Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Konkurzné registre

Estónsko

Táto stránka poskytuje stručný prehľad o konkurzných službách poskytovaných obchodným registrom Estónska.

Autor obsahu
Estónsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie o konkurznom konaní sú v Estónsku k dispozícii?

Estónsko nemá žiadny samostatný konkurzný register. Informácie o konkurzoch právnických osôb a samostatne zárobkovo činných osôb obsahujú estónsky obchodný register a register neziskových združení a nadácií. Informácie o konkurzoch právnických a fyzických osôb je možné nájsť aj v oficiálnej elektronickej publikácií Ametlikud Teadaanded (Úradné oznámenia). V tejto publikácii sa uverejňujú aj vyhlásenia konkurzov a informácie o konkurzných konaniach.

Do estónskeho obchodného registra a registra neziskových združení a nadácií sa na základe súdneho rozhodnutia zapisujú tieto skutočnosti:

 • zastavenie konkurzného konania bez vyhlásenia konkurzu,
 • vyhlásenie konkurzu, meno a osobný identifikačný kód správcu konkurznej podstaty, ako aj informácia o tom, či je správca oprávnený konať v mene spoločnosti,
 • zrušenie konkurzu a záznam o pokračovaní v podnikateľskej činnosti,
 • zrušenie konkurzu a záznam o výmaze podnikateľa z registra,
 • zastavenie konkurzného konania a záznam o výmaze spoločnosti z registra alebo pokračovaní činnosti,
 • reštrukturalizácia (kompromiss), súvisiace lehoty a záznam o pokračovaní činnosti,
 • zrušenie reštrukturalizácie (kompromiss) a opätovné začatie konkurzného konania, ako aj záznam o tom, že v mene spoločnosti koná správca konkurznej podstaty,
 • skončenie reštrukturalizácie po uplynutí dohodnutého obdobia a zánik funkcie správcu konkurznej podstaty.

V registri sa nenachádzajú informácie o zákazoch podnikania uložených dlžníkom alebo osobám oprávneným konať v ich mene.

Estónsky obchodný register obsahuje nasledujúce informácie o konkurzoch právnických osôb:

 • názov právnickej osoby,
 • registračný kód,
 • adresu,
 • meno správcu konkurznej podstaty,
 • mená členov štatutárneho orgánu,
 • dátum a číslo vyhlásenia konkurzu/iného rozhodnutia súdu alebo číslo občianskoprávnej veci.

Je prístup k informáciám týkajúcim sa konkurzných konaní bezplatný?

Prístup k údajom obchodného registra sa poskytuje prostredníctvom registrových oddelení, onlinenotárov. Prístup k údajom v obchodnom registri a v registri neziskových združení a nadácií, ako aj ku spisovým dokumentom sa v registrových oddeleniach poskytuje bezplatne.

Vyhľadávanie informácií o právnických osobách, samostatne zárobkovo činných osobách, pobočkách zahraničných firiem, informácií o súdnych konaniach alebo prehliadanie výpisov z registra (vrátane historických údajov) nie je spoplatnené online. Všetko ostatné vyhľadávanie, vrátane prezerania historických údajov výpisu z obchodného registra a výročných správ, spoločenských zmlúv a iných dokumentov je však spoplatnené. Poplatky za používanie počítačových údajov z obchodného registra sú stanovené nariadením ministra spravodlivosti.

Za nahliadnutie do údajov registra a spisových dokumentov u notára sa účtuje poplatok. Výška týchto poplatkov je ustanovená zákonom o notárskych poplatkoch.

Prístup k oficiálnej elektronickej publikácii Ametlikud Teadaanded (Úradné oznámenia) je bezplatný.

V Ametlikud Teadaanded sa zverejňujú informácie o zákaze podnikania, ku ktorým je bezplatný prístup na internete.

Vyhľadávanie informácií týkajúcich sa konkurzných konaní

Právnické osoby alebo samostatne zárobkovo činné osoby možno v obchodnom registri vyhľadávať podľa obchodného mena, názvu alebo kódu v registri. V prípade spoločností a samostatne zárobkovo činných osôb sa v obchodnom registri uvádza, či je daný subjekt v úpadku.

História estónskej informačnej služby o konkurzoch

Estónska konkurzná služba je k dispozícii od 1. septembra 1995.

Posledná aktualizácia: 03/08/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom