller alla handlingar som domstolar och förvaltare/likvidatorer utfärdar efter det att insolvensförfaranden har inletts, dvs.

 • förelägganden som utfärdats av motparter i vissa situationer
 • bestridanden
 • andra överklaganden och framställningar
 • delgivna handlingar och domstolsbeslut
 • kallelser till rättegång
 • tillkännagivanden
 • andra handlingar som föreskrivs enligt lag (rapporter av förvaltare/likvidatorer, planer för juridisk omorganisation, meddelanden).

Hur är webbplatsen med Bulletinen om insolvensförfarande strukturerad?

Länken öppnas i ett nytt fönsterWebbplatsen med Bulletinen om insolvensförfaranden ger tillgång till

 • kostnadsfri information
 • information om hur direktoratet för Bulletinen om insolvensförfaranden vid Nationella bolagsverket är organiserat
 • särskild lagstiftning, formulär och domstolshandlingar.

Webbplatsen med Bulletinen om insolvensförfaranden är indelad i följande avsnitt:

 • Information om införandet av bulletinen
 • Lagstiftning
 • Organisationsstrukturen för Nationella bolagsverket, de filialer av bolagsverket som är knutna till domstolarna och bulletinen
 • En juridisk ordlista (konkurs)
 • Statistik om bulletinen
 • Interinstitutionella förbindelser
 • Kontaktinformation.

Formulären för Bulletinen om insolvensförfaranden finns påLänken öppnas i ett nytt fönsterPortalen om Nationella bolagsverkets onlinetjänster, i avsnittet om Bulletinen om insolvensförfaranden som är indelat på följande sätt:

 1. IPB-tjänster:
  • Internetversionen av Bulletinen om insolvensförfaranden (mot avgift)
  • Sammanfattning av nummer av Bulletinen om insolvensförfaranden (kostnadsfri information)
  • Personer i Bulletinen om insolvensförfaranden (kostnadsfri information)
 2. Leverans av IPB:
  • Onlineformulär för publicering i bulletinen
  • Nedladdningsbara formulär.
 3. Publikationsformer:
  • Onlineformulär för tillhandahållande av information från bulletinen
  • Nedladdningsbara formulär.
 4. Statistik.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Bulletinen om insolvensförfaranden publiceras i elektroniskt format. Den elektroniska versionen av bulletinen kan hämtas via

Tillgången till bulletinens tjänster är differentierad:

 • Tillgången till den officiella webbplatsen med Bulletinen om insolvensförfaranden är kostnadsfri och det krävs ingen autentisering.
 • För tillgång till portalen om Nationella bolagsverkets onlinetjänster krävs autentisering.
 • För tillgång till tjänsten ”Bulletinen om insolvensförfaranden online” krävs autentisering och betalning av ett abonnemang.
 • Tillgången till tjänsterna ”Sammanfattning av nummer av Bulletinen om insolvensförfaranden” och ”Personer i Bulletinen om insolvensförfaranden” är kostnadsfri, men det krävs autentisering.

Hur man söker i konkursregistret

I ”Bulletinen om insolvensförfaranden online” kan man söka på bulletinens nummer och publikationsår, gäldenärens namn, skatteregistreringsnumret, registreringsnumret i bolagsregisret, domstolsärendets referensnummer och publikationsintervallet för ett nummer av bulletinen. Mot betalning av en abonnemangsavgift kan man få tillgång till de offentliggjorda numren av bulletinen med de fullständiga domstolshandlingarna.

I ”sammanfattningen av numren av Bulletinen om insolvensförfaranden” kan man söka på bulletinens nummer och datum. Tillgången till följande information är kostnadsfri:

 • typ av handling som publicerats i bulletinen (t.ex. föreläggande, beslut om inledande av insolvensförfarande, tillkännagivande av inledande av insolvensförfarande, kallelse till borgenärssammanträde, verksamhetsrapport, omorganisationsplan, beslut om inledande av konkursförfarande, tillkännagivande av inledande av konkursförfarande, distributionsplan, slutrapport, beslut om avslutande av insolvensförfaranden osv.)
 • namnen på de personer som handlingarna riktar sig till
 • distrikt där deras registrerade säten ligger
 • skatteregistreringsnummer
 • registreringsnummer i registret.

I ”Personer i Bulletinen om insolvensförfaranden” kan man söka på bulletinens nummer och publikationsår, gäldenärens namn, skatteregistreringsnumret, registreringsnumret i bolagsregisret, domstolsärendets referensnummer och publikationsintervallet för ett nummer av bulletinen. Tillgången till följande information är kostnadsfri:

 • namn
 • skatteregistreringsnummer
 • registreringsnummer för de personer som handlingarna riktar sig till
 • distrikt där deras registrerade säten ligger
 • konkursärendets nummer och namnet på den domstol där ärendet är registrerat
 • nummer av bulletinen där handlingarna för respektive personer finns med
 • typ av förfarande
 • i förekommande fall, den första beslutsfristen efter det att förfarandet har inletts.

Konkursregistrets historia

Bulletinen om insolvensförfaranden startades 2006 i enlighet med lag nr 86/2006 om insolvensförfaranden.

Huvudsyftet med den rumänska bulletinen om insolvensförfaranden är att kontinuerligt förbättra det elektroniska systemet för stämningar, meddelanden, kallelser och tillkännagivanden av offentliggjorda handlingar.

Fördelar med det rumänska konkursregistret

Publiceringen av Bulletinen om insolvensförfaranden medför uppenbara fördelar:

 • Bulletinen bidrar till att påskynda insolvensförfarandet och förenklar publiceringen av förelägganden, kallelser, tillkännagivanden och meddelanden om handlingar från domstolar och förvaltare/likvidatorer. Därigenom etableras ett elektroniskt förfarande för sådana ärenden.
 • Genom Bulletinen standardiseras de handlingar som utfärdas av domstolar och förvaltare/likvidatorer så att de blir enhetliga.
 • Bulletinen bidrar till upprättandet av en nationell databas över handlingar som utfärdas av domstolar och förvaltare/likvidatorer (dvs. förelägganden, meddelanden, domar, kallelser, tillkännagivanden, rapporter, omorganisationsplaner).
 • Bulletinen möjliggör snabb registrering i bolagsregistret/andra register av tillkännagivanden som krävs enligt lag nr 85/2006 om insolvensförfaranden.
 • Bulletinen ger intresserade personer tillgång till de handlingar som utfärdas av domstolar och förvaltare/likvidatorer.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterDen officiella webbplatsen för den rumänska bulletinen om insolvensförfaranden

Länken öppnas i ett nytt fönsterDet rumänska bolagsregistrets officiella webbplats

Länken öppnas i ett nytt fönsterPortalen om det rumänska nationella bolagsverkets onlinetjänster

Senaste uppdatering: 16/01/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Slovenien

Här får du en kort introduktion till det slovenska konkursregistret. Information om prövning och offentliggörande av slovenska insolvensförfaranden finns tillgänglig på nätet.

Vad innehåller konkursregistret?

Databasen Länken öppnas i ett nytt fönstere-INSOLV innehåller information om prövningen av insolvensförfaranden. Där finns även följande uppgifter om insolvensförfaranden:

 • Vissa identifieringsuppgifter om den insolventa gäldenären.
 • Domstol som handlägger förfarandet samt förfarandets registreringsnummer.
 • Vissa identifieringsuppgifter om insolvensförfarandets förvaltare.
 • Tidpunkt då förfarandet inleds, tidsfrist för att inkomma med anspråk samt uppgifter om andra förfarandeåtgärder.
 • Vid konkursförfaranden även uppgifter om konkursboets värde och utdelningen till borgenärerna.

Genom databasen Länken öppnas i ett nytt fönstere-Objave får man tillgång till följande:

 • Samtliga domstolsbeslut (sklep) och handlingar som rör insolvensförfaranden, med undantag av beslut om utmätning av regelbundna inkomster eller upphörande av sådan, beslut om utmätning av ekonomiska tillgångar eller upphörande av sådan.
 • Tillkännagivanden om inledande av förfarandet, möteskallelser samt andra tillkännagivanden eller kallelser till omröstning som domstolen utfärdar enligt lag.
 • Samtliga protokoll från borgenärskommitténs möten och sammanträden.
 • Förvaltarens rapporter samt bifogade handlingar.
 • För obligatoriska ackordsuppgörelser även den insolventa gäldenärens rapporter samt bifogade handlingar.
 • Förteckningar över prövade fordringar.
 • Parternas inlämnade handlingar samt andra domstolshandlingar som måste offentliggöras.
 • Vid konkursförfaranden även samtliga kallelser till offentlig auktion samt uppmaningar att lägga bud vid försäljning av konkursbo.

I databasen finns även en förteckning över samtliga förvaltare (seznam upraviteljev) och vilka insolvensförfaranden som de handlägger. Dessa förteckningar uppdateras dagligen.

Båda databaserna ägs och administreras av AJPES, Länken öppnas i ett nytt fönsterSloveniens byrå för offentliga rättsliga register och relaterade tjänster (Agencija za javnopravne evidence in storitve).

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri. Men för att få tillgång till registret måste man registrera sig som användare på AJPES-webbplatsen och få användarnamn och lösenord.

Hur man söker i konkursregistret

Båda databaserna, inklusive sökmotorerna, är helt och hållet på slovenska. Sökning på uppgifter och handlingar om insolvensförfaranden som gäller juridiska personer och privatföretag är möjlig med godtyckliga sökkriterier. Däremot är sökning på uppgifter och handlingar om konsumenter (fysiska personer som inte är företagare) bara möjlig med vissa fastställda uppgiftskombinationer, vilket beror på skyddet av personuppgifter.

I databasen Länken öppnas i ett nytt fönstere-Objave är det möjligt att söka efter handlingar som har offentliggjorts i samband med insolvensförfaranden. För de offentliggjorda handlingarna kan sökningar göras på:

 • Typ av gäldenär (juridisk person, fysisk person osv.).
 • Typ av förfarande (konkurs, obligatorisk ackordsuppgörelse osv.).
 • Typ av handling.
 • Gäldenär (sök på företagsnamn, skattenummer eller registernummer).
 • Företagets juridiska form (publikt aktiebolag, privat aktiebolag osv.).
 • Registreringsnummer.
 • Domstol.
 • Datum för handlingen eller dess offentliggörande. Sökresultaten sorteras efter publiceringsdatum.

I databasen Länken öppnas i ett nytt fönstere-INSOLV kan uppgifter om insolvensförfaranden sökas med hjälp av

 • referensnummer,
 • gäldenären (för- och efternamn eller företagsnamn, identifieringsnummer, adress, födelsedatum).

Konkursregistrets historia i Slovenien

Uppgifterna i registret har varit tillgängliga sedan den 1 oktober 2008. Innan dess offentliggjordes viss information i landets officiella tidning, t.ex. offentliga tillkännagivanden i början av insolvensförfarandet.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterKonkursregister

Senaste uppdatering: 23/03/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovakiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Konkursregister - Slovakien

Här hittar du en översikt över Slovakiens konkursregister.

Vad innehåller konkursregistret?

Det Länken öppnas i ett nytt fönsterslovakiska konkursregistret innehåller information om konkursbeslut och konkursförvaltning och administreras av justitieministeriet. Uppgifterna i registret är emellertid inte offentliga eftersom registret fortfarande befinner sig i en pilotfas.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Det ska vara kostnadsfritt att söka och ladda ned information i registret.

Hur man söker i konkursregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterKonkursregistret är fortfarande under uppbyggnad.

Konkursregistrets historia

Det finns information i registret från och med den 31 juli 2009.

Länk

Länken öppnas i ett nytt fönsterKonkursregistret

Senaste uppdatering: 26/07/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på finska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Konkursregister - Finland

Finland har två offentliga konkursregister. Konkurs- och företagssaneringsregistret och skuldsaneringsregistret. Dessutom finns ett näringsförbudsregister. Alla registren är offentliga, och var och en kan beställa avgiftspliktiga utdrag ur dem. Med hjälp av uppgifter i registren är det möjligt att bl.a. bevaka sina intressen i fordringsmål eller vid slutande av avtal.

Vad innehåller konkursregistret?

Konkurs- och företagssaneringsregistret innehåller uppgifter om ansökningar och beslut om konkurser och företagssaneringar.

Skuldsaneringsregistret innehåller uppgifter om ansökningar och beslut om skuldsaneringar för privatpersoner (med avbetalningsplaner).

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Nej. Du måste beställa uppgifterna från Rättsregistercentralen i Finland. Ett utdrag kostar 10 euro.

Hur man söker i konkursregistret

Vid beställning behövs följande uppgifter:

Konkurs- och företagssaneringsregistret

Vid beställning behövliga uppgifter:

 • bolagets namn
 • FO-nummer
 • beställarens namn och adress

Skuldsaneringsregistret

Vid beställning behövliga uppgifter:

 • personens namn
 • personbeteckning (motsvarar svenskt personnummer)
 • beställarens namn och adress

Konkursregistrets historia

Registren innehåller uppgifter från 1995 och framåt.

Senaste uppdatering: 30/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Konkursregister - Sverige

Här hittar du information om det svenska konkursregistret.

Vad innehåller konkursregistret?

Bolagsverket administrerar flera olika register som innehåller information om registrerade företag. Bolagsverket har inte ett enhetligt register över fysiska och juridiska personer som har gått i konkurs. Däremot administrerar Bolagsverket ett register över fysiska personer och dödsbon som har gått i konkurs. Information om vilka företag som har gått i konkurs finns emellertid registrerad i flera olika företagsregister som administreras av Bolagsverket. Information om fysiska personer, dödsbon och företag från de register som administreras av Bolagsverket är tillgänglig via en sökmotor på Internet.

Här nedan omnämns den information som finns i Bolagsverkets olika register om företags-, person- och dödsbokonkurser som det svenska konkursregistret (vilket inbegriper både sådan information som är tillgänglig via Länken öppnas i ett nytt fönstersökmotorn på Internet och genom direktkontakt med Länken öppnas i ett nytt fönsterBolagsverket).

Registret innehåller uppgifter om företag, fysiska personer och dödsbon i olika faser av en konkurs. Generellt sett innehåller registret detta:

 • datum då konkursförfarandet inleddes
 • namn på behörig domstol
 • namn, adress och organisationsnummer/personnummer
 • förfarandestatus
 • konkursförvaltarens namn och adress.

Registret ägs och administreras av Länken öppnas i ett nytt fönsterBolagsverket.

Endast den information som domstolarna har lämnat förs in i registret. Informationen förs in samma dag som Bolagsverket får informationen från domstolen. Om en fysisk person går i konkurs, förs informationen in i de företagsregister där denna fysiska person kan vara registrerad.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Informationen i det svenska konkursregistret är tillgänglig kostnadsfritt om man kontaktar Bolagsverket per telefon. Om man begär skriftliga registerutdrag, tas det för det mesta ut en avgift.

Information om företagens konkursstatus är tillgänglig kostnadsfritt via sökmotorn på Internet. Ytterligare information är endast tillgänglig för registrerade och betalande användare.

Hur man söker i konkursregistret

Alla kan ta del av informationen i registret genom att kontakta Bolagsverket per post, e-post eller telefon. Med sökmotorn på Internet kan man göra sökningar i registret på företagsnamn, person, organisationsnummer eller personnummer. 

Konkursregistrets historia i Sverige

Informationen i registret ligger kvar under en femårsperiod.

Senaste uppdatering: 15/11/2012

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Konkursregister - England och Wales

Här hittar du information om registret över personliga konkurser för England och Wales.

Vad gör konkursmyndigheten (Insovency Service) för England och Wales?

Konkursmyndigheten för England och Wales har enligt lag i uppgift att föra register över personliga konkurser, begränsningar vid konkurs respektive begränsningar vid skuldsanering. Registret över personliga konkurser (Individual Insolvency Register), som samlar alla dessa tre register, innehåller uppgifter om

 • konkurser som är pågående eller har avslutats under de senaste tre månaderna,
 • skuldsanering som är pågående eller har avslutats under de senaste tre månaderna,
 • pågående individuella frivilliga överenskommelser och påskyndade förfaranden för frivilliga överenskommelser, inklusive sådana som har avslutats under de senaste tre månaderna,
 • pågående beslut om begränsningar vid konkurs (bankruptcy restrictions orders) eller åtaganden från konkursgäldenärens sida om detta samt interimistiska beslut om begränsningar vid konkurs,
 • pågående skuldsaneringsbeslut eller åtaganden från den som är föremål för skuldsanering samt interimistiska skuldsaneringsbeslut.

Är tillgången till konkursregistret i England och Wales kostnadsfri?

Ja, tillgången till registret är gratis.

Hur söker man i registret över personliga konkurser för England och Wales?

Registret finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterkonkursmyndighetens webbplats under rubriken ”Find someone”. Klicka på länken för Länken öppnas i ett nytt fönsterregistret över personliga konkurser för att söka på namn i registret.

Konkursmyndighetens historia i England och Wales

Konkursmyndigheten är en verkställande myndighet under ministeriet för näringsliv, innovation och yrkeskompetens. Den har till uppgift att genom konkursförvaltaren

 • förvalta och utreda förhållandena för konkursgäldenärer, enskilda som är föremål för skuldsanering och företag och partnerskap som likviderats genom domstolsavgörande, och fastställa varför de drabbades av insolvens,
 • fungera som förvaltare/likvidator i fall där man inte har utsett någon sådan från den privata sektorn,
 • fungera som ställföreträdare och övervakare i s.k. påskyndade förfaranden för individuella frivilliga överenskommelser (fast-track individual voluntary arrangements).

Dessutom har myndigheten till uppgift att

 • rapportera om otillbörligt handlande från konkursgäldenärer, enskilda som är föremål för skuldsanering samt styrelseledamöter,
 • handlägga frågor om avsättning (disqualification) av olämpliga styrelseledamöter i samband med företagskonkurser,
 • handlägga konkursbeslut och konkursgäldenärers åtaganden, samt skuldsaneringsbeslut och åtaganden från den som är föremål för beslutet,
 • ge tillstånd för och reglera yrkesutövning på insolvensområdet,
 • bedöma och betala ut lagstadgade avgångsvederlag när en arbetsgivare har försatts i konkurs,
 • erbjuda bank- och investeringstjänster för konkurs- och likvidationsbon,
 • göra sekretessbelagda utredningar av företag när det ligger i det allmännas intresse,
 • ge råd till ministrar och ministerier om konkurs, friställanden till följd av konkurs och därtill knutna frågor,
 • informera allmänheten om konkurs, friställanden till följd av konkurs och utredningsfrågor via sin webbplats, sina publikationer och informationstjänsten för frågor om konkurs (Insolvency Enquiry Line).

Ansvarsfriskrivning för det engelska och walesiska konkursregistret

Webbplatsen innehåller följande ansvarsfriskrivning:

”Vi gör allt för att se till att den information som lämnas är korrekt, men ibland kan det uppstå felaktigheter. Om du upptäcker något som verkar vara felaktigt eller som saknas, kontakta oss via länkarna här på webbplatsen så att vi kan titta närmare på saken och göra eventuella korrigeringar i databasen.

Konkursmyndigheten tar inte ansvar för eventuella fel eller brister till följd av försumlighet eller andra anledningar. Observera att konkursmyndigheten och konkursförvaltare inte kan erbjuda rättslig eller ekonomisk rådgivning. För den typen av tjänster bör du vända dig till en medborgarrådgivning (Citizen's Advice Bureau), en solicitor eller en kvalificerad revisor, en auktoriserad konkursförvaltare, en välrenommerad ekonomisk rådgivare eller ett centrum för ekonomisk rådgivning.

Registret över personliga konkurser är ett offentligt register, och konkursmyndigheten godkänner inte och gör inte heller några påpekanden när det gäller tredjeparts användning av uppgifterna i registret.”

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterKonkursmyndigheten

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegistret över personliga konkurser

Senaste uppdatering: 04/12/2015

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Konkursregister - Nordirland

Här hittar du information om konkursregistret i Nordirland.

Vad innehåller konkursregistret i Nordirland?

I Nordirland finns inte enbart ett konkursregister. Domstolsverket (Norther Ireland Courts and Tribunals Service) innehar uppgifter om personer som har försatts i konkurs under de senaste tio åren. Dessa uppgifter finns i en onlinedatabas som allmänheten kan göra sökningar i mot en avgift.

Mer information om denna sökningsmöjlighet rörande konkurser finns på domstolsverkets webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterNorthern Ireland Courts and Tribunals Service.

Insolvenstjänsten på ministeriet för näringsliv, handel och investeringar, Länken öppnas i ett nytt fönsterDepartment of Enterprise, Trade and Investment's (Online DETI), ansvarar för frågor rörande insolvensförfaranden.

Insolvenstjänsten har följande syfte och roll:

 • Förvalta och utreda verksamheten hos företag som gått i konkurs eller tvångslikvideras.
 • Fastställa orsakerna till konkursen.
 • Handlägga diskvalificering av styrelseledamöter vid företagskonkurser.
 • Handlägga eventuella bedrägerier vid förvaltningen av insolventa företag.
 • Reglera konkursförvaltaryrket.
 • Förvalta konkurskontot.
 • Utforma specific konkurslagstiftning och konkurspolitik för Nordirland.

Online DETI ägs och förvaltas av ministeriet för näringsliv, handel och investeringar, Department of Enterprise, Trade and Investment.

Är tillgången till Online DETI i Nordirland kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri.

Hur man söker i Online DETI

Insolvenstjänsten för för närvarande uppdaterade register över individuella frivilliga överenskommelser (Individual Voluntary Arrangements, IVA), påskyndade frivilliga överenskommeler (Fast-track Voluntary Arrangements, FTVA), avgöranden eller åtaganden rörande begränsningar vid konkurser (Bankruptcy Restrictions Orders or Undertakings, BRO / BRU), skuldsanering (Debt Relief Orders, DRO) och avgöranden eller åtaganden rörande begränsningar vid skuldsanering (Debt Relief Restriction Orders or Undertakings (DRRO / DRRU).

Det går att göra onlinesökningar på enskilda personer i Länken öppnas i ett nytt fönsterIVA-, DRO- samt DRRO- och DRRU-registren.

Närmare upplysningar om insolvensregistren hittar du Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterOnline DETI

Länken öppnas i ett nytt fönsterNorthern Ireland Court and Tribunals Service

Senaste uppdatering: 14/08/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Konkursregister - Skottland

Här hittar du information om konkursregistret i Skottland.

Vad innehåller konkursregistret i Skottland?

På webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterAccountant in Bankruptcy finns vägledning och material om konkurser i Skottland. Den tillhandahåller följande:

 • Tillgång till lagstiftning.
 • En länk till Länken öppnas i ett nytt fönsterkonkursregistret, som innehåller följande uppgifter:
  • Konkurser.
  • Begränsningar som gäller för konkursgäldenärer.
  • Skyddade trust deeds (avtal om skuldsanering).
  • Likvidation och konkursförvaltning (receivership) av företag i Skottland (inklusive likvidation av solventa företag).

Konkursregistret i Skottland innehåller inga närmare uppgifter om enskilda konkursförfaranden.

På webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterMoney Scotland finns upplysningar om pengar och skulder, material för godkända ekonomiska rådgivare, information om skuldsanering (lagstadgat system för att hantera avbetalningar under en rimlig period med skydd från skuldindrivning).

Det skotska konkursregistret ägs och drivs av Accountant in Bankruptcy.

Skottlands DAS-register (Debt Arrangement Scheme Register)

Länken öppnas i ett nytt fönsterSkottlands DAS-register innehåller information om godkända skuldsaneringsprogram och ansökningar om skuldsanering som är under prövning. DAS‑registret ägs och drivs av Civic, på Money Scotlands vägnar.

Är tillgången till konkursregistret i Skottland kostnadsfri?

Tillgången till konkursregistret i Skottland är gratis. Det finns även ett kommersiellt alternativ med möjlighet till daglig nedladdning av uppgifter. Om du behöver mer information kan du kontakta: Länken öppnas i ett nytt fönsterroienquiries@aib.gsi.gov.uk

Är tillgången till DAS-registret i Skottland kostnadsfri?

Tillgången till DAS-registret är gratis.

Hur man söker i konkursregistret i Skottland

Det skotska konkursregistret finns tillgängligt via Internet. Man måste emellertid Länken öppnas i ett nytt fönsterregistrera sig som användare.

Hur man söker i DAS-registret

DAS-registret finns tillgängligt via Internet. Man måste emellertid Länken öppnas i ett nytt fönsterregistrera sig som användare.

Konkursregistrets historia i Skottland

Sökningar i konkursregistret ger uppgifter om alla pågående konkursärenden samt de ärenden som har avslutats under de senaste två åren. I fråga om skyddade stiftelseurkunder innehåller registret uppgifter om pågående ärenden och de ärenden som har avslutats under det senaste året. Sökningar på konkursförvaltare eller likvidationer ger också uppgifter om pågående ärenden samt dem som avslutats under det senaste året.

DAS-registrets historia

På DAS-registrets webbplats finns information om godkända skuldsaneringsprogram och pågående ansökningar om skuldsanering som är under prövning.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterAccountant in Bankruptcy, Länken öppnas i ett nytt fönsterRegister of Insolvencies, Länken öppnas i ett nytt fönsterMoney Scotland DAS (Debt Arrangement Scheme), Länken öppnas i ett nytt fönsterRegister of Scotland, Länken öppnas i ett nytt fönsterDAS Register (register as a user)

Senaste uppdatering: 15/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.