Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Konkurzné registre

Estónsko

Táto stránka poskytuje stručný prehľad o konkurzných službách poskytovaných obchodným registrom Estónska.

Autor obsahu
Estónsko

Aké informácie o konkurznom konaní sú v Estónsku k dispozícii?

Estónsko nemá žiadny samostatný konkurzný register. Informácie o konkurzoch právnických osôb a samostatne zárobkovo činných osôb obsahujú estónsky obchodný register a register neziskových združení a nadácií. Informácie o konkurzoch právnických a fyzických osôb je možné nájsť aj v oficiálnej elektronickej publikácií Ametlikud Teadaanded (Úradné oznámenia). V tejto publikácii sa uverejňujú aj vyhlásenia konkurzov a informácie o konkurzných konaniach.

Do estónskeho obchodného registra a registra neziskových združení a nadácií sa na základe súdneho rozhodnutia zapisujú tieto skutočnosti:

 • zastavenie konkurzného konania bez vyhlásenia konkurzu,
 • vyhlásenie konkurzu, meno a osobný identifikačný kód správcu konkurznej podstaty, ako aj informácia o tom, či je správca oprávnený konať v mene spoločnosti,
 • zrušenie konkurzu a záznam o pokračovaní v podnikateľskej činnosti,
 • zrušenie konkurzu a záznam o výmaze podnikateľa z registra,
 • zastavenie konkurzného konania a záznam o výmaze spoločnosti z registra alebo pokračovaní činnosti,
 • reštrukturalizácia (kompromiss), súvisiace lehoty a záznam o pokračovaní činnosti,
 • zrušenie reštrukturalizácie (kompromiss) a opätovné začatie konkurzného konania, ako aj záznam o tom, že v mene spoločnosti koná správca konkurznej podstaty,
 • skončenie reštrukturalizácie po uplynutí dohodnutého obdobia a zánik funkcie správcu konkurznej podstaty.

V registri sa nenachádzajú informácie o zákazoch podnikania uložených dlžníkom alebo osobám oprávneným konať v ich mene.

Estónsky obchodný register obsahuje nasledujúce informácie o konkurzoch právnických osôb:

 • názov právnickej osoby,
 • registračný kód,
 • adresu,
 • meno správcu konkurznej podstaty,
 • mená členov štatutárneho orgánu,
 • dátum a číslo vyhlásenia konkurzu/iného rozhodnutia súdu alebo číslo občianskoprávnej veci.

Je prístup k informáciám týkajúcim sa konkurzných konaní bezplatný?

Prístup k údajom obchodného registra sa poskytuje prostredníctvom registrových oddelení, onlinenotárov. Prístup k údajom v obchodnom registri a v registri neziskových združení a nadácií, ako aj ku spisovým dokumentom sa v registrových oddeleniach poskytuje bezplatne.

Vyhľadávanie informácií o právnických osobách, samostatne zárobkovo činných osobách, pobočkách zahraničných firiem, informácií o súdnych konaniach alebo prehliadanie výpisov z registra (vrátane historických údajov) nie je spoplatnené online. Všetko ostatné vyhľadávanie, vrátane prezerania historických údajov výpisu z obchodného registra a výročných správ, spoločenských zmlúv a iných dokumentov je však spoplatnené. Poplatky za používanie počítačových údajov z obchodného registra sú stanovené nariadením ministra spravodlivosti.

Za nahliadnutie do údajov registra a spisových dokumentov u notára sa účtuje poplatok. Výška týchto poplatkov je ustanovená zákonom o notárskych poplatkoch.

Prístup k oficiálnej elektronickej publikácii Ametlikud Teadaanded (Úradné oznámenia) je bezplatný.

V Ametlikud Teadaanded sa zverejňujú informácie o zákaze podnikania, ku ktorým je bezplatný prístup na internete.

Vyhľadávanie informácií týkajúcich sa konkurzných konaní

Právnické osoby alebo samostatne zárobkovo činné osoby možno v obchodnom registri vyhľadávať podľa obchodného mena, názvu alebo kódu v registri. V prípade spoločností a samostatne zárobkovo činných osôb sa v obchodnom registri uvádza, či je daný subjekt v úpadku.

História estónskej informačnej služby o konkurzoch

Estónska konkurzná služba je k dispozícii od 1. septembra 1995.

Posledná aktualizácia: 03/08/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom