Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Konkurzné registre

Portugalsko

Na tejto stránke nájdete krátky úvod do insolvenčného registra Portugalska.

Autor obsahu
Portugalsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie obsahuje insolvenčný register (registo de insolvências)?

V elektronickom insolvenčnom registri sa nachádzajú tieto informácie:

  • číslo konkurzného konania,
  • identifikácia súdu, na ktorom sa prípad platobnej neschopnosti riešil,
  • identifikácia platobne neschopného subjektu,
  • identifikácia správcu konkurznej podstaty,
  • lehota na prihlásenie pohľadávok,
  • dátum vyhlásenia platobnej neschopnosti.

Elektronický register poskytuje podrobné informácie o prípadoch platobnej neschopnosti (pozri ďalej).

Platí sa za konzultáciu portugalského insolvenčného registra nejaký poplatok?

Nie, konzultácia insolvenčného registra je bezplatná.

Právne predpisy týkajúce sa insolvenčného registra

Insolvenčný register Portugalska je upravený článkom 38 kódexu pravidiel platobnej neschopnosti a obnovenia činnosti podnikov (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), ktorý bol prijatý zákonným dekrétom č. 53/2004 z 18. marca 2004 a zmenený zákonom č. 16/2012 z 20. apríla 2012.

Posledná aktualizácia: 29/11/2013

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom