Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Konkurs- och insolvensregister

Rumänien

Detta avsnitt innehåller en översikt över Bulletinen om insolvensförfaranden – Rumäniens konkursregister som sammanställts av Nationella bolagsverket, som lyder under justitieministeriet

Innehåll inlagt av
Rumänien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vad innehåller konkursregistret?

Insolvensförfaranden i Rumänien

I Bulletinen om insolvensförfaranden (IPB), som publiceras av Nationella bolagsverket, registreras förelägganden, meddelanden, kallelser och tillkännagivanden av handlingar som utfärdas av domstolar och förvaltare/likvidatorer i samband med insolvensförfaranden och i enlighet med lag nr 85/2006 om insolvensförfaranden.

Allmänna insolvensförfaranden gäller:

 • Näringsidkare:
 1. Aktiebolag och andra bolagsformer
 2. Kooperativa företag
 3. Ekonomiska intressegrupperingar
 • Kooperativa organisationer
 • Jordbruksföreningar
 • Andra privata juridiska personer som bedriver näringsverksamhet.

Förenklade insolvensförfaranden gäller:

 • Näringsidkare:
 1. Fysiska personer med fullmakt
 2. Enskilda firmor och familjeföretag
 • Alla näringsidkare och juridiska personer som uppfyller följande särskilda villkor:
 1. De har inga ärvda tillgångar.
 2. Deras registreringshandlingar eller bokföring saknas.
 3. Deras förvaltare saknas.
 4. Deras säte finns inte längre eller överensstämmer inte längre med noteringen i bolagsregistret. De har inte lämnat in de handlingar som krävs enligt lagen.
 5. De avvecklades innan konkursansökan gavs in.
 6. De har meddelat att de har för avsikt att träda i frivillig likvidation.

Det centrala bolagsregistret sköts av bolagsverket, en offentlig institution som har status som juridisk person och lyder under justitieministeriet.

Bulletinen om insolvensförfaranden

Vilken information innehåller den?

Bulletinen om insolvensförfaranden innehåller alla handlingar som domstolar och förvaltare/likvidatorer utfärdar efter det att insolvensförfaranden har inletts, dvs.

 • förelägganden som utfärdats av motparter i vissa situationer
 • bestridanden
 • andra överklaganden och framställningar
 • delgivna handlingar och domstolsbeslut
 • kallelser till rättegång
 • tillkännagivanden
 • andra handlingar som föreskrivs enligt lag (rapporter av förvaltare/likvidatorer, planer för juridisk omorganisation, meddelanden).

Hur är webbplatsen med Bulletinen om insolvensförfarande strukturerad?

Webbplatsen med Bulletinen om insolvensförfaranden ger tillgång till

 • kostnadsfri information
 • information om hur direktoratet för Bulletinen om insolvensförfaranden vid Nationella bolagsverket är organiserat
 • särskild lagstiftning, formulär och domstolshandlingar.

Webbplatsen med Bulletinen om insolvensförfaranden är indelad i följande avsnitt:

 • Information om införandet av bulletinen
 • Lagstiftning
 • Organisationsstrukturen för Nationella bolagsverket, de filialer av bolagsverket som är knutna till domstolarna och bulletinen
 • En juridisk ordlista (konkurs)
 • Statistik om bulletinen
 • Interinstitutionella förbindelser
 • Kontaktinformation.

Formulären för Bulletinen om insolvensförfaranden finns påPortalen om Nationella bolagsverkets onlinetjänster, i avsnittet om Bulletinen om insolvensförfaranden som är indelat på följande sätt:

 1. IPB-tjänster:
  • Internetversionen av Bulletinen om insolvensförfaranden (mot avgift)
  • Sammanfattning av nummer av Bulletinen om insolvensförfaranden (kostnadsfri information)
  • Personer i Bulletinen om insolvensförfaranden (kostnadsfri information)
 2. Leverans av IPB:
  • Onlineformulär för publicering i bulletinen
  • Nedladdningsbara formulär.
 3. Publikationsformer:
  • Onlineformulär för tillhandahållande av information från bulletinen
  • Nedladdningsbara formulär.
 4. Statistik.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Bulletinen om insolvensförfaranden publiceras i elektroniskt format. Den elektroniska versionen av bulletinen kan hämtas via

Tillgången till bulletinens tjänster är differentierad:

 • Tillgången till den officiella webbplatsen med Bulletinen om insolvensförfaranden är kostnadsfri och det krävs ingen autentisering.
 • För tillgång till portalen om Nationella bolagsverkets onlinetjänster krävs autentisering.
 • För tillgång till tjänsten ”Bulletinen om insolvensförfaranden online” krävs autentisering och betalning av ett abonnemang.
 • Tillgången till tjänsterna ”Sammanfattning av nummer av Bulletinen om insolvensförfaranden” och ”Personer i Bulletinen om insolvensförfaranden” är kostnadsfri, men det krävs autentisering.

Hur man söker i konkursregistret

I ”Bulletinen om insolvensförfaranden online” kan man söka på bulletinens nummer och publikationsår, gäldenärens namn, skatteregistreringsnumret, registreringsnumret i bolagsregisret, domstolsärendets referensnummer och publikationsintervallet för ett nummer av bulletinen. Mot betalning av en abonnemangsavgift kan man få tillgång till de offentliggjorda numren av bulletinen med de fullständiga domstolshandlingarna.

I ”sammanfattningen av numren av Bulletinen om insolvensförfaranden” kan man söka på bulletinens nummer och datum. Tillgången till följande information är kostnadsfri:

 • typ av handling som publicerats i bulletinen (t.ex. föreläggande, beslut om inledande av insolvensförfarande, tillkännagivande av inledande av insolvensförfarande, kallelse till borgenärssammanträde, verksamhetsrapport, omorganisationsplan, beslut om inledande av konkursförfarande, tillkännagivande av inledande av konkursförfarande, distributionsplan, slutrapport, beslut om avslutande av insolvensförfaranden osv.)
 • namnen på de personer som handlingarna riktar sig till
 • distrikt där deras registrerade säten ligger
 • skatteregistreringsnummer
 • registreringsnummer i registret.

I ”Personer i Bulletinen om insolvensförfaranden” kan man söka på bulletinens nummer och publikationsår, gäldenärens namn, skatteregistreringsnumret, registreringsnumret i bolagsregisret, domstolsärendets referensnummer och publikationsintervallet för ett nummer av bulletinen. Tillgången till följande information är kostnadsfri:

 • namn
 • skatteregistreringsnummer
 • registreringsnummer för de personer som handlingarna riktar sig till
 • distrikt där deras registrerade säten ligger
 • konkursärendets nummer och namnet på den domstol där ärendet är registrerat
 • nummer av bulletinen där handlingarna för respektive personer finns med
 • typ av förfarande
 • i förekommande fall, den första beslutsfristen efter det att förfarandet har inletts.

Konkursregistrets historia

Bulletinen om insolvensförfaranden startades 2006 i enlighet med lag nr 86/2006 om insolvensförfaranden.

Huvudsyftet med den rumänska bulletinen om insolvensförfaranden är att kontinuerligt förbättra det elektroniska systemet för stämningar, meddelanden, kallelser och tillkännagivanden av offentliggjorda handlingar.

Fördelar med det rumänska konkursregistret

Publiceringen av Bulletinen om insolvensförfaranden medför uppenbara fördelar:

 • Bulletinen bidrar till att påskynda insolvensförfarandet och förenklar publiceringen av förelägganden, kallelser, tillkännagivanden och meddelanden om handlingar från domstolar och förvaltare/likvidatorer. Därigenom etableras ett elektroniskt förfarande för sådana ärenden.
 • Genom Bulletinen standardiseras de handlingar som utfärdas av domstolar och förvaltare/likvidatorer så att de blir enhetliga.
 • Bulletinen bidrar till upprättandet av en nationell databas över handlingar som utfärdas av domstolar och förvaltare/likvidatorer (dvs. förelägganden, meddelanden, domar, kallelser, tillkännagivanden, rapporter, omorganisationsplaner).
 • Bulletinen möjliggör snabb registrering i bolagsregistret/andra register av tillkännagivanden som krävs enligt lag nr 85/2006 om insolvensförfaranden.
 • Bulletinen ger intresserade personer tillgång till de handlingar som utfärdas av domstolar och förvaltare/likvidatorer.

Länkar

Den officiella webbplatsen för den rumänska bulletinen om insolvensförfaranden

Det rumänska bolagsregistrets officiella webbplats

Portalen om det rumänska nationella bolagsverkets onlinetjänster

Senaste uppdatering: 16/01/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.