Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Konkurzné registre

Severné Írsko

Táto stránka poskytuje informácie o konkurznom registri Severného Írska.

Autor obsahu
Severné Írsko

Aké informácie obsahuje konkurzný register Severného Írska?

V Severnom Írsku neexistuje žiadny konkurzný register ako taký. Informácie o osobách, ktoré vyhlásili konkurz počas posledných 10 rokov, vedie Súdna služba Severného Írska. Tieto informácie sa vedú v online databáze, v ktorej môže verejnosť vyhľadávať informácie po zaplatení poplatku. Bližšie informácie o možnosti online vyhľadávania konkurzov nájdete na webovej stránke Súdnej služby Severného Írska.

Otázkami platobnej neschopnosti sa zaoberá konkurzná služba Ministerstva podnikania, obchodu a investícií (online DETI – Department of Enterprise, Trade and Investment).

Účelom a úlohou konkurznej služby je:

  • Spravovať a preskúmavať záležitosti konkurzov a spoločností v nútenej likvidácii
  • Zisťovať dôvody platobnej neschopnosti
  • Zaoberať sa odvolávaním riaditeľov vo všetkých prípadoch platobnej neschopnosti spoločnosti
  • Zaoberať sa podvodnou činnosťou pri riadení platobne neschopných podnikov
  • Regulovať činnosť osôb zaoberajúcich sa platobnou neschopnosťou
  • Viesť účet platobnej neschopnosti
  • Pripravovať osobitné právne predpisy a politiku platobnej neschopnosti Severného Írska

Stránku Online DETI vlastní a spravuje Ministerstvo podnikania, obchodu a investícií.

Je prístup na stránku Online DETI Severného Írska bezplatný?

Áno, prístup je bezplatný.

Ako vyhľadávať na stránke Online DETI Severného Írska

Konkurzná služba obsahuje nasledovné aktualizované registre: Individuálne dobrovoľné dohody (Individual Voluntary Arrangements, IVA), Zrýchlené dobrovoľné dohody (Fast-track Voluntary Arrangements, FTVA), Príkazy alebo záväzky na obmedzenie konkurzu (Bankruptcy Restrictions Orders or Undertakings, BRO/BRU), Príkazy na odpustenie dlhu (Debt Relief Orders, DRO), Príkazy alebo záväzky na obmedzenie odpustenia dlhu (Debt Relief Restriction Orders or Undertakings, DRRO/DRRU)

Registre IVA, DRO, DRRO a DRRU fyzických osôb možno vyhľadávať online.

Viac informácií o konkurzných registroch nájdete tu.

Užitočné odkazy

Online DETINI

Súdna služba Severného Írska

Posledná aktualizácia: 14/08/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom