Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Konkurzné registre

Lotyšsko

V tejto časti nájdete stručné informácie o lotyšskom konkurznom registri.

Autor obsahu
Lotyšsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie možno nájsť v lotyšskom konkurznom registri?

Lotyšský konkurzný register obsahuje informácie o:

 • správcoch konkurznej podstaty,
 • konkurzných konaniach týkajúcich sa fyzických a právnických osôb,
 • konaniach o právnej ochrane,
 • mimosúdnych konaniach o právnej ochrane,
 • štatistických údajoch.

Konkurzný register je voľne prístupný verejnosti a jeho záznamy sa považujú za dôveryhodné. Za register zodpovedá register spoločností Lotyšskej republiky.

Je prístup do lotyšského konkurzného registra bezplatný?

Áno, prístup k informáciám v lotyšskom konkurznom registri je bezplatný, ale za informácie v podobe dokumentu sa platí poplatok.

Ak chcete získať z konkurzného registra vyhlásenie alebo iný dokument s osobným identifikačným kódom dlžníka (fyzickej osoby) alebo správcu konkurznej podstaty, obráťte sa so žiadosťou na register spoločností alebo o dokument požiadajte elektronicky prostredníctvom portálu Latvija.lv.

Ako vyhľadávať v lotyšskom konkurznom registri

Správcovia konkurznej podstaty

Táto časť obsahuje informácie o správcoch konkurznej podstaty, konkrétne:

 • krstné meno,
 • priezvisko,
 • adresa kancelárie a kontaktné informácie,
 • číslo osvedčenia,
 • dátum vypršania platnosti osvedčenia.

Informácie o správcoch konkurznej podstaty, ktorým uplynula platnosť ich osvedčenia, sú dostupné v historických záznamoch v časti Vēsturiskie dati. Odkaz „Izziņa“ umožňuje prístup ku všetkým informáciám, ktoré boli zaznamenané v lotyšskom konkurznom registri o každom správcovi konkurznej podstaty.

Vyhľadávanie

Ak chcete vyhľadávať v konkurznom registri informácie o konkrétnom subjekte (fyzickej alebo právnickej osobe), použite časť Meklēt. Informácie sa dajú filtrovať podľa týchto kritérií:

 • registračné číslo (pre právnické osoby) alebo identifikačné číslo (pre fyzické osoby),
 • meno alebo názov,
 • obvod súdu,
 • obdobie začatia konania,
 • typ konania (konkurzné konanie, konanie o právnej ochrane alebo mimosúdne konanie o právnej ochrane),
 • charakter konania (miestny, cezhraničný primárny, cezhraničný sekundárny).

Výsledky vyhľadávania sa zobrazia spolu s odkazom na Register spoločností („Uzņēmumu reģistra izziņa“), kde sú dostupné všetky informácie, ktoré sa o danom subjekte nachádzajú v konkurznom registri, vrátane naskenovaných dokumentov obsahujúcich poznámky správcov o schôdzach veriteľov a ich agende.

Vestník

Ak si chcete prezerať záznamy, ktoré boli v určitý deň vložené do konkurzného registra, použite sekciu Žurnāls. Štandardne sa zobrazujú dnešné záznamy. Na prezeranie záznamov z iných dátumov použite kalendár a na filtrovanie záznamov podľa mesiaca použite podsekciu Mēneša žurnāls. Každý záznam obsahuje odkaz (Izziņa) na podrobné informácie o konkrétnych konkurzných konaniach.

Štatistiky

Časť Štatistika obsahuje rôzne štatistické informácie týkajúce sa konkurzných konaní a konaní o právnej ochrane. Odkaz „Uzņēmumu reģistra izziņa“ poskytuje všetky informácie o konkrétnom subjekte v konkurznom registri.

História lotyšského konkurzného registra

Informácie v registri sa datujú od 1. januára 2008.

Odkazy

Viac informácií o lotyšskom konkurznom registri

Štátna agentúra pre konkurznú správu

Posledná aktualizácia: 07/01/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom