Bankruptcy and insolvency registers

All EU member countries have insolvency and bankruptcy registers for which you can find information. These registers are in the process of being connected and becoming searchable from a central point.

The registers record, analyse and store insolvency information and make it available to the public, albeit in different forms, depending on the country:

 • countries with dedicated registers – publish information on all stages of the insolvency proceedings and the parties to the proceedings.
 • countries using other registers – the situation is more diverse. Some only publish the name and the status of a company, others include information on all stages of the proceedings.Information on national registers

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.


One-stop search

Use the link below to search – in any official EU language – national insolvency registers for:

 • information and documents on insolvency proceedings
 • documents relating to debtors

Search national registers

The information and documents you can find in these registers should be available for free.

Currently not all EU countries are available via this service. This should be rectified by mid-2019 which is the deadline set by the revised Insolvency Regulation to establish the EU-wide interconnection of national insolvency registers through the European e-Justice Portal. This future system of interconnection will contain in a harmonised way a predefined set of information ("mandatory information") on insolvency proceedings wherever they are opened in the EU.

Related links

Insolvency

Last update: 20/05/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Konkurzné registre - Belgicko

Táto časť obsahuje informácie o registroch prípadov platobnej neschopnosti v Belgicku.

Ako je to s registrami prípadov platobnej neschopnosti v Belgicku?

V Belgicku nie sú konkurzné registre verejné.

 • Pokiaľ ide o podniky, Banque-Carrefour des Entreprises (Belgický obchodný register, BCE) je register obsahujúci všetky identifikačné údaje podnikov, ako aj ich právnu situáciu (a predovšetkým konkurzné konanie). Súdne rozhodnutia o konkurze a o súdnej správe sa uverejňujú v belgickom úradnom vestníku Odkaz sa zobrazí v novom okneMoniteur Belge, ktorý je dostupný on-line.
 • Pokiaľ ide o súkromné osoby, v Belgicku existuje databáza, ktorá sústreďuje určité informácie o nadmerne zadĺžených osobách, ktoré sa rozhodli podať návrh na konanie o kolektívnom urovnaní dlhov. Túto databázu spravuje Národná banka Belgicka (Banque Nationale de Belgique), ale nie je verejná.

Je prístup do belgického konkurzného registra bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Ako vyhľadávať v belgickom konkurznom registri?

V belgickom štátnom vestníku Moniteur Belge možno vyhľadávať rozhodnutia o konkurze alebo o súdnej správe.

Obdobie, ktoré konkurzné registre v Belgicku pokrývajú

V registroch sú dostupné údaje o podnikoch od 1. januára 1983 s odkazom na informácie uverejnené po 1. júne 1997.

Okrem toho sú k dispozícii údaje o združeniach uverejnené po 1. júli 2003.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneFederálne ministerstvo spravodlivosti Belgicka

Posledná aktualizácia: 18/01/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Konkurzné registre - Bulharsko

Na tejto stránke sa uvádza krátky prehľad bulharského konkurzného registra.

Aké informácie obsahuje bulharský konkurzný register?

Bulharský konkurzný register pozostáva z troch častí:

 1. Časť Odkaz sa zobrazí v novom okneregistra konkurzných správcov je prístupná prostredníctvom internetovej stránky ministerstva spravodlivosti. Táto verejne prístupná časť však neumožňuje prístup k osobným údajom, ani k údajom, ktorých overenie správcom sa očakáva.
 2. Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister predajov a aukcií je plne k dispozícii prostredníctvom internetovej stránky Ministerstva hospodárstva, energetiky a cestovného ruchu Bulharska.
 3. Register konkurzných konaní sa v súčasnosti nevedie ako centralizovaná databáza z dôvodu nedostatku prepojenosti medzi súdmi.

Je prístup do bulharského konkurzného registra bezplatný?

Prístup do bulharského konkurzného registra je bezplatný.

Ako vyhľadávať v bulharskom konkurznom registri

Odkaz sa zobrazí v novom okneKonkurzného správcu môžete na internetovej stránke nájsť podľa:

 • Mena
 • Štandardizovaného identifikačného čísla
 • Adresy
 • Špecializácie
 • Slova v oblasti odborných skúseností
 • Časti čísla vymenovacieho príkazu ministra
 • Stavu – aktívny alebo neaktívny

Ako vyhľadávať predaje

Na internetovej stránke ministerstva hospodárstva, energetiky a cestovného ruchu je možné nájsť Odkaz sa zobrazí v novom oknevestník predajov.


História bulharského konkurzného registra

Systém sa zriadil v roku 2003 po realizácii projektu PHARE BG 0103.04 „Posilňovanie konkurzného systému“. Cieľom bolo vytvoriť informačný systém v oblasti konkurzných konaní a zahrnúť všetky informácie do jednotnej databázy. Tento systém sa využíva na niektorých súdoch: krajských súdoch, odvolacích súdoch a Najvyššom kasačnom súde.

Posledná aktualizácia: 25/08/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Česká republika

Táto časť vám poskytne stručné predstavenie konkurzného registra Českej republiky.

Aké informácie konkurzný register Českej republiky obsahuje?

Odkaz sa zobrazí v novom okneKonkurzný register Českej republiky vlastní a vedie Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti Českej republiky.

Je prístup do konkurzného registra Českej republiky bezplatný?

Prístup do registra je bezplatný.

Ako vyhľadávať v konkurznom registri Českej republiky

Použitím pokročilého vyhľadávacieho nástroja sa môžete dostať k celému obsahu dokumentov v registri v PDF formáte.

História konkurzného registra Českej republiky

Register obsahuje informácie od 1. januára 2008.

Posledná aktualizácia: 13/05/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Dánsko

Dánsko nevedie žiadny konkurzný register.

Posledná aktualizácia: 07/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Konkurzné registre - Nemecko

Na tejto stránke nájdete stručný prehľad o nemeckom konkurznom registri.

Nemecký konkurzný register

Odkaz sa zobrazí v novom okneNemecký konkurzný register umožňuje prístup k vyhláseniam o bankrote na všetkých nemeckých konkurzných súdoch v súlade s § 9 predpisu o konkurznom konaní. Tieto vyhlásenia sú právne záväzné a verejne dostupné.

Register vlastní a spravuje spolková komisia pre spracovanie a racionalizáciu údajov v oblasti justície, ktorú zastupuje Ministerstvo spravodlivosti spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko.

Je prístup do nemeckého konkurzného registra bezplatný?

Áno, prístup do nemeckého konkurzného registra je bezplatný.

Ako vyhľadávať v nemeckom konkurznom registri

Konkurzný register je dostupný len prostredníctvom webových stránok Odkaz sa zobrazí v novom oknenemeckého konkurzného registra. V prípade potreby je postup vyhľadávania vysvetlený na týchto webových stránkach. Informácie sú dostupné len v nemeckom jazyku.

Upozorňujeme, že neobmedzené vyhľadávanie informácií všetkých nemeckých konkurzných súdov je možné iba počas prvých dvoch týždňov odo dňa ich uverejnenia. Po uplynutí tejto lehoty je pri vyhľadávaní potrebné zadať mesto, v ktorom konkurzný súd sídli, a aspoň jeden z nasledujúcich údajov: priezvisko, názov spoločnosti, miesto podnikania alebo miesto bydliska dlžníka, číslo spisu konkurzného súdu alebo registrový súd, druh registra a registračné číslo.

História nemeckého konkurzného registra

Webové stránky nemeckého konkurzného registra sprístupňujú informácie o konkurzoch od 1. apríla 2002. Presné údaje o tom, z ktorého obdobia a z ktorých konaní sú informácie dostupné, sa nachádzajú na týchto webových stránkach.

Sprístupnené informácie sa týkajú prípadov, keď sa ešte neukončilo konkurzné konanie. Údaje sa odstraňujú najneskôr šesť mesiacov po ukončení konkurzného konania.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneNemecký konkurzný register

Posledná aktualizácia: 16/04/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Konkurzné registre - Estónsko

Táto stránka poskytuje stručný prehľad o konkurzných službách poskytovaných obchodným registrom Estónska.

Aké informácie o konkurznom konaní sú v Estónsku k dispozícii?

Estónsko nemá žiadny samostatný konkurzný register. Informácie o konkurzoch právnických osôb a samostatne zárobkovo činných osôb obsahujú Odkaz sa zobrazí v novom okneestónsky obchodný register a register neziskových združení a nadácií. Informácie o konkurzoch právnických a fyzických osôb je možné nájsť aj v oficiálnej elektronickej publikácií Ametlikud Teadaanded (Úradné oznámenia). V tejto publikácii sa uverejňujú aj vyhlásenia konkurzov a informácie o konkurzných konaniach.

Do estónskeho obchodného registra a registra neziskových združení a nadácií sa na základe súdneho rozhodnutia zapisujú tieto skutočnosti:

 • zastavenie konkurzného konania bez vyhlásenia konkurzu,
 • vyhlásenie konkurzu, meno a osobný identifikačný kód správcu konkurznej podstaty, ako aj informácia o tom, či je správca oprávnený konať v mene spoločnosti,
 • zrušenie konkurzu a záznam o pokračovaní v podnikateľskej činnosti,
 • zrušenie konkurzu a záznam o výmaze podnikateľa z registra,
 • zastavenie konkurzného konania a záznam o výmaze spoločnosti z registra alebo pokračovaní činnosti,
 • reštrukturalizácia (kompromiss), súvisiace lehoty a záznam o pokračovaní činnosti,
 • zrušenie reštrukturalizácie (kompromiss) a opätovné začatie konkurzného konania, ako aj záznam o tom, že v mene spoločnosti koná správca konkurznej podstaty,
 • skončenie reštrukturalizácie po uplynutí dohodnutého obdobia a zánik funkcie správcu konkurznej podstaty.

V registri sa nenachádzajú informácie o zákazoch podnikania uložených dlžníkom alebo osobám oprávneným konať v ich mene.

Estónsky obchodný register obsahuje nasledujúce informácie o konkurzoch právnických osôb:

 • názov právnickej osoby,
 • registračný kód,
 • adresu,
 • meno správcu konkurznej podstaty,
 • mená členov štatutárneho orgánu,
 • dátum a číslo vyhlásenia konkurzu/iného rozhodnutia súdu alebo číslo občianskoprávnej veci.

Je prístup k informáciám týkajúcim sa konkurzných konaní bezplatný?

Prístup k údajom obchodného registra sa poskytuje prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom okneregistrových oddelení, Odkaz sa zobrazí v novom okneonlineOdkaz sa zobrazí v novom oknenotárov. Prístup k údajom v obchodnom registri a v registri neziskových združení a nadácií, ako aj ku spisovým dokumentom sa v registrových oddeleniach poskytuje bezplatne.

Vyhľadávanie informácií o právnických osobách, samostatne zárobkovo činných osobách, pobočkách zahraničných firiem, informácií o súdnych konaniach alebo prehliadanie výpisov z registra (vrátane historických údajov) nie je spoplatnené online. Všetko ostatné vyhľadávanie, vrátane prezerania historických údajov výpisu z obchodného registra a výročných správ, spoločenských zmlúv a iných dokumentov je však spoplatnené. Poplatky za používanie počítačových údajov z obchodného registra sú stanovené Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadením ministra spravodlivosti.

Za nahliadnutie do údajov registra a spisových dokumentov u notára sa účtuje poplatok. Výška týchto poplatkov je ustanovená Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonom o notárskych poplatkoch.

Prístup k oficiálnej elektronickej publikácii Odkaz sa zobrazí v novom okneAmetlikud Teadaanded (Úradné oznámenia) je bezplatný.

V Ametlikud Teadaanded sa zverejňujú informácie o zákaze podnikania, ku ktorým je bezplatný prístup na Odkaz sa zobrazí v novom okneinternete.

Vyhľadávanie informácií týkajúcich sa konkurzných konaní

Právnické osoby alebo samostatne zárobkovo činné osoby možno v obchodnom registri vyhľadávať podľa obchodného mena, názvu alebo kódu v registri. V prípade spoločností a samostatne zárobkovo činných osôb sa v obchodnom registri uvádza, či je daný subjekt v úpadku.

História estónskej informačnej služby o konkurzoch

Estónska konkurzná služba je k dispozícii od 1. septembra 1995.

Posledná aktualizácia: 03/08/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Írsko

V tejto časti nájdete informácie o írskom konkurznom registri.

Aké informácie obsahuje írsky konkurzný register?

Írsko nemá samostatný konkurzný register obchodných spoločností. Informácie o platobnej neschopnosti obchodných spoločností sú k dispozícii v záznamoch Odkaz sa zobrazí v novom okneÚradu pre registráciu obchodných spoločností .

Register osobných bankrotov je manuálny register, ktorý vedie Úrad kontrolóra Vyššieho súdu. Obsahuje podrobnosti o bankrotoch, ktoré boli nahlásené na Vyšší súd Írskej republiky.

Register osobných konkurzov je rovnako manuálnym registrom. Podlieha právnemu predpisu S. I. č. 334 z roku 2002 – nariadenie Európskeho spoločenstva (osobný bankrot) z roku 2002 a obsahuje údaje o osobných bankrotoch, ktoré boli vyhlásené súdmi iných členských štátov Európskej únie (ktoré boli oznámené príslušnému úradnému konkurznému správcovi).

Je prístup do írskeho konkurzného registra bezplatný?

Nie. Pri každom vyhľadávaní je potrebné uhradiť poplatok. Podrobnosti o poplatkoch sú k dispozícii v časti Odkaz sa zobrazí v novom oknepravidlá a poplatky Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej stránky súdnej služby. Poplatok sa uplatňuje aj vtedy, ak je výsledok vyhľadávania nulový – čo znamená, že žiaden zápis v registroch nezodpovedá kritériám vyhľadávania.

Ako vyhľadávať v írskom konkurznom registri?

Vyhľadávanie v registri osobných bankrotov je možné realizovať iba pri osobnej návšteve Úradu kontrolóra, 2. poschodie Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

História írskeho konkurzného registra

Register osobných bankrotov obsahuje informácie od roku 1922.

Posledná aktualizácia: 01/05/2010

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Grécko

Grécko nemá webovú stránku konkurzných registrov. Pracuje sa na návrhu a digitalizácii databáz a ich elektronickom rozhraní.

Aké informácie obsahuje grécky konkurzný register?

Podľa gréckych právnych predpisov sa v prípade platobnej neschopnosti uplatňujú tieto postupy:

 • konkurz (články 1 až 61 zákona č. 3588/2007, článok 13 ods. 1 až 4 zákona č. 4013/2011, článok 22 ods. 1 zákona č. 4055/2012);
 • osobitná likvidácia s pokračovaním činnosti (ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία) (článok 106k zákona č. 3588/2007, článok 12 zákona č. 4013/2011);
 • predkonkurzné vyrovnanie (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης) (články 70 až 101 zákona č. 3588/2007, článok 22 ods. 2 zákona č. 4055/2012, článok 116 ods. 3 a článok 234 ods.1 až 3 zákona č. 4072/1012);
 • reštrukturalizačné plány (články 109 až 123 zákona č. 3588/2007, článok 34 ods. 1 zákona č. 3858/2010);
 • zjednodušené konanie pre malé konkurzy (απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου) (články 162 až 163 zákona č. 3588/2007);

Miestne občianske súdy (ειρηνοδικεία) sú zodpovedné za posúdenie veci a na žiadosť vydávajú potrebné rozhodnutia, ktoré zahŕňajú aj konkurz fyzických osôb.

Miestne súdy prvého stupňa (πρωτοδικεία) sú zodpovedné za posúdenie veci a na žiadosť vydávajú rozhodnutia týkajúce sa konkurzu združení (προσωπικές εταιρίες), partnerstiev s ručením obmedzeným (ετερόρρυθμες εταιρίες), všeobecných partnerstiev (ομόρρυθμες εταιρίες), súkromných kapitálových spoločností (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες), spoločností s ručením obmedzeným (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), akciových spoločností (ανώνυμες εταιρίες), európskych spoločností a európskych družstiev.

Všeobecný obchodný register (Γενικό Εμπορικό ΜητρώοΓΕΜΗ) na miestnych obchodných komorách je zodpovedný za vydávanie potrebných potvrdení pre konkurzné konania.

Je prístup ku gréckemu konkurznému registru bezplatný?

Takáto možnosť neexistuje.

Ako vyhľadávať v gréckom konkurznom registri?

História gréckeho konkurzného registra

Posledná aktualizácia: 03/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Konkurzné registre - Španielsko

V Španielsku bol kráľovským dekrétom č. 3/2009 zriadený verejný konkurzný register (Registro Público Concursal), ktorým sa nahrádza súčasný verejný register rozhodnutí o konkurze (Registro Público de Resoluciones Concursales). Verejný konkurzný register bude uverejňovať rozhodnutia v konkurzných konaniach.

.
Posledná aktualizácia: 19/09/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Konkurzné registre - Francúzsko

Francúzsko nemá registre týkajúce sa prípadov platobnej neschopnosti.

Posledná aktualizácia: 02/12/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Taliansko

Talianske ministerstvo spravodlivosti vytvára nový elektronický systém na správu údajov súvisiacich s insolventnosťou.

Posledná aktualizácia: 02/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Cyprus

V tejto časti webovej stránky sa uvádza krátky úvod k cyperskému registru konkurzných konaní a likvidácií (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).

Odkaz sa zobrazí v novom okneSekcia konkurzných konaní (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) je zodpovedná za získavanie a spravovanie majetku platobne neschopných fyzických a právnických osôb a podáva správy Odkaz sa zobrazí v novom okneoddeleniu registra spoločností a správcu konkurznej podstaty (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstvu obchodu, priemyslu a cestovného ruchu (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). V tejto časti sa uchováva spis fyzických osôb v konkurze. Obchodnému registru sa oznámi, ak je spoločnosť v likvidácii. Ďalšie informácie sa uvádzajú na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneoddelenia registra spoločností a správcu konkurznej podstaty.

Aké informácie obsahuje konkurzný register?

Informácie nie sú k dispozícii.

Je prístup do konkurzného registra bezplatný?

Informácie nie sú k dispozícii.

Ako vyhľadávať v konkurznom registri

Informácie nie sú k dispozícii.

História konkurzného registra

Register úpadcov obsahuje informácie o konkurzoch od roku 1931 doteraz.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneOddelenie registra spoločností a správcu konkurznej podstaty (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo obchodu, priemyslu a cestovného ruchu (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Posledná aktualizácia: 31/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Konkurzné registre - Lotyšsko

V tejto časti nájdete stručné informácie o lotyšskom konkurznom registri.

Aké informácie možno nájsť v lotyšskom konkurznom registri?

Odkaz sa zobrazí v novom okneLotyšský konkurzný register obsahuje informácie o:

 • správcoch konkurznej podstaty,
 • konkurzných konaniach týkajúcich sa fyzických a právnických osôb,
 • konaniach o právnej ochrane,
 • mimosúdnych konaniach o právnej ochrane,
 • štatistických údajoch.

Konkurzný register je voľne prístupný verejnosti a jeho záznamy sa považujú za dôveryhodné. Za register zodpovedá Odkaz sa zobrazí v novom okneregister spoločností Lotyšskej republiky.

Je prístup do lotyšského konkurzného registra bezplatný?

Áno, prístup k informáciám v lotyšskom konkurznom registri je bezplatný, ale za informácie v podobe dokumentu sa platí poplatok.

Ak chcete získať z konkurzného registra vyhlásenie alebo iný dokument s osobným identifikačným kódom dlžníka (fyzickej osoby) alebo správcu konkurznej podstaty, obráťte sa so žiadosťou na register spoločností alebo o dokument požiadajte elektronicky prostredníctvom portálu Odkaz sa zobrazí v novom okneLatvija.lv.

Ako vyhľadávať v lotyšskom konkurznom registri

Správcovia konkurznej podstaty

Táto časť obsahuje informácie o správcoch konkurznej podstaty, konkrétne:

 • krstné meno,
 • priezvisko,
 • adresa kancelárie a kontaktné informácie,
 • číslo osvedčenia,
 • dátum vypršania platnosti osvedčenia.

Informácie o správcoch konkurznej podstaty, ktorým uplynula platnosť ich osvedčenia, sú dostupné v historických záznamoch v časti Odkaz sa zobrazí v novom okneVēsturiskie dati. Odkaz „Izziņa“ umožňuje prístup ku všetkým informáciám, ktoré boli zaznamenané v lotyšskom konkurznom registri o každom správcovi konkurznej podstaty.

Vyhľadávanie

Ak chcete vyhľadávať v konkurznom registri informácie o konkrétnom subjekte (fyzickej alebo právnickej osobe), použite časť Meklēt. Informácie sa dajú filtrovať podľa týchto kritérií:

 • registračné číslo (pre právnické osoby) alebo identifikačné číslo (pre fyzické osoby),
 • meno alebo názov,
 • obvod súdu,
 • obdobie začatia konania,
 • typ konania (konkurzné konanie, konanie o právnej ochrane alebo mimosúdne konanie o právnej ochrane),
 • charakter konania (miestny, cezhraničný primárny, cezhraničný sekundárny).

Výsledky vyhľadávania sa zobrazia spolu s odkazom na Register spoločností („Uzņēmumu reģistra izziņa“), kde sú dostupné všetky informácie, ktoré sa o danom subjekte nachádzajú v konkurznom registri, vrátane naskenovaných dokumentov obsahujúcich poznámky správcov o schôdzach veriteľov a ich agende.

Vestník

Ak si chcete prezerať záznamy, ktoré boli v určitý deň vložené do konkurzného registra, použite sekciu Žurnāls. Štandardne sa zobrazujú dnešné záznamy. Na prezeranie záznamov z iných dátumov použite kalendár a na filtrovanie záznamov podľa mesiaca použite podsekciu Mēneša žurnāls. Každý záznam obsahuje odkaz (Izziņa) na podrobné informácie o konkrétnych konkurzných konaniach.

Štatistiky

Časť Štatistika obsahuje rôzne štatistické informácie týkajúce sa konkurzných konaní a konaní o právnej ochrane. Odkaz „Uzņēmumu reģistra izziņa“ poskytuje všetky informácie o konkrétnom subjekte v konkurznom registri.

História lotyšského konkurzného registra

Informácie v registri sa datujú od 1. januára 2008.

Odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneViac informácií o lotyšskom konkurznom registri

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠtátna agentúra pre konkurznú správu

Posledná aktualizácia: 07/01/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Litva

V Litve nie je žiadny samostatný konkurzný register. Stav spoločností z tohto pohľadu sa dá skontrolovať na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneregistra právnických osôb (Juridinių asmenų registras). Stav spoločnosti v Registri právnických osôb sa dá pozrieť bezplatne.

Posledná aktualizácia: 18/02/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Luxembursko

Luxembursko nevedie konkurzné registre.

Ako je to s registrami platobnej neschopnosti v Luxembursku?

Luxembursko nevedie konkurzné registre. Konkurzy oznamujú súdy, ktoré ich ohlásia obchodnému registru (OR), ktorý ich zaznamená do svojej databázy.

Je prístup do konkurzného registra v Luxembursku na účely nahliadnutia spoplatnený?

Zoznam vyhlásených konkurzov sa raz mesačne uverejňuje v úradnom vestníku „Mémorial B  – Recueil administratif et économique“ a bezplatne si ho možno prezerať na portáli luxemburskej justície Odkaz sa zobrazí v novom okneLegilux.

OR okrem toho bezplatne poskytuje verejnosti na Odkaz sa zobrazí v novom oknesvojej webovej stránke v záložke „Consultations - statistiques de dépôt“ (štatistické údaje o konkurzoch), štatistický modul, ktorý poskytuje informácie o súdnych rozhodnutiach o návrhoch na vyhlásenie konkurzu, ktoré boli podané do OR počas stanoveného mesačného obdobia. Tieto informácie sú dostupné vo forme zoznamov návrhov na vyhlásenie konkurzu. Tieto informácie možno stiahnuť ako textový súbor.

Ako vyhľadávať informácie o konkurzoch v Luxembursku?

1. spôsob: vyhľadávanie na webovej stránke obchodného registra (Odkaz sa zobrazí v novom okneOR) podľa mena/názvu (alebo časti mena/názvu) alebo čísla zápisu zapísanej osoby.

Vyhľadávač webovej stránky na základe toho zobrazí zoznam mien/názvov, ktoré zodpovedajú zadaným kritériám vyhľadávania.

Pri kliknutí na meno/názov niektorej zo zobrazených osôb sa bezplatne zobrazia tieto základné informácie:

 • číslo, pod ktorým je zapísaná v OR,
 • dátum zápisu,
 • meno/názov,
 • právna forma,
 • adresa sídla,
 • zoznam dokumentov podaných od roku 2003,
 • ako aj informácia, či sa osoba nachádza v konkurze.

2. spôsob: je možné vyhľadávať na webovej stránke obchodného registra (Odkaz sa zobrazí v novom okneOR) v záložke „Consultations - statistiques de dépôt“ (štatistické údaje o konkurzoch) prostredníctvom štatistického modulu, ktorý poskytuje informácie o súdnych rozhodnutiach o návrhoch na vyhlásenie konkurzu, ktoré boli podané do OR počas stanoveného mesačného obdobia.

3. spôsob: je možné vyhľadávať na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneluxemburskej advokátskej komory v záložke „Faillites“ (konkurzy) podľa názvu spoločnosti, dátumu súdneho rozhodnutia o vyhlásení konkurzu a podľa mena správcu súdnej podstaty.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodný register

Odkaz sa zobrazí v novom okneLuxemburská advokátska komora

Posledná aktualizácia: 29/07/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maďarčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Konkurzné registre - Maďarsko

V tejto časti nájdete stručný prehľad maďarských konkurzných registrov.

Čo ponúkajú maďarské konkurzné registre?

V Maďarsku sú za uchovávanie údajov o konkurzoch zodpovedné župné súdy (megyei bíróság) a ministerstvo spravodlivosti a presadzovania práva (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

Obchodný register (cégnyilvántartás)

Informácie o začatí a ukončení konkurzného konania – konkrétne o likvidácii alebo bankrote a tiež o správcovi konkurznej podstaty – sa nachádzajú v Odkaz sa zobrazí v novom okneobchodnom registri (Cégnyilvántartás).

Elektronickú formu tohto registra vedie útvar pre služby spoločnostiam ministerstva spravodlivosti a presadzovania práva (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálata).

Úradný vestník spoločností (Cégközlöny)

Od 1. januára 2008 sa na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneÚradného vestníka (Cégközlöny) pravidelne uverejňujú oznámenia o likvidácii (felszámolási hirdetmény) (ktoré sa niekedy aktualizujú častejšie ako raz denne).

Nariadenia (végzés) stanovené vzhľadom na konkurzné konanie sú takisto dostupné na webovej stránke.

Informácie dostupné online nie sú právne záväzné.

Je prístup do maďarských konkurzných registrov bezplatný?

Áno. Tieto záznamy zahŕňajú:

 • začatie konkurzného konania,
 • registračné číslo (cégjegyzékszám),
 • názov spoločnosti,
 • registrované sídlo (székhely),
 • miesto podnikania (telephely),
 • pobočky (fióktelep),
 • hlavnú činnosť,
 • upísané základné imanie,
 • daňové číslo.

Ako vyhľadávať v maďarskom konkurznom registri

V obchodnom registri môžete vyhľadávať podľa:

 • registračného čísla alebo
 • názvu spoločnosti alebo
 • daňového čísla.

Od začiatku roku 2008 je možné vyhľadávať aj na webovej stránke Úradného vestníka spoločností podľa názvu spoločnosti alebo registračného čísla. Nájdete tu všetky dostupné finančné informácie o spoločnosti vrátane štatútu týkajúceho sa insolventnosti.

História maďarského konkurzného registra

Od 1. januára 2008 sa na webovej stránke Úradného vestníka spoločností pravidelne uverejňujú oznámenia o likvidácii (ktoré sa niekedy aktualizujú častejšie ako raz denne).

Od júla 1993, keď sa Národný systém informácií o spoločnostiach a ich registrácii (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) stal plne prevádzkyschopným, súdy elektronicky ukladajú údaje o obchodnom registri.

Údaje o všetkých spoločnostiach je možné vyhľadať na ktoromkoľvek súde bez ohľadu na miesto uschovania.

Posledná aktualizácia: 04/07/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maltčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Konkurzné registre - Malta

V súčasnosti na Malte neexistuje žiaden konkurzný register.

Posledná aktualizácia: 21/12/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Konkurzné registre - Holandsko

Questa sezione contiene una breve panoramica del registro fallimentare olandese.

Aké informácie obsahuje holandský konkurzný register?

V Holandsku existujú tri druhy konkurzov:

 • bankrot,
 • moratórium,
 • reštrukturalizácia dlhu.

Okresné súdy sú zodpovedné za rozhodnutia o všetkých typoch týchto konkurzov a za uchovávanie relevantných údajov vo svojich vlastných registroch. Sú zodpovedné aj za (automatizovaný) prenos notifikácií o konkurze Súdnej rade, ktorá tieto notifikácie využíva pre Odkaz sa zobrazí v novom okneCentrálny konkurzný register (CIR) o bankrotoch a moratóriách.

Centrálny konkurzný register obsahuje všetky informácie z uverejnených notifikácií o konkurze, a to:

 • osobné údaje,
 • názov spoločnosti,
 • identifikačné údaje obchodného registra,
 • informácie o kurátorovi a správcovi,
 • všetky predchádzajúce notifikácie.

Centrálny konkurzný register bol vytvorený zo zákona, takže informácie, ktoré obsahuje, možno považovať za právne záväzné.

Okrem Centrálneho konkurzného registra existuje aj Centrálny register pre reštrukturalizáciu dlhov (CRDR), ktorý prevádzkuje jedno zo stredísk právnej pomoci. Centrálny konkurzný register vedie aj údaje z Centrálneho registra pre reštrukturalizáciu dlhov ako doplnkovú službu (nie zo zákona). Do oboch týchto registrov je možný online prístup.

Odvolanie sa na holandský konkurzný register

Odkaz sa zobrazí v novom okneCentrálny konkurzný register obsahuje údaje týkajúce sa bankrotu, pozastavenia platieb a zrušení dlhu u fyzických osôb (jednotlivcov), ktoré spravujú miestne registre na viacerých súdoch.

Je prístup do holandského konkurzného registra bezplatný?

Áno, tento prístup je bezplatný.

Pre prístup do Centrálneho konkurzného registra online neexistujú žiadne obmedzenia.

Pre profesionálnych používateľov je dostupná webová služba, ktorá umožňuje opätovne spracovať dané údaje.

Ako vyhľadávať v holandskom konkurznom registri

Fyzické osoby môžu v registri vyhľadávať podľa:

 • mena a dátumu narodenia,
 • názvu, PSČ a čísla domu,
 • dátumu narodenia, PSČ a čísla domu.

Oznámenia o konkurze už nie je možné vyhľadať podľa dátumu, ak prešiel viac ako jeden rok od dátumu ich uverejnenia. Spoločnosti a právnické osoby môžu vyhľadávať podľa:

 • názvu spoločnosti,
 • identifikačného čísla obchodného registra,
 • adresy.

História holandského konkurzného registra

Centrálny konkurzný register vznikol 1. januára 2005. Nájdete v ňom preto všetky prípady otvorené alebo oznámené po tomto dátume.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneCentrálny konkurzný register v Holandsku

Posledná aktualizácia: 06/02/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Rakúsko

V tejto časti nájdete stručný prehľad o konkurznom registri Rakúska.

Čo ponúka rakúsky konkurzný register?

Odkaz sa zobrazí v novom okneRakúsky konkurzný register vlastní a spravuje rakúske spolkové ministerstvo spravodlivosti. Obsahuje informácie o otvorení konkurzných konaní a kľúčových procesných krokoch v rámci týchto konaní.

Rakúsky konkurzný register je uverejnený na internetovej stránke Ediktsdatei ("databáza právnych upozornení").

Je prístup do konkurzného registra bezplatný?

Áno.

Ako vyhľadávať v rakúskom konkurznom registri

Podrobné informácie sú dostupné len v nemčine na internetovej stránke rakúskeho spolkového ministerstva spravodlivosti pod názvom Odkaz sa zobrazí v novom okneEdiktsdatei ("databáza právnych upozornení").

História rakúskeho konkurzného registra

Rakúsky konkurzný register sa vedie od roku 1999.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneOrganizácia súdnictva – Rakúsko

Posledná aktualizácia: 15/06/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Poľsko

V tejto časti sa nachádza stručný úvod o poľskom konkurznom registri.

Aké informácie obsahuje poľský konkurzný register?

Webová lokalita Odkaz sa zobrazí v novom oknepoľského konkurzného registra [rejestr podmiotów w upadłości] sa považuje za súčasť štátneho súdneho registra [Krajowy Rejestr Sądowy]. Obsahuje rovnaké informácie o spoločnostiach, aké sú spravidla uvedené v štátnom súdnom registri, ako aj podrobné informácie o:

 • spoločnostiach,
 • nadáciách,
 • združeniach,
 • iných subjektoch, ktoré vyhlásili konkurz.

V registri sú dostupné aj informácie o dátumoch a konkrétnom obsahu oznámení o konkurze.

Konkurzný register vlastní a vedie Odkaz sa zobrazí v novom oknepoľské ministerstvo spravodlivosti a informácie sú dostupné v poľštine a čiastočne aj v angličtine.

Je prístup do poľského konkurzného registra bezplatný?

Áno, prístup do registra je bezplatný.

Ako vyhľadávať v poľskom konkurznom registri

Od 1. apríla 2009 poľský konkurzný register disponuje novým vyhľadávacím nástrojom, ktorý umožňuje vyhľadávanie podľa subjektov v konkurze, ako aj podľa ďalších kritérií.

Posledná aktualizácia: 10/02/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Konkurzné registre - Portugalsko

Na tejto stránke nájdete krátky úvod do insolvenčného registra Portugalska.

Aké informácie obsahuje insolvenčný register (registo de insolvências)?

V elektronickom Odkaz sa zobrazí v novom okneinsolvenčnom registri sa nachádzajú tieto informácie:

 • číslo konkurzného konania,
 • identifikácia súdu, na ktorom sa prípad platobnej neschopnosti riešil,
 • identifikácia platobne neschopného subjektu,
 • identifikácia správcu konkurznej podstaty,
 • lehota na prihlásenie pohľadávok,
 • dátum vyhlásenia platobnej neschopnosti.

Elektronický register poskytuje podrobné informácie o prípadoch platobnej neschopnosti (pozri ďalej).

Platí sa za konzultáciu portugalského insolvenčného registra nejaký poplatok?

Nie, konzultácia insolvenčného registra je bezplatná.

Právne predpisy týkajúce sa insolvenčného registra

Insolvenčný register Portugalska je upravený článkom 38 kódexu pravidiel platobnej neschopnosti a obnovenia činnosti podnikov (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), ktorý bol prijatý zákonným dekrétom č. 53/2004 z 18. marca 2004 a zmenený zákonom č. 16/2012 z 20. apríla 2012.

Posledná aktualizácia: 29/11/2013

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Konkurzné registre - Rumunsko

V tejto časti získate prehľad o rumunskom konkurznom registri, ktorý sa volá Zbierka konkurzných konaní a je vedený Národným úradom pre obchodný register pri ministerstve spravodlivosti.

Aké informácie obsahuje rumunský konkurzný register?

Konkurzné konanie v Rumunsku

Odkaz sa zobrazí v novom okneBulletin konkurzných konaní (BKK), ktorý uverejňuje Štátny úrad pre obchodný register, obsahuje súdne predvolania, oznámenia, pozvánky, oznámenia o podaniach vydané súdom a súdnymi správcami/likvidátormi v rámci konkurzného konania v súlade so zákonom č. 85/2006 o konkurznom konaní.

Všeobecné konkurzné konania sa vzťahujú na:

 • Obchodníkov:
 1. obchodné spoločnosti;
 2. družstevné spoločnosti;
 3. združenia hospodárskych záujmov;
 • poľnohospodárske družstvá;
 • poľnohospodárske spoločnosti;
 • ostatné súkromné právnické osoby vykonávajúce hospodársku činnosť.

Zjednodušené konkurzné konania sa vzťahujú na:

 • obchodníkov;
 1. oprávnené fyzické osoby;
 2. samostatné podniky a rodinné podniky.
 • všetkých obchodníkov a právnické osoby, ktoré spĺňajú sériu špecifických podmienok, t. j.:
 1. nevlastnia majetkové aktíva;
 2. nedisponujú registračnými a účtovnými dokumentmi;
 3. nemajú správcu;
 4. ich registrované sídlo už neexistuje alebo je iné ako sídlo uvedené v obchodnom registri; nepredložili dokumenty potrebné zo zákona;
 5. boli rozpustené pred začatím súdneho konania; alebo
 6. oznámili úmysel vstúpiť do dobrovoľnej likvidácie.

Centrálny obchodný register spravuje Štátny úrad pre obchodný register, verejná inštitúcia s právnou subjektivitou, ktorá je súčasťou Ministerstva spravodlivosti.

Bulletin konkurzných konaní

Aké informácie obsahuje?

Bulletin konkurzných konaní obsahuje všetky procesné akty vydané súdmi a súdnymi správcami/likvidátormi po začatí konkurzného konania, konkrétne:

 • súdne predvolania, ktoré v určitých situáciách vydala protistrana;
 • spory;
 • druhé odvolania a ostatné žiadosti;
 • uverejnené procesné akty a súdne rozhodnutia;
 • pozvánka na súdne pojednávanie;
 • oznámenia;
 • ostatné procesné akty stanovené zákonom (správy vydané súdnym správcom/likvidátorom, plány súdnej reorganizácie, oznámenia).

Ako je usporiadaná webová stránka Bulletinu konkurzných konaní?

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebové stránky Zbierky konkurzných konaní poskytujú prístup k týmto informáciám:

 • bezplatné informácie,
 • informácie týkajúce sa štruktúry Národného úradu pre obchodný register a riaditeľstva pre Zbierku konkurzných konaní,
 • osobitné právne predpisy, formuláre a procedurálne akty.

Webové stránky Zbierky konkurzných konaní (ZKK) sú rozdelené do nasledujúcich častí:

 • informácie týkajúce sa zriadenia zbierky,
 • legislatívne akty,
 • organizačná štruktúra Národného úradu pre obchodný register a úradov obchodného registra pridružených k tribunálom a k zbierke,
 • právnický slovník (oblasť konkurzných konaní),
 • štatistické údaje zbierky,
 • medziinštitucionálne vzťahy,
 • kontaktné informácie.

Zbierka konkurzných konaní je dostupná na Odkaz sa zobrazí v novom okneportáli elektronických služieb Národného úradu pre obchodný register v časti venovanej zbierke konkurzných konaní a má nasledujúcu štruktúru:

 1. Služby BKK:
  • „Online zbierka konkurzných konaní“ (spoplatnená),
  • „Zhrnutie BKK“ (bezplatné informácie);
  • „Osoby uverejnené v BKK“ (bezplatné informácie).
 1. Príspevky do BKK:
  • Online formuláre pre zverejňovanie v zbierke,
  • Offline formuláre zbierky.

 2. Formuláre na uverejnenie v BKK:
  • Online formuláre pre poskytovanie informácií zo zbierky,
  • Offline formuláre zbierky
 3. štatistické údaje.

Je prístup do rumunského konkurzného registra bezplatný?

Zbierka konkurzných konaní sa uverejňuje v elektronickej podobe. Elektronická verzia zbierky je prístupná online na:

Prístup k službám, ktoré zbierka poskytuje, sa rôzni:

 • prístup k oficiálnym webovým stránkam Zbierky konkurzných konaní môžu používatelia získať zadarmo a bez registrácie,
 • prístup k portálu elektronických služieb Národného úradu pre obchodný register si vyžaduje registráciu používateľa,
 • prístup k „Online zbierke konkurzných konaní“ je možný po zaregistrovaní používateľa a zaplatení príspevku,
 • prístup k „súhrnnému vydaniu zbierky“ a k „osobám uverejneným v zbierke“ je bezplatný a vyžaduje si len registráciu používateľa.

Ako vyhľadávať v rumunskom konkurznom registri

V „Online zbierke konkurzných konaní“ je možné vyhľadávať podľa čísla a roku vydania zbierky, mena dlžníka, daňového identifikačného čísla, registračného čísla v obchodnom registri, referenčného čísla súdneho prípadu alebo časového rozpätia, v ktorom bola zbierka vydaná. Po uhradení poplatku je možné získať prístup k vydaniam zbierky obsahujúcim plné znenie procesných aktov.

V „súhrnnom vydaní zbierky“ je možné vyhľadávať podľa čísla a dátumu vydania. Bezplatný prístup je možné získať k nasledujúcim informáciám:

 • typu dokumentu uverejneného v bulletine (napr. súdne predvolania, nariadenie na začatie konkurzného konania, oznámenie o začatí konkurzného konania, zvolanie schôdze veriteľov, správa o činnosti, plán reorganizácie, nariadenie na začatie konania vo veci platobnej neschopnosti, oznámenie o začatí konania vo veci platobnej neschopnosti, distribučný plán, záverečná správa, nariadenie na ukončenie konkurzného konania atď.);
 • mena osôb uvedených v dokumentoch o konkurznom konaní;
 • okresu registrácie úradu danej osoby;
 • daňového identifikačného čísla;
 • vstupného registračného čísla v registri

„Osoby uverejnené v zbierke“ je možné vyhľadávať podľa čísla a roku vydania zbierky, mena dlžníka, daňového identifikačného čísla, registračného čísla v obchodnom registri, referenčného čísla súdneho prípadu alebo časového rozpätia, v ktorom došlo k vydaniu zbierky. Bezplatný prístup je možné získať k nasledujúcim informáciám:

 • mena;
 • daňového identifikačného čísla;
 • vstupného registračného čísla osôb uvedených v dokumentoch o konkurznom konaní;
 • okresu registrácie úradu danej osoby;
 • čísla konkurzného prípadu a názvu súdu, v ktorom je prípad registrovaný;
 • vydania bulletinu s dokumentmi o konaní týkajúcom sa príslušných osôb;
 • typu konania;
 • prvej lehoty súdneho konania stanovenej po začatí konania, v prípade, že je to potrebné.

História rumunského konkurzného registra

Bulletin konkurzných konaní bol založený v roku 2006 na základe zákona č. 86/2006 o konkurznom konaní.

Hlavným cieľom rumunskej Zbierky konkurzných konaní je neustála optimalizácia elektronického systému súdnych predvolaní, oznámení, zvolaní a notifikácií o uverejnených procesných dokumentoch.

Výhody rumunského konkurzného registra

Uverejňovanie Bulletinu konkurzných konaní prináša jasné výhody:

 • Urýchľuje konkurzné konanie a zjednodušuje vydávanie súdnych predvolaní, zhromaždení, notifikácií a oznámení procesných dokumentov súdnymi dvormi a súdnymi správcami/likvidátormi, čím prispieva k elektronickému spracovaniu týchto záležitostí.
 • Zjednocuje a štandardizuje procesné dokumenty vydané súdnymi dvormi a súdnymi správcami/likvidátormi.
 • Prispieva k rozvoju vnútroštátnej databázy procesných dokumentov vydaných súdnymi dvormi a súdnymi správcami/likvidátormi (t. j. súdnych predvolaní, oznámení, rozsudkov, zhromaždení, notifikácií, správ, reorganizačných plánov).
 • Uľahčuje rýchlu registráciu v obchodnom registri/ostatných registroch v súvislosti s notifikáciou potrebnou podľa zákona č. 85/2006 o konkurznom konaní.
 • Zainteresovaným osobám poskytuje prístup k procesným dokumentom vydaným súdnymi dvormi a súdnymi správcami/likvidátormi.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneOficiálne webové stránky rumunskej Zbierky konkurzných konaní,

Odkaz sa zobrazí v novom okneOficiálne webové stránky rumunského obchodného registra,

Odkaz sa zobrazí v novom oknePortál elektronických služieb rumunského Národného úradu pre obchodný register.

Posledná aktualizácia: 16/01/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Slovinsko

V tejto časti nájdete úvodné informácie o slovinskom konkurznom registri. Informácie o preskúmaní a publikácii slovinských konkurzných konaní sú dostupné on-line.

Aké informácie obsahuje slovinský konkurzný register?

Databáza Odkaz sa zobrazí v novom oknee-INSOLV obsahuje informácie o preskúmaní konkurzných konaní. Obsahuje tiež tieto údaje o konkurzných konaniach:

 • niektoré identifikačné údaje platobne neschopného dlžníka,
 • súd, ktorý vedie konanie, a číslo spisu konania,
 • niektoré identifikačné údaje správcu konkurzného konania,
 • začatie konania, skončenie lehoty na predloženie pohľadávky a údaje o iných procesných úkonoch v konaní,
 • v prípade konkurzného konania aj údaje o hodnote majetku v konkurznej podstate a pomery vyplatených súm veriteľom.

Databáza e-publikácií Odkaz sa zobrazí v novom oknee-Objave zabezpečuje prístup k:

 • súdnym uzneseniam (jednotné číslo: sklep, množné číslo: sklepi) vydaným v konkurzných konaniach, okrem uznesení o vymáhaní pravidelného odmeňovania, uznesení o zhabaní finančných aktív, uznesenie o ukončení vymáhania pravidelného odmeňovania alebo zhabaní finančných aktív,
 • oznámeniam o začatí konania, oznámeniam o vytýčení vypočutia a k iným oznámeniam alebo výzvam na hlasovanie vydaným podľa zákona súdom,
 • všetkým zápisniciam z vypočutí a zasadnutí výboru veriteľov,
 • správam správcu a priloženým dokumentom,
 • pri povinnom vyrovnaní aj k správam platobne neschopného dlžníka a priloženým dokumentom,
 • zoznamom overených pohľadávok,
 • podaniam strán v konaní a iným súdnym záznamom, ktorých zverejnenie je ustanovené,
 • v konkurznom konaní tiež k pozvaniam na účasť na verejnej dražbe a k výzvam na predkladanie ponúk v súvislosti s realizáciou dražby majetku v konkurznej postate.

Okrem toho je možné z databázy publikácií získať zoznam správcov (seznam vseh upraviteljev) a konkurzných konaní, ktorými sa zaoberajú. Tieto zoznamy sú aktualizované denne.

Obe databázy vlastní a o ich údržbu sa stará AJPES, Odkaz sa zobrazí v novom okneAgentúra Slovinskej republiky pre verejnoprávne záznamy a súvisiace služby (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Je prístup do slovinského konkurzného registra bezplatný?

Áno, prístup je bezplatný. Na získanie prístupu na túto stránku je potrebné sa najskôr zaregistrovať ako používateľ webovej stránky AJPES, pričom každému používateľovi bude pridelené používateľské meno a heslo.

Ako vyhľadávať v slovinských konkurzných záznamoch

Obe databázy vrátane vyhľadávacích nástrojov sú dostupné v slovinčine. Vyhľadávanie informácií a dokumentov o konkurzných konaniach týkajúcich sa právnických osôb a samostatne podnikajúcich fyzických osôb je možné zadaním všetkých kritérií vyhľadávania, kým pri vyhľadávaní informácií a dokumentov o spotrebiteľoch (fyzických osobách, ktoré nie sú samostatne podnikajúcimi fyzickými osobami) je z dôvodu ochrany osobných údajov možné zadať iba ich určitú kombináciu.

Databáza e-publikácií Odkaz sa zobrazí v novom oknee-Objave umožňuje vyhľadávať dokumenty uverejnené v súvislosti s konkurzným konaním. Uverejnené dokumenty je možné vyhľadávať podľa:

 • Typu dlžníka (právnická osoba, fyzická osoba, atď.),
 • Typu konania (úpadok, povinné vyrovnania, atď.),
 • Typu dokumentu,
 • Dlžníka (vyhľadávanie podľa názvu spoločnosti, daňového identifikačného čísla alebo identifikačného čísla),
 • Právnej formy (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, atď.),
 • Sériového čísla,
 • Súdu,
 • Dátumu listiny alebo uverejnenia dokumentu.

  Výsledky vyhľadávania sú zoradené podľa dátumu uverejnenia.

V databáze Odkaz sa zobrazí v novom oknee-INSOLV je možné vyhľadávať informácie o konkurzných konaniach podľa:

 • sériového čísla,
 • dlžníka (meno a priezvisko alebo názov spoločnosti, identifikačné číslo, adresa, dátum narodenia)

História slovinského konkurzného registra

Údaje v registri sú dostupné od 1. októbra 2008. Dovtedy boli niektoré informácie ako verejné oznamy na začiatku konkurzných konaní, uverejňované v Úradnom vestníku Slovinskej republiky (Uradni list Republike Slovenije; UL RS).

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneKonkurzný register

Posledná aktualizácia: 23/03/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Slovensko

Na tejto stránke nájdete krátky prehľad o slovenskom konkurznom registri.

Aké informácie obsahuje slovenský konkurzný register?

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister úpadcov je informačný systém verejnej správy sprístupnený na webovom sídle ministerstva spravodlivosti SR, ktorého správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo spravodlivosti SR. Informačný systém Register úpadcov obsahuje informácie o konkurzných konaniach, reštrukturalizačných konaniach a konaniach o oddlžení podľa § 10a ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V registri úpadcov sa zverejňujú:

 1. údaje o konaniach podľa zákona č. 7/2005 Z. z. v rozsahu:
  1. označenie súdu,
  2. spisová značka konania,
  3. meno a priezvisko sudcu konajúceho vo veci,
  4. označenie navrhovateľa a dlžníka, ak ide o
   4.1 fyzickú osobu, meno, priezvisko dátum narodenia a bydlisko,
   4.2 fyzickú osobu podnikateľa, obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania,
   4.3 právnickú osobu, obchodné meno, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo,
  5. označenie ustanoveného správcu alebo povereného správcu,
  6. adresa kancelárie ustanoveného správcu alebo adresa kancelárie povereného správcu,
  7. dátum začatia konkurzného konania alebo dátum začatia reštrukturalizačného konania alebo dátum poskytnutia ochrany pred veriteľmi,
  8. dátum vyhlásenia konkurzu, dátum povolenia reštrukturalizácie alebo dátum určenia splátkového kalendára,
  9. dátum zrušenia konkurzu alebo dátum skončenia reštrukturalizácie,
  10. informácia o tom, či ide o malý konkurz,
  11. údaje o uplatnených pohľadávkach v rozsahu obsahových náležitostí zoznamu pohľadávok,
  12. údaje o uplatnených pohľadávkach proti podstate v rozsahu obsahových náležitostí evidencie pohľadávok proti podstate,
  13. informácia o zostavení návrhu splátkového kalendára správcom,
  14. údaje o majetku dlžníka v rozsahu obsahových náležitostí súpisu majetku podstát,
  15. údaje o schôdzi veriteľov a údaje o zasadnutí veriteľského výboru v rozsahu miesto, čas a predmet rokovania schôdze veriteľov, meno a priezvisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno veriteľa, ak ide o právnickú osobu, informácia o tom, či veriteľ je členom veriteľského výboru, informácia o rozsahu hlasovacích práv veriteľa a zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru,
  16. údaje o schôdzi veriteľov pri konkurze podľa štvrtej časti tohto zákona v rozsahu miesto, čas a predmet rokovania schôdze veriteľov,
  17. rozvrh výťažku,
  18. dátum rozhodnutia o oddlžení, ak bol vyhlásený konkurz alebo určený splátkový kalendár podľa štvrtej časti tohto zákona,
  19. informácia o zavedení dozornej správy,
  20. informácie o lehotách pre účastníkov konania na vykonanie úkonov v konaniach podľa tohto zákona,
  21. informácia o tom, či ide o hlavné insolvenčné konanie, vedľajšie insolvenčné konanie alebo o územné insolvenčné konanie podľa osobitného predpisu,
  22. informácia o možnosti podať opravný prostriedok podľa osobitného predpisu,
  23. miera uspokojenia zabezpečených veriteľov a nezabezpečených veriteľov v konaniach vedených podľa druhej a tretej časti tohto zákona,
  24. miera uspokojenia veriteľov v konaniach vedených podľa štvrtej časti tohto zákona,
 2. zoznam úpadcov v konkurze a zoznam dlžníkov v reštrukturalizačnom konaní v rozsahu údajov podľa písmena a) štvrtého bodu,
 3. zoznam dlžníkov v konaniach vedených podľa štvrtej časti tohto zákona v rozsahu údajov podľa písmena a) štvrtého bodu,
 4. ďalšie informácie o konaniach podľa tohto zákona zverejnené v Obchodnom vestníku,
 5. informácie o službách obstarávaných správcom.

Je prístup do slovenského konkurzného registra bezplatný?

Áno, prístup do registra a vyhľadávanie informácií je bezplatné.

Ako vyhľadávať v slovenskom registri úpadcov?

Na Odkaz sa zobrazí v novom okneúvodnej stránke registra úpadcov je vyhľadávacia lišta, kde možno priamo zadať hľadaný text, prípadne špecifikovať, či sa má hľadať daný text v kategóriách Konania, Správcovia, Majetky alebo Služby.

História konkurzného registra Slovenskej republiky

Systém bol uvedený do produkčnej prevádzky 7.12.2015.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister úpadcov

Posledná aktualizácia: 19/11/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku fínčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Konkurzné registre - Fínsko

Fínsko má dva verejné konkurzné registre. Register konkurzov a reorganizácie, Register reštrukturalizácie súkromných dlhov a Register zákazov obchodných operácií sú verejnými registrami, z ktorých si ktokoľvek môže za poplatok objednať výpis. Údaje uložené v týchto registroch vám pomôžu ochrániť svoje záujmy v prípade vymáhania platieb alebo uzatvárania dohôd.

Čo ponúka fínsky konkurzný register?

Register konkurzov a reorganizácie obsahuje údaje o žiadosti o vyhlásenie konkurzu a reorganizácie a rozhodnutia o konkurze a reorganizácii.

Register reštrukturalizácie súkromných dlhov obsahuje údaje o žiadostiach o reštrukturalizáciu súkromných dlhov a o rozhodnutiach o reštrukturalizácii súkromných dlhov (vrátane rozvrhov platieb).

Je prístup do fínskeho konkurzného registra bezplatný?

Nie. Informácie si musíte vyžiadať od Fínskeho právneho registračného strediska. Presná suma predstavuje 10,00 EUR.

Ako vyhľadávať vo fínskom konkurznom registri

Žiadosť o poskytnutie informácií by mala obsahovať tieto informácie:

Register konkurzov a reorganizácie

Údaje potrebné na objednávku:

 • názov spoločnosti,
 • IČO,
 • meno/názov a adresa žiadateľa.

Register reštrukturalizácie súkromných dlhov

Údaje potrebné na objednávku:

 • meno osoby,
 • rodné číslo,
 • meno/názov a adresa žiadateľa.

História fínskeho konkurzného registra

Registre obsahujú informácie od roku 1995.

Posledná aktualizácia: 30/06/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konkurzné registre - Švédsko

Na tejto stránke nájdete informácie o švédskom konkurznom registri.

Aké informácie obsahuje švédsky konkurzný register?

Švédsky úrad pre registráciu spoločností vedie niekoľko registrov, ktoré poskytujú informácie o zaregistrovaných spoločnostiach. Švédsky úrad pre registráciu spoločností nevedie osobitný, ucelený register fyzických a právnických osôb, ktoré vyhlásili konkurz. Existuje register fyzických osôb a nehnuteľností, na ktoré bol vyhlásený konkurz, ktorý vedie Švédsky úrad pre registráciu spoločností. Informácie, ktoré sa týkajú spoločností, ktoré vyhlásili konkurz, sú však zaregistrované v niekoľkých rozličných obchodných registroch, ktoré spravuje Švédsky úrad pre registráciu spoločností. Informácie o fyzických osobách, nehnuteľnostiach a spoločnostiach v registroch vedených Švédskym úradom pre registráciu spoločností sú dostupné prostredníctvom internetových vyhľadávacích nástrojov.

Informácie o konkurze spoločností, fyzických osôb a nehnuteľností, ktoré sú vedené v rozličných registroch Švédskeho úradu pre registráciu spoločností, sa ďalej uvádzajú len ako konkurzný register Švédska (obsahujúci tak informácie dostupné prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom oknevyhľadávacieho nástroja internetu, ako aj priamo od Odkaz sa zobrazí v novom okneŠvédskeho úradu pre registráciu spoločností).

Register obsahuje údaje o spoločnostiach, fyzických osobách a nehnuteľnostiach v jednotlivých etapách konkurzu. Register vo všeobecnosti obsahuje tieto informácie:

 • dátum začatia konkurzného konania,
 • názov príslušného súdu,
 • meno, adresa a identifikačné číslo/osobný kód subjektu,
 • stav konania,
 • meno a adresa správcu konkurznej podstaty.

Register vlastní a spravuje Švédsky úrad pre registráciu spoločností.

Do registra sa vkladajú len informácie predložené súdmi. Informácie sa vkladajú v deň, keď ich Švédsky úrad pre registráciu spoločností príjme od súdu. Keď konkurz vyhlási fyzická osoba, informácie sa vkladajú aj do obchodných registrov, v ktorých táto fyzická osoba môže byť zaregistrovaná.

Je prístup do švédskeho konkurzného registra bezplatný?

Informácie uvedené v švédskom konkurznom registri sú dostupné bezplatne telefonicky prostredníctvom Švédskeho úradu pre registráciu spoločností. Žiadosti o písomné informácie z obchodného registra sú vo väčšine prípadov spojené s poplatkom.

Prístup k informáciám o stave konkurzu spoločnosti pomocou internetového vyhľadávacieho nástroja je bezplatný. Doplňujúce informácie sú k dispozícii len pre registrovaných a platiacich používateľov.

Ako vyhľadávať v švédskom konkurznom registri

Na získanie informácií z registra sa stačí obrátiť na Švédsky úrad pre registráciu spoločností poštou, e-mailom alebo telefonicky. Internetový vyhľadávací nástroj umožňuje vyhľadávanie v registri podľa mena spoločnosti, mena osoby, identifikačného čísla alebo osobného kódu. 

História švédskeho konkurzného registra

Informácie uložené v registri sa archivujú počas obdobia piatich rokov.

Posledná aktualizácia: 01/05/2010

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Konkurzné registre - Anglicko a Wales

Tento oddiel obsahuje informácie o konkurznom registri osôb pre Anglicko a Wales.

Aké informácie poskytuje konkurzná služba (The Insolvency Service) Anglicka a Walesu?

Konkurzná služba Anglicka a Walesu je podľa zákona povinná viesť registre konkurzov, ako aj obmedzení konkurzov a odpustenia dlhu. Individuálny konkurzný register, ktorý tieto registre spája, obsahuje podrobnosti o:

 • prebiehajúcich alebo v posledných troch mesiacoch ukončených konkurzoch
 • prebiehajúcich alebo v posledných troch mesiacoch ukončených príkazoch na odpustenie dlhu
 • prebiehajúcich dobrovoľných individuálnych dohodách (individual voluntary arrangements) a zrýchlených dobrovoľných dohodách (Fast-Track voluntary arrangements) vrátane tých, ktoré boli ukončené v posledných troch mesiacoch
 • prebiehajúcich príkazoch alebo záväzkoch na obmedzenie konkurzu dočasných príkazoch na obmedzenie konkurzu
 • prebiehajúcich príkazoch alebo záväzkoch na obmedzenie odpustenia dlhu a dočasných príkazoch na obmedzenie odpustenia dlhu

Je prístup do individuálneho konkurzného registra pre Anglicko a Wales bezplatný?

Áno, prístup do registra je bezplatný.

Ako vyhľadávať v individuálnom konkurznom registri pre Anglicko a Wales

Register sa nachádza na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej stránke konkurznej služby (The Insolvency Service), kde ho možno vyhľadať v riadku „Find someone“. Po kliknutí na Odkaz sa zobrazí v novom okneindividuálny konkurzný register možno vyhľadávať v registri podľa mena osôb alebo obchodného názvu.

História konkurznej služby Anglicka a Walesu

Konkurzná služba je výkonným orgánom Ministerstva pre obchod, inovácie a zručnosti (Department for Business, Innovation and Skills), ktorá prostredníctvom konkurzného správcu (official receiver):

 • spravuje a vyšetruje prípady konkurzov, osôb, na ktoré bol vydaný príkaz na odpustenie dlhu, a spoločností a partnerstiev v súdom nariadenej likvidácii s cieľom odhaliť dôvod platobnej neschopnosti
 • koná ako správca/likvidátor v prípadoch, keď nie je menovaný žiadny súkromný konkurzný poradca
 • koná ako správca a dohliadač pri zrýchlených dobrovoľných dohodách medzi osobami.

Konkurzná služba okrem toho:

 • koná na základe hlásenia o pochybeniach konkurzov a osôb, na ktoré bol vydaný príkaz na odpustenie dlhu, a členov štatutárnych orgánov
 • zaoberá sa postihom členov  štatutárnych orgánov v prípade všetkých konkurzov podnikov
 • zaoberá sa príkazmi a záväzkami na konkurzy a príkazmi a záväzkami na odpustenie dlhu
 • schvaľuje konkurzných správcov a reguluje danú profesiu
 • posudzuje a vypláca zákonné nároky na odstupné v prípadoch, keď zamestnávateľ vyhlási konkurz
 • poskytuje účtovné a investičné služby pre majetok subjektov v konkurze/likvidácii
 • vykonáva dôverné vyšetrovanie spoločností, ak je to vo verejnom záujme
 • poskytuje poradenstvo ministrom a vládnym subjektom a agentúram týkajúce sa insolvencie, prepúšťania a ďalších súvisiacich záležitostí
 • prostredníctvom svojej webovej stránky, publikácií a linku pre otázky týkajúce sa konkurzu (Insolvency Enquiry Line) poskytuje verejnosti informácie o insolvencii, prepúšťaní a vyšetrovaní

Odmietnutie zodpovednosti konkurzného registra pre Anglicko a Wales

V texte odmietnutia zodpovednosti na webovej stránke sa uvádza:

„Aj napriek veľkému úsiliu, ktoré bolo vynaložené na zabezpečenie presných informácií, je možné, že príležitostne sa objavia chyby. Ak zistíte, že niektoré informácie nie sú presné alebo chýbajú, informujte nás o tejto skutočnosti prostredníctvom odkazov na spätnú väzbu, ktoré sa nachádzajú na týchto stránkach, aby sme mohli vec preveriť a opraviť údaje v databáze.

Konkurzná služba nemôže prevziať zodpovednosť za chyby alebo omyly, ktoré sú výsledkom nedbanlivosti alebo iného omylu. Je potrebné si uvedomiť, že konkurzná služba a úradný konkurzný správca nemôžu poskytovať právne alebo finančné rady. V takomto prípade by ste mali kontaktovať poradenskú kanceláriu pre občanov (Citizen's Advice Bureau), právneho zástupcu (solicitora), kvalifikovaného účtovníka, autorizovaného profesionálneho odborníka vo veciach platobnej neschopnosti, renomovaného finančného poradcu alebo poradenské centrum.

Individuálny konkurzný register je verejne dostupným registrom a konkurzná služba neschvaľuje ani neposkytuje žiadne informácie ohľadom používania údajov v registri tretími stranami.“

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneThe Insolvency Service

Odkaz sa zobrazí v novom okneIndividual Insolvency Register

Posledná aktualizácia: 04/12/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Konkurzné registre - Severné Írsko

Táto stránka poskytuje informácie o konkurznom registri Severného Írska.

Aké informácie obsahuje konkurzný register Severného Írska?

V Severnom Írsku neexistuje žiadny konkurzný register ako taký. Informácie o osobách, ktoré vyhlásili konkurz počas posledných 10 rokov, vedie Súdna služba Severného Írska. Tieto informácie sa vedú v online databáze, v ktorej môže verejnosť vyhľadávať informácie po zaplatení poplatku. Bližšie informácie o možnosti online vyhľadávania konkurzov nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdnej služby Severného Írska.

Otázkami platobnej neschopnosti sa zaoberá konkurzná služba Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstva podnikania, obchodu a investícií (online DETI – Department of Enterprise, Trade and Investment).

Účelom a úlohou konkurznej služby je:

 • Spravovať a preskúmavať záležitosti konkurzov a spoločností v nútenej likvidácii
 • Zisťovať dôvody platobnej neschopnosti
 • Zaoberať sa odvolávaním riaditeľov vo všetkých prípadoch platobnej neschopnosti spoločnosti
 • Zaoberať sa podvodnou činnosťou pri riadení platobne neschopných podnikov
 • Regulovať činnosť osôb zaoberajúcich sa platobnou neschopnosťou
 • Viesť účet platobnej neschopnosti
 • Pripravovať osobitné právne predpisy a politiku platobnej neschopnosti Severného Írska

Stránku Online DETI vlastní a spravuje Ministerstvo podnikania, obchodu a investícií.

Je prístup na stránku Online DETI Severného Írska bezplatný?

Áno, prístup je bezplatný.

Ako vyhľadávať na stránke Online DETI Severného Írska

Konkurzná služba obsahuje nasledovné aktualizované registre: Individuálne dobrovoľné dohody (Individual Voluntary Arrangements, IVA), Zrýchlené dobrovoľné dohody (Fast-track Voluntary Arrangements, FTVA), Príkazy alebo záväzky na obmedzenie konkurzu (Bankruptcy Restrictions Orders or Undertakings, BRO/BRU), Príkazy na odpustenie dlhu (Debt Relief Orders, DRO), Príkazy alebo záväzky na obmedzenie odpustenia dlhu (Debt Relief Restriction Orders or Undertakings, DRRO/DRRU)

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegistre IVA, DRO, DRRO a DRRU fyzických osôb možno vyhľadávať online.

Viac informácií o konkurzných registroch nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Užitočné odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneOnline DETINI

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdna služba Severného Írska

Posledná aktualizácia: 14/08/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Konkurzné registre - Škótsko

Na tejto stránke nájdete informácie o konkurznom registri v Škótsku.

Aké informácie obsahuje konkurzný register v Škótsku?

Na stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknesprávcu konkurznej podstaty v konkurznom konaní sú uvedené rady a materiál pre konkurzy v Škótsku. Poskytuje:

 • prístup k právnym predpisom,
 • odkaz na Odkaz sa zobrazí v novom oknekonkurzný register, v ktorom sú uvedené podrobné údaje o:
  • konkurzných konaniach,
  • obmedzeniach v prípade konkurzného konania,
  • chránených správcovských zmluvách,
  • likvidáciách a nútených správach podnikov v Škótsku (vrátane likvidácií solventných podnikov).

Konkurzný register Škótska neobsahuje podrobné informácie o správe spoločností.

Na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneMoney Scotland sú uvedené rady týkajúce sa peňazí a dlhu, materiály pre schválených peňažných poradcov, informácie o pláne vyrovnania dlhu (zákonný plán riadenia vyrovnania dlhu v priebehu primeraného obdobia s ochranou pred úkonom veriteľov).

Konkurzný register v Škótsku vlastní a vedie správca konkurznej podstaty v konkurznom konaní.

Register plánov vyrovnania dlhu (Debt Arrangement Scheme Register - DAS) v Škótsku

V Odkaz sa zobrazí v novom okneregistri DAS v Škótsku sú uvedené informácie o schválených a doposiaľ neschválených plánoch vyrovnania dlhu. Register DAS vlastní a spravuje spoločnosť Civic v mene Money Scotland.

Je prístup do konkurzného registra v Škótsku bezplatný?

Prístup do konkurzného registra v Škótsku je bezplatný. Takisto je možné sťahovať denný prehľad obchodných údajov. Kontakt pre ďalšie informácie: Odkaz sa zobrazí v novom okneroienquiries@aib.gsi.gov.uk

Je prístup do registra DAS bezplatný?

Prístup do registra DAS v Škótsku je bezplatný.

Ako vyhľadávať v škótskom konkurznom registri

Škótsky konkurzný register je dostupný online. Musíte sa Odkaz sa zobrazí v novom oknezaregistrovať ako používateľ.

Ako vyhľadávať v registri DAS

Register DAS je dostupný online. Musíte sa Odkaz sa zobrazí v novom oknezaregistrovať ako používateľ.

História konkurzného registra v Škótsku

Pri vyhľadávaní v konkurznom registri získate podrobné údaje o všetkých „prebiehajúcich“ prípadoch konkurzného konania ako aj o prípadoch, ktoré boli v priebehu ostatných dvoch rokov skončené. V prípade chránených správcovských zmlúv nájdete v registri podrobné údaje o „prebiehajúcich“ prípadoch i o prípadoch ukončených v predchádzajúcom roku. Podobne i pri vyhľadávaní týkajúcom sa nútenej správy alebo likvidácií nájdete údaje o „prebiehajúcich“ prípadoch i o prípadoch, ktoré skončili v predchádzajúcom roku.

História registra DAS

Na stránke registra DAS sú uvedené informácie o schválených a doposiaľ neschválených plánoch vyrovnania dlhu.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSprávca konkurznej podstaty v konkurznom konaní, Odkaz sa zobrazí v novom okneKonkurzný register, Odkaz sa zobrazí v novom okneMoney Scotland DAS (Plán vyrovnania dlhu), Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister v Škótsku, Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister DAS (registrácia)

Posledná aktualizácia: 15/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.