Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Konkurzné registre

Nemecko

Na tejto stránke nájdete stručný prehľad o nemeckom konkurznom registri.

Autor obsahu
Nemecko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Nemecký konkurzný register

Nemecký konkurzný register umožňuje prístup k vyhláseniam o bankrote na všetkých nemeckých konkurzných súdoch v súlade s § 9 predpisu o konkurznom konaní. Tieto vyhlásenia sú právne záväzné a verejne dostupné.

Register vlastní a spravuje spolková komisia pre spracovanie a racionalizáciu údajov v oblasti justície, ktorú zastupuje Ministerstvo spravodlivosti spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko.

Je prístup do nemeckého konkurzného registra bezplatný?

Áno, prístup do nemeckého konkurzného registra je bezplatný.

Ako vyhľadávať v nemeckom konkurznom registri

Konkurzný register je dostupný len prostredníctvom webových stránok nemeckého konkurzného registra. V prípade potreby je postup vyhľadávania vysvetlený na týchto webových stránkach. Informácie sú dostupné len v nemeckom jazyku.

Upozorňujeme, že neobmedzené vyhľadávanie informácií všetkých nemeckých konkurzných súdov je možné iba počas prvých dvoch týždňov odo dňa ich uverejnenia. Po uplynutí tejto lehoty je pri vyhľadávaní potrebné zadať mesto, v ktorom konkurzný súd sídli, a aspoň jeden z nasledujúcich údajov: priezvisko, názov spoločnosti, miesto podnikania alebo miesto bydliska dlžníka, číslo spisu konkurzného súdu alebo registrový súd, druh registra a registračné číslo.

História nemeckého konkurzného registra

Webové stránky nemeckého konkurzného registra sprístupňujú informácie o konkurzoch od 1. apríla 2002. Presné údaje o tom, z ktorého obdobia a z ktorých konaní sú informácie dostupné, sa nachádzajú na týchto webových stránkach.

Sprístupnené informácie sa týkajú prípadov, keď sa ešte neukončilo konkurzné konanie. Údaje sa odstraňujú najneskôr šesť mesiacov po ukončení konkurzného konania.

Súvisiace odkazy

Nemecký konkurzný register

Posledná aktualizácia: 16/04/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom