Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på finska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Konkurs- och insolvensregister

Finland

Finland har två offentliga konkursregister. Konkurs- och företagssaneringsregistret och skuldsaneringsregistret. Dessutom finns ett näringsförbudsregister. Alla registren är offentliga, och var och en kan beställa avgiftspliktiga utdrag ur dem. Med hjälp av uppgifter i registren är det möjligt att bl.a. bevaka sina intressen i fordringsmål eller vid slutande av avtal.

Innehåll inlagt av
Finland

Vad innehåller konkursregistret?

Konkurs- och företagssaneringsregistret innehåller uppgifter om ansökningar och beslut om konkurser och företagssaneringar.

Skuldsaneringsregistret innehåller uppgifter om ansökningar och beslut om skuldsaneringar för privatpersoner (med avbetalningsplaner).

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Nej. Du måste beställa uppgifterna från Rättsregistercentralen i Finland. Ett utdrag kostar 10 euro.

Hur man söker i konkursregistret

Vid beställning behövs följande uppgifter:

Konkurs- och företagssaneringsregistret

Vid beställning behövliga uppgifter:

  • bolagets namn
  • FO-nummer
  • beställarens namn och adress

Skuldsaneringsregistret

Vid beställning behövliga uppgifter:

  • personens namn
  • personbeteckning (motsvarar svenskt personnummer)
  • beställarens namn och adress

Konkursregistrets historia

Registren innehåller uppgifter från 1995 och framåt.

Senaste uppdatering: 30/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats