Rejestry upadłości

Grecja

Grecja nie prowadzi strony internetowej zawierającej rejestry upadłości. Obecnie trwa opracowywanie greckich baz danych w postaci cyfrowej oraz ich elektronicznego interfejsu.

Autor treści:
Grecja

Jakie informacje można znaleźć w greckim rejestrze upadłości?

Zgodnie z greckim ustawodawstwem procedury upadłościowe dotyczą:

  • upadłości (art. 1-61 ustawy nr 3588/2007, art. 13 ust. 1-4 ustawy nr 4013/2011, art. 22 ust 1 ustawy nr 4055/2012);
  • specjalnego postępowania likwidacyjnego umożliwiającego kontynuację działalności (ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία) (art. 106k ustawy nr 3588/2007, art. 12 ustawy nr 4013/2011);
  • uchwał przedupadłościowych (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης) (art. 70-101 ustawy nr 3588/2007, art. 22 ust. 2 ustawy nr 4055/2012, art. 116 ust. 3 i 234 ust. 1-3 ustawy nr 4072/1012);
  • planów restrukturyzacji (art. 109-123 ustawy nr 3588/2007, art. 34 ust. 1 ustawy nr 3858/2010);
  • uproszczonego postępowania dotyczącego niewielkich upadłości (απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου) (art. 162-163 ustawy nr 3588/2007);

Lokalne sądy rejonowe orzekające w sprawach cywilnych (ειρηνοδικεία) rozpoznają sprawy i wydają orzeczenia w sprawie wniosków dotyczących upadłości osób fizycznych.

Lokalne sądy pierwszej instancji (πρωτοδικεία) rozpoznają sprawy i wydają orzeczenia w sprawie wniosków dotyczących upadłości stowarzyszeń (προσωπικές εταιρίες), spółek komandytowych (ετερόρρυθμες εταιρίες), spółek jawnych (ομόρρυθμες εταιρίες), prywatnych spółek kapitałowych (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες), spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), spółek akcyjnych (ανώνυμες εταιρίες), spółek europejskich oraz spółdzielni europejskich.

Zadaniem Ogólnego Rejestru Handlowego (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – ΓΕΜΗ) przy lokalnych izbach handlowych jest wydawanie niezbędnych zaświadczeń wykorzystywanych w ramach postępowania upadłościowego.

Czy dostęp do greckiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Nie istnieje taka możliwość.

Przeszukiwanie greckiego rejestru upadłości

Historia greckiego rejestru upadłości

Ostatnia aktualizacja: 03/07/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony