Konkurs- och insolvensregister

Det finns inget separat konkursregister i Litauen. Du kan kontrollera om ett bolag har begärts i konkurs på webbplatsen för registret över juridiska personer (företagsregistret, Juridinių asmenų registras). I detta register kan du gratis göra en förfrågan om ett bolags rättsliga ställning.

Senaste uppdatering: 06/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats