Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Konkurzné registre

Škótsko

Na tejto stránke nájdete informácie o konkurznom registri v Škótsku.

Autor obsahu
Škótsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie obsahuje konkurzný register v Škótsku?

Na stránke správcu konkurznej podstaty v konkurznom konaní sú uvedené rady a materiál pre konkurzy v Škótsku. Poskytuje:

  • prístup k právnym predpisom,
  • odkaz na konkurzný register, v ktorom sú uvedené podrobné údaje o:
    • konkurzných konaniach,
    • obmedzeniach v prípade konkurzného konania,
    • chránených správcovských zmluvách,
    • likvidáciách a nútených správach podnikov v Škótsku (vrátane likvidácií solventných podnikov).

Konkurzný register Škótska neobsahuje podrobné informácie o správe spoločností.

Na stránke Money Scotland sú uvedené rady týkajúce sa peňazí a dlhu, materiály pre schválených peňažných poradcov, informácie o pláne vyrovnania dlhu (zákonný plán riadenia vyrovnania dlhu v priebehu primeraného obdobia s ochranou pred úkonom veriteľov).

Konkurzný register v Škótsku vlastní a vedie správca konkurznej podstaty v konkurznom konaní.

Register plánov vyrovnania dlhu (Debt Arrangement Scheme Register - DAS) v Škótsku

V registri DAS v Škótsku sú uvedené informácie o schválených a doposiaľ neschválených plánoch vyrovnania dlhu. Register DAS vlastní a spravuje spoločnosť Civic v mene Money Scotland.

Je prístup do konkurzného registra v Škótsku bezplatný?

Prístup do konkurzného registra v Škótsku je bezplatný. Takisto je možné sťahovať denný prehľad obchodných údajov. Kontakt pre ďalšie informácie: roienquiries@aib.gsi.gov.uk

Je prístup do registra DAS bezplatný?

Prístup do registra DAS v Škótsku je bezplatný.

Ako vyhľadávať v škótskom konkurznom registri

Škótsky konkurzný register je dostupný online. Musíte sa zaregistrovať ako používateľ.

Ako vyhľadávať v registri DAS

Register DAS je dostupný online. Musíte sa zaregistrovať ako používateľ.

História konkurzného registra v Škótsku

Pri vyhľadávaní v konkurznom registri získate podrobné údaje o všetkých „prebiehajúcich“ prípadoch konkurzného konania ako aj o prípadoch, ktoré boli v priebehu ostatných dvoch rokov skončené. V prípade chránených správcovských zmlúv nájdete v registri podrobné údaje o „prebiehajúcich“ prípadoch i o prípadoch ukončených v predchádzajúcom roku. Podobne i pri vyhľadávaní týkajúcom sa nútenej správy alebo likvidácií nájdete údaje o „prebiehajúcich“ prípadoch i o prípadoch, ktoré skončili v predchádzajúcom roku.

História registra DAS

Na stránke registra DAS sú uvedené informácie o schválených a doposiaľ neschválených plánoch vyrovnania dlhu.

Súvisiace odkazy

Správca konkurznej podstaty v konkurznom konaní, Konkurzný register, Money Scotland DAS (Plán vyrovnania dlhu), Register v Škótsku, Register DAS (registrácia)

Posledná aktualizácia: 15/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.