Konkurs- och insolvensregister

Det spanska konkursregistret

Offentlig information om konkurser och insolvensförfaranden är viktigt av öppenhets- och rättssäkerhetsskäl. I Spanien tillhandahålls denna information genom det offentliga konkursregistret (Registro Público Concursal), som regleras av artikel 198 i insolvenslagen. Denna lag genomfördes genom kungligt dekret 892/2013 av den 15 november 2013, enligt vilket det offentliga konkursregistret förvaltas av den spanska registratorsammanslutningen (Colegio de Registradores), som är knutna till justitieministeriet.

Det offentliga konkursregistret har tre syften:

  • Spridning och offentliggörande av beslut och rättsakter som utfärdats enligt insolvenslagen, och av de registerposter som uppkommit till följd av insolvensförfaranden.
  • Samordning mellan olika offentliga register där konkursförklaringar och förfarandets gång ska registreras.
  • Upprättande av en förteckning över konkursförvaltare som uppfyller kraven i lagar och andra förordningar. Denna funktion har dock inte genomförts än.

Det offentliga konkursregistret finns på följande internetportal: http://www.publicidadconcursal.es/.

Syftet med konkursregistret är att samla all relevant information som har uppkommit under insolvensförfarandet, dock endast i informationssyfte och för att ge allmänheten tillgång till informationen.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Tillgången till konkursregistret är kostnadsfri.

Hur söker man i konkursregistret?

Det offentliga konkursregistret består av fyra delar. I varje del ordnas posterna efter den part som är föremål för insolvensförfarandet, eller gäldenären, i kronologisk ordning:

  1. Del 1 (insolvensmeddelanden): Denna del innehåller beslut som måste offentliggöras i enlighet med artikel 23 i insolvenslagen och beslut om inledande av förhandlingar i enlighet med artikel 5 bis i den lagen. Den innehåller även information om inledande av ett insolvensförfarande i en annan medlemsstat i enlighet med EU-lagstiftningen om insolvensförfaranden.
  2. Del 2 (information i offentliga register): Denna del innehåller kommentarer och poster som införts i något av de offentliga registren avseende personer som avses i artikel 24 i insolvenslagen.
  3. Del 3 (uppgörelser utanför domstol): Denna del innehåller information om de åtgärder som vidtagits för att nå uppgörelser utanför domstol om betalning enligt avdelning X i insolvenslagen och om domstolens godkännande av refinansieringsavtal enligt den fjärde tilläggsbestämmelsen i insolvenslagen.
  4. Del 4 (konkursförvaltare och deras assistenter – återstår att skapa och utveckla).

Vid sökningar kan konkursgäldenärens eller konkursförvaltarens namn anges. Sökningen resulterar då i att man får fram all information som finns om dessa, oavsett i vilken del informationen finns.

Konkursregistrets historia

I 2003 års insolvenslag föreskrevs inte att ett register skulle inrättas för att ge allmän information om insolvensförfaranden. Frågan omfattades av de publiceringsregler som vid den tidpunkten föreskrevs i den spanska bolagslagen. Dessa baserades på att meddelanden om insolvens skulle publiceras i dagstidningarna med de största upplagorna i den aktuella provinsen. Resultatet blev att förfarandena allt oftare stannade av. Konkursboet tvingades nämligen stå för publiceringskostnaderna och kunde inte alltid betala dessa.

I artikel 198 i insolvenslagen föreskrevs ett offentligt register för fall av straffbar insolvens och utnämning och diskvalificering av konkursförvaltare. Registret utökades och fick namnet ”Offentligt konkursregister” genom kungligt dekret 3/2009 av den 29 mars 2009 om brådskande åtgärder på skatte-, finans- och insolvensområdet för att hantera den förändrade ekonomiska situationen. Sedan dess har bestämmelsen ändrats flera gånger. Dessutom har ändringar gjorts som påverkar annan lagstiftning om publicering av vissa steg i förfarandet i registret. De nuvarande bestämmelserna om genomförande av artikel 198 i insolvenslagen anges i kungligt dekret 892/2013 av den 15 november 2013 om det offentliga konkursregistret.

Länkar

http://www.mjusticia.es/

http://www.publicidadconcursal.es/

http://www.registradores.org/

Senaste uppdatering: 06/07/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats