Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Konkurzné registre

Rumunsko

V tejto časti získate prehľad o rumunskom konkurznom registri, ktorý sa volá Zbierka konkurzných konaní a je vedený Národným úradom pre obchodný register pri ministerstve spravodlivosti.

Autor obsahu
Rumunsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie obsahuje rumunský konkurzný register?

Konkurzné konanie v Rumunsku

Bulletin konkurzných konaní (BKK), ktorý uverejňuje Štátny úrad pre obchodný register, obsahuje súdne predvolania, oznámenia, pozvánky, oznámenia o podaniach vydané súdom a súdnymi správcami/likvidátormi v rámci konkurzného konania v súlade so zákonom č. 85/2006 o konkurznom konaní.

Všeobecné konkurzné konania sa vzťahujú na:

 • Obchodníkov:
 1. obchodné spoločnosti;
 2. družstevné spoločnosti;
 3. združenia hospodárskych záujmov;
 • poľnohospodárske družstvá;
 • poľnohospodárske spoločnosti;
 • ostatné súkromné právnické osoby vykonávajúce hospodársku činnosť.

Zjednodušené konkurzné konania sa vzťahujú na:

 • obchodníkov;
 1. oprávnené fyzické osoby;
 2. samostatné podniky a rodinné podniky.
 • všetkých obchodníkov a právnické osoby, ktoré spĺňajú sériu špecifických podmienok, t. j.:
 1. nevlastnia majetkové aktíva;
 2. nedisponujú registračnými a účtovnými dokumentmi;
 3. nemajú správcu;
 4. ich registrované sídlo už neexistuje alebo je iné ako sídlo uvedené v obchodnom registri; nepredložili dokumenty potrebné zo zákona;
 5. boli rozpustené pred začatím súdneho konania; alebo
 6. oznámili úmysel vstúpiť do dobrovoľnej likvidácie.

Centrálny obchodný register spravuje Štátny úrad pre obchodný register, verejná inštitúcia s právnou subjektivitou, ktorá je súčasťou Ministerstva spravodlivosti.

Bulletin konkurzných konaní

Aké informácie obsahuje?

Bulletin konkurzných konaní obsahuje všetky procesné akty vydané súdmi a súdnymi správcami/likvidátormi po začatí konkurzného konania, konkrétne:

 • súdne predvolania, ktoré v určitých situáciách vydala protistrana;
 • spory;
 • druhé odvolania a ostatné žiadosti;
 • uverejnené procesné akty a súdne rozhodnutia;
 • pozvánka na súdne pojednávanie;
 • oznámenia;
 • ostatné procesné akty stanovené zákonom (správy vydané súdnym správcom/likvidátorom, plány súdnej reorganizácie, oznámenia).

Ako je usporiadaná webová stránka Bulletinu konkurzných konaní?

Webové stránky Zbierky konkurzných konaní poskytujú prístup k týmto informáciám:

 • bezplatné informácie,
 • informácie týkajúce sa štruktúry Národného úradu pre obchodný register a riaditeľstva pre Zbierku konkurzných konaní,
 • osobitné právne predpisy, formuláre a procedurálne akty.

Webové stránky Zbierky konkurzných konaní (ZKK) sú rozdelené do nasledujúcich častí:

 • informácie týkajúce sa zriadenia zbierky,
 • legislatívne akty,
 • organizačná štruktúra Národného úradu pre obchodný register a úradov obchodného registra pridružených k tribunálom a k zbierke,
 • právnický slovník (oblasť konkurzných konaní),
 • štatistické údaje zbierky,
 • medziinštitucionálne vzťahy,
 • kontaktné informácie.

Zbierka konkurzných konaní je dostupná na portáli elektronických služieb Národného úradu pre obchodný register v časti venovanej zbierke konkurzných konaní a má nasledujúcu štruktúru:

 1. Služby BKK:
  • „Online zbierka konkurzných konaní“ (spoplatnená),
  • „Zhrnutie BKK“ (bezplatné informácie);
  • „Osoby uverejnené v BKK“ (bezplatné informácie).
 1. Príspevky do BKK:
  • Online formuláre pre zverejňovanie v zbierke,
  • Offline formuláre zbierky.

 2. Formuláre na uverejnenie v BKK:
  • Online formuláre pre poskytovanie informácií zo zbierky,
  • Offline formuláre zbierky
 3. štatistické údaje.

Je prístup do rumunského konkurzného registra bezplatný?

Zbierka konkurzných konaní sa uverejňuje v elektronickej podobe. Elektronická verzia zbierky je prístupná online na:

Prístup k službám, ktoré zbierka poskytuje, sa rôzni:

 • prístup k oficiálnym webovým stránkam Zbierky konkurzných konaní môžu používatelia získať zadarmo a bez registrácie,
 • prístup k portálu elektronických služieb Národného úradu pre obchodný register si vyžaduje registráciu používateľa,
 • prístup k „Online zbierke konkurzných konaní“ je možný po zaregistrovaní používateľa a zaplatení príspevku,
 • prístup k „súhrnnému vydaniu zbierky“ a k „osobám uverejneným v zbierke“ je bezplatný a vyžaduje si len registráciu používateľa.

Ako vyhľadávať v rumunskom konkurznom registri

V „Online zbierke konkurzných konaní“ je možné vyhľadávať podľa čísla a roku vydania zbierky, mena dlžníka, daňového identifikačného čísla, registračného čísla v obchodnom registri, referenčného čísla súdneho prípadu alebo časového rozpätia, v ktorom bola zbierka vydaná. Po uhradení poplatku je možné získať prístup k vydaniam zbierky obsahujúcim plné znenie procesných aktov.

V „súhrnnom vydaní zbierky“ je možné vyhľadávať podľa čísla a dátumu vydania. Bezplatný prístup je možné získať k nasledujúcim informáciám:

 • typu dokumentu uverejneného v bulletine (napr. súdne predvolania, nariadenie na začatie konkurzného konania, oznámenie o začatí konkurzného konania, zvolanie schôdze veriteľov, správa o činnosti, plán reorganizácie, nariadenie na začatie konania vo veci platobnej neschopnosti, oznámenie o začatí konania vo veci platobnej neschopnosti, distribučný plán, záverečná správa, nariadenie na ukončenie konkurzného konania atď.);
 • mena osôb uvedených v dokumentoch o konkurznom konaní;
 • okresu registrácie úradu danej osoby;
 • daňového identifikačného čísla;
 • vstupného registračného čísla v registri

„Osoby uverejnené v zbierke“ je možné vyhľadávať podľa čísla a roku vydania zbierky, mena dlžníka, daňového identifikačného čísla, registračného čísla v obchodnom registri, referenčného čísla súdneho prípadu alebo časového rozpätia, v ktorom došlo k vydaniu zbierky. Bezplatný prístup je možné získať k nasledujúcim informáciám:

 • mena;
 • daňového identifikačného čísla;
 • vstupného registračného čísla osôb uvedených v dokumentoch o konkurznom konaní;
 • okresu registrácie úradu danej osoby;
 • čísla konkurzného prípadu a názvu súdu, v ktorom je prípad registrovaný;
 • vydania bulletinu s dokumentmi o konaní týkajúcom sa príslušných osôb;
 • typu konania;
 • prvej lehoty súdneho konania stanovenej po začatí konania, v prípade, že je to potrebné.

História rumunského konkurzného registra

Bulletin konkurzných konaní bol založený v roku 2006 na základe zákona č. 86/2006 o konkurznom konaní.

Hlavným cieľom rumunskej Zbierky konkurzných konaní je neustála optimalizácia elektronického systému súdnych predvolaní, oznámení, zvolaní a notifikácií o uverejnených procesných dokumentoch.

Výhody rumunského konkurzného registra

Uverejňovanie Bulletinu konkurzných konaní prináša jasné výhody:

 • Urýchľuje konkurzné konanie a zjednodušuje vydávanie súdnych predvolaní, zhromaždení, notifikácií a oznámení procesných dokumentov súdnymi dvormi a súdnymi správcami/likvidátormi, čím prispieva k elektronickému spracovaniu týchto záležitostí.
 • Zjednocuje a štandardizuje procesné dokumenty vydané súdnymi dvormi a súdnymi správcami/likvidátormi.
 • Prispieva k rozvoju vnútroštátnej databázy procesných dokumentov vydaných súdnymi dvormi a súdnymi správcami/likvidátormi (t. j. súdnych predvolaní, oznámení, rozsudkov, zhromaždení, notifikácií, správ, reorganizačných plánov).
 • Uľahčuje rýchlu registráciu v obchodnom registri/ostatných registroch v súvislosti s notifikáciou potrebnou podľa zákona č. 85/2006 o konkurznom konaní.
 • Zainteresovaným osobám poskytuje prístup k procesným dokumentom vydaným súdnymi dvormi a súdnymi správcami/likvidátormi.

Súvisiace odkazy

Oficiálne webové stránky rumunskej Zbierky konkurzných konaní,

Oficiálne webové stránky rumunského obchodného registra,

Portál elektronických služieb rumunského Národného úradu pre obchodný register.

Posledná aktualizácia: 16/01/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom