Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Rejestry upadłości

Rumunia

W niniejszej części przedstawiono w zarysie Biuletyn Postępowań Upadłościowych – rumuński rejestr handlowy, założony przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Biuro Krajowego Rejestru Handlowego.

Autor treści:
Rumunia
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jakie informacje można znaleźć w rumuńskim rejestrze upadłości?

Postępowanie upadłościowe w Rumunii

W Biuletynie Postępowań Upadłościowych (BPU) publikowanym przez Biuro Krajowego Rejestru Handlowego rejestrowane są wezwania sądowe, komunikaty, zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia, adnotacje o dokumentach postępowania wydawanych przez sądy i zarządców/likwidatorów w ramach postępowań upadłościowych prowadzonych zgodnie z ustawą nr 85/2006 o postępowaniu upadłościowym.

Ogólne postępowanie upadłościowe dotyczy:

1. przedsiębiorstw:

 • spółek handlowych;
 • spółdzielni;
 • ugrupowań interesów gospodarczych;

2. organizacji spółdzielczych;

3. spółdzielni rolniczych;

4. innych osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą.

Uproszczone postępowanie upadłościowe dotyczy:

1. Przedsiębiorstw:

 • przedsiębiorców indywidualnych,
 • przedsiębiorstw jednoosobowych i przedsiębiorstw rodzinnych;

2. wszystkich przedsiębiorstw i osób prawnych, które spełniają szereg określonych warunków, tj.:

 • nie posiadają żadnego dziedzicznego majątku,
 • nie można odnaleźć ich dokumentów założycielskich ani księgowych,
 • nie można znaleźć ich zarządcy,
 • ich siedziba już nie istnieje lub różni się od siedziby zgłoszonej do rejestru handlowego; nie złożyły wymaganych prawem dokumentów,
 • zostały rozwiązane przed wydaniem wezwania sądowego, lub
 • zgłosiły zamiar przeprowadzenia dobrowolnej likwidacji.

Centralnym rejestrem gospodarczym/handlowym zarządza Biuro Krajowego Rejestru Handlowego - instytucja publiczna mająca osobowość prawną, działająca w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Biuletyn Postępowań Upadłościowych

Jakie zawiera informacje?

Biuletyn Postępowań Upadłościowych zawiera wszystkie dokumenty postępowania wydane przez sądy i wyznaczonych przez sąd zarządców/likwidatorów po wszczęciu postępowania upadłościowego, przykładowo:

 • wezwania do sądu wydane w niektórych sytuacjach na wniosek stron;
 • odwołania;
 • ponowne odwołania i inne wnioski;
 • ogłoszone czynności proceduralne i orzeczenia sądów;
 • ogłoszenia terminów rozpraw;
 • zawiadomienia;
 • inne dokumenty postępowania przewidziane prawem (sprawozdania sporządzone przez wyznaczonego przez sąd zarządcę/likwidatora, plany reorganizacji podmiotu na podstawie postanowienia sądu, ogłoszenia).

W jaki sposób zorganizowana jest strona internetowa Biuletynu Postępowań Upadłościowych?

Strona internetowa Biuletynu Postępowań Upadłościowych umożliwia dostęp do następujących dokumentów, rodzajów informacji i serwisów internetowych:

 • darmowe informacje;
 • informacje dotyczące struktury Biura Krajowego Rejestru Handlowego, Dyrekcji Biuletynu Postępowań Upadłościowych;
 • szczególne przepisy, formularze i akty proceduralne.

Strona internetowa Biuletynu Postępowań Upadłościowych (BPU) zawiera następujące sekcje:

 • informacje o powstaniu BPU
 • akty legislacyjne;
 • struktura organizacyjna Biura Krajowego Rejestru Handlowego i biur rejestru handlowego przy sądach krajowych oraz BPU;
 • słownik prawniczy (upadłość);
 • dane statystyczne BPU;
 • informacje o stosunkach międzyinstytucjonalnych;
 • informacje kontaktowe.

Biuletyn Postępowań Upadłościowych jest dostępny na portalu usług elektronicznych Biura Krajowego Rejestru Handlowego w sekcji poświęconej Biuletynowi Postępowań Upadłościowych oraz posiada następującą strukturę:

1. serwisy BPU:

 • „Biuletyn Postępowań Upadłościowych online” (usługa odpłatna);
 • „streszczenia wydań BPU" (informacje bezpłatne);
 • „osoby, o których informacje zamieszczono w BPU" (informacje bezpłatne);

2. formularze publikacji BPU:

 • formularze online do opublikowania w BPU;
 • formularze offline do BPU.

3. formularze zgłaszania informacji do BPU

 • formularze online służące do przekazywania informacji dotyczących BPU;
 • formularze offline do BPU.

4. dane statystyczne.

Czy dostęp do rumuńskiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Biuletyn Postępowań Upadłościowych jest publikowany w formie elektronicznej. Dostęp do jego elektronicznej wersji można uzyskać za pośrednictwem:

Dostęp do usług świadczonych przez BPU podlega różnym uwarunkowaniom:

 • użytkownicy mogą uzyskać dostęp do oficjalnej strony internetowej Biuletynu Postępowań Upadłościowych bezpłatnie i bez rejestracji;
 • dostęp do portalu usług elektronicznych Biura Krajowego Rejestru Handlowego wymaga rejestracji przez użytkowników;
 • dostęp do „Biuletynu Postępowań Upadłościowych online” uzyskuje się po zarejestrowaniu jako użytkownik i opłaceniu abonamentu;
 • dostęp do „streszczenia wydania BPU” i „osób opublikowanych w BPU” jest bezpłatny i wymaga jedynie rejestracji.

W jaki sposób przeszukiwać rumuński rejestr upadłości
„Biuletyn Postępowań Upadłościowych online” można przeszukiwać według numeru i roku opublikowania wydania, imienia i nazwiska/nazwy dłużnika, numeru identyfikacji podatkowej, numeru rejestracyjny w rejestrze handlowym, sygnatura sprawy sądowej oraz przedziału czasowego opublikowania wydania. Po opłaceniu abonamentu można uzyskać dostęp do opublikowanych wydań zawierających pełny tekst aktów proceduralnych.

„Streszczenie wydania BPU” można przeszukiwać według numeru i daty wydania. Dostęp do następujących informacji jest bezpłatny:

 • rodzaju dokumentu postępowania opublikowanego w Biuletynie (np. wezwanie, postanowienie o wszczęciu postępowania o stwierdzenie niewypłacalności, zawiadomienie o wszczęciu postępowania o stwierdzenie niewypłacalności, zwołanie zgromadzenia wierzycieli, sprawozdanie z czynności, plan reorganizacji, postanowienie o wszczęciu postępowania upadłościowego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania upadłościowego, plan podziału majątku, sprawozdanie końcowe, postanowienie o zamknięciu postępowania o stwierdzenie niewypłacalności itp.);
 • imienia i nazwiska osób, którym przekazywane są dokumenty postępowania;
 • kraju, w którym zarejestrowano siedzibę odnośnych osób;
 • numer identyfikacji podatkowej;
 • numer wpisu do rejestru.

„Osoby opublikowane w BPU” można przeszukiwać według numeru i roku opublikowania wydania, imienia i nazwiska/nazwy dłużnika, numeru identyfikacji podatkowej, numeru rejestracyjnego w rejestrze handlowym, sygnatury sprawy sądowej oraz przedziału czasowego opublikowania wydania. Dostęp do następujących informacji jest bezpłatny:

 • imię i nazwisko;
 • numer identyfikacji podatkowej;
 • numer wpisu w rejestrze osób, którym przekazywane są dokumenty postępowania;
 • okręg, w którym zarejestrowano siedzibę odnośnych osób;
 • numer sprawy w postępowaniu upadłościowym oraz nazwa sądu, w którym sprawa jest zarejestrowana;
 • wydanie Biuletynu, w których opublikowano dokumenty postępowania dotyczące odnośnych osób;
 • rodzaj postępowania;
 • termin wydania pierwszego wyroku ustalonego po wszczęciu postępowania, o ile taki termin został określony.

Historia rumuńskiego rejestru upadłości

Biuletyn Postępowań Upadłościowych został utworzony w 2006 r. na mocy ustawy nr 86/2006 o postępowaniu upadłościowym.

Głównym celem jakiemu służy rumuński Biuletyn Postępowań Upadłościowych jest stała optymalizacja

Korzyści z rumuńskiego rejestru upadłości

Publikowanie Biuletynu Postępowań Upadłościowych przynosi wyraźne korzyści:

 • przyspiesza postępowanie upadłościowe oraz upraszcza przekazywanie wezwań sądowych, zawiadomień o zwołaniu posiedzenia, powiadomień i powiadomień o dokumentach postępowania wydanych przez sądy i wyznaczonych przez sądy zarządców/likwidatorów, ustanawiając tym samym elektroniczną procedurę w tym zakresie;
 • ujednolica i standaryzuje dokumenty postępowania wydawane przez sądy i wyznaczonych przez sądy zarządców/likwidatorów;
 • przyczynia się do rozwoju krajowej bazy dokumentów postępowania wydawanych przez sądy i wyznaczonych przez sądy zarządców/likwidatorów (tzn. wezwań sądowych, komunikatów, wyroków, zawiadomień o zwołaniu posiedzenia, powiadomień, sprawozdań, planów reorganizacji);
 • ułatwia szybką rejestrację w rejestrze handlowym / innych rejestrach zgłoszeń wymaganych na mocy ustawy nr 85/2006 o postępowaniu upadłościowym;
 • umożliwia zainteresowanym osobom dostęp do dokumentów postępowania wydawanych przez sądy i wyznaczonych przez sądy zarządców/likwidatorów.

Ciekawe linki

Oficjalna strona internetowa rumuńskiego Biuletynu Postępowań Upadłościowych;

Oficjalna strona internetowa rumuńskiego Rejestru Handlowego;

Portal usług elektronicznych rumuńskiego Biura Krajowego Rejestru Handlowego.

Ostatnia aktualizacja: 16/01/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony