Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Konkurs- och insolvensregister

Estland

Det här avsnittet innehåller en kort översikt över de konkurstjänster som tillhandahålls av Estlands företagsregister.

Innehåll inlagt av
Estland

Vilken information finns tillgänglig i Estland om konkurser?

Estland har inte något separat konkursregister. Estlands företagsregister och registret om ideella organisationer och stiftelser innehåller emellertid information om juridiska personers konkurs och konkurser bland egenföretagare. Uppgifter om konkurser hos juridiska och fysiska personer finns även i den officiella elektroniska publikationen Ametlikud Teadaanded. Här offentliggörs även meddelanden om konkurser och konkursförfaranden.

Estlands företagsregister och registret om ideella organisationer och stiftelser innehåller uppgifter om följande:

 • Ett konkursförfarande avslutas utan att konkurs förklaras.
 • Inledande av ett konkursförfarande med angivande av namn och personlig identifikationskod för konkursförvaltaren, samt notering om att denne företräder företaget.
 • Avvisande av en konkursansökan tillsammans med en anteckning om att företaget fortsätter sin verksamhet.
 • Avvisande av en konkursansökan; företaget stryks ur registret.
 • Upphörande av ett konkursförfarande; företaget stryks ur registret eller fortsätter sin verksamhet.
 • Ackord och villkoren för detta, med notering om att företaget fortsätter sin verksamhet; upphävande av ackord och återtagande av konkursförfarandet.
 • Konkurs, med notering om att företaget företräds av en konkursförvaltare.
 • Upphörande av ackord; beslut om att befria konkursförvaltaren från dennes uppdrag.

Uppgifter om förbud för en gäldenär eller dennes företrädare att fortsätta bedriva näringsverksamhet tas inte upp i registret.

Estlands företagsregister innehåller följande uppgifter om konkursdrabbade juridiska personer:

 • Den juridiska personens namn.
 • Registreringskod.
 • Adress.
 • Konkursförvaltarens namn.
 • Styrelseledamöternas namn.
 • Datum för avisering av konkursbeslut/dom och nummer på beslut eller civilmål.

Är tillgången till information om konkurser kostnadsfri?

Du kan få tillgång till uppgifter vid inskrivningsavdelningarna, på nätet och notarier. Tillgången till uppgifter i företagsregistret och register över icke-vinstdrivande organisationer och stiftelser och till handlingar i akterna är gratis vid inskrivningsavdelningarna.

Ingen avgift tas ut för online-sökningar angående juridiska personer, egenföretagare och filialer till utländska företag, information om domstolsförfaranden eller tillgång till registerkort (inklusive äldre information). Däremot tas en avgift ut för alla andra sökningar, inklusive sökringar efter äldre registerkort, årsrapporter, bolagsordningar och andra handlingar. Avgifterna för att konsultera digitala uppgifter i registret fastställs i en förordning utfärdad av justitieministern.

En avgift tas också ut för att konsultera registeruppgifter och registrerade handlingar via ett notariatkontor. Dessa avgifter anges i lagen om notariatsavgifter.

Tillgång till den officiella elektroniska publikationen Ametlikud Teadaanded är gratis.

Uppgifter om näringsförbud offentliggörs och finns att tillgå gratis på nätet.

Sök information om konkurser

Du kan söka efter en juridisk person eller en egenföretagare via företagsnamn, namn eller registerkod, genom att använda företagsregistrets informationssystem. Den juridiska personens eller egenföretagarens ställning ger information om eventuell konkurs.

Konkursinformationens historia

Tjänsten med information om konkurser i Estland har funnits sedan den 1 september 1995.

Senaste uppdatering: 03/08/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.