Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.
Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Konkurzné registre

Škótsko

Na tejto stránke nájdete informácie o konkurznom registri v Škótsku.

Autor obsahu
Škótsko

Aké informácie obsahuje konkurzný register v Škótsku?

Na stránke správcu konkurznej podstaty v konkurznom konaní sú uvedené rady a materiál pre konkurzy v Škótsku. Poskytuje:

  • prístup k právnym predpisom,
  • odkaz na konkurzný register, v ktorom sú uvedené podrobné údaje o:
    • konkurzných konaniach,
    • obmedzeniach v prípade konkurzného konania,
    • chránených správcovských zmluvách,
    • likvidáciách a nútených správach podnikov v Škótsku (vrátane likvidácií solventných podnikov).

Konkurzný register Škótska neobsahuje podrobné informácie o správe spoločností.

Na stránke Money Scotland sú uvedené rady týkajúce sa peňazí a dlhu, materiály pre schválených peňažných poradcov, informácie o pláne vyrovnania dlhu (zákonný plán riadenia vyrovnania dlhu v priebehu primeraného obdobia s ochranou pred úkonom veriteľov).

Konkurzný register v Škótsku vlastní a vedie správca konkurznej podstaty v konkurznom konaní.

Register plánov vyrovnania dlhu (Debt Arrangement Scheme Register - DAS) v Škótsku

V registri DAS v Škótsku sú uvedené informácie o schválených a doposiaľ neschválených plánoch vyrovnania dlhu. Register DAS vlastní a spravuje spoločnosť Civic v mene Money Scotland.

Je prístup do konkurzného registra v Škótsku bezplatný?

Prístup do konkurzného registra v Škótsku je bezplatný. Takisto je možné sťahovať denný prehľad obchodných údajov. Kontakt pre ďalšie informácie: roienquiries@aib.gsi.gov.uk

Je prístup do registra DAS bezplatný?

Prístup do registra DAS v Škótsku je bezplatný.

Ako vyhľadávať v škótskom konkurznom registri

Škótsky konkurzný register je dostupný online. Musíte sa zaregistrovať ako používateľ.

Ako vyhľadávať v registri DAS

Register DAS je dostupný online. Musíte sa zaregistrovať ako používateľ.

História konkurzného registra v Škótsku

Pri vyhľadávaní v konkurznom registri získate podrobné údaje o všetkých „prebiehajúcich“ prípadoch konkurzného konania ako aj o prípadoch, ktoré boli v priebehu ostatných dvoch rokov skončené. V prípade chránených správcovských zmlúv nájdete v registri podrobné údaje o „prebiehajúcich“ prípadoch i o prípadoch ukončených v predchádzajúcom roku. Podobne i pri vyhľadávaní týkajúcom sa nútenej správy alebo likvidácií nájdete údaje o „prebiehajúcich“ prípadoch i o prípadoch, ktoré skončili v predchádzajúcom roku.

História registra DAS

Na stránke registra DAS sú uvedené informácie o schválených a doposiaľ neschválených plánoch vyrovnania dlhu.

Súvisiace odkazy

Správca konkurznej podstaty v konkurznom konaní, Konkurzný register, Money Scotland DAS (Plán vyrovnania dlhu), Register v Škótsku, Register DAS (registrácia)

Posledná aktualizácia: 15/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.