Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej estoński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry upadłości

Estonia

Na niniejszej stronie przedstawiono krótki zarys serwisu dotyczącego upadłości, prowadzonego w ramach estońskiego rejestru działalności gospodarczej.

Autor treści:
Estonia

Jakie informacje na temat upadłości są dostępne w Estonii?

W Estonii nie ma odrębnego rejestru upadłości. Estoński rejestr działalności gospodarczej oraz rejestr stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji zawiera jednak informacje dotyczące upadłości osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek. Informacje dotyczące ogłoszenia upadłości osób prawnych lub osób fizycznych można także znaleźć na stronie internetowej służącej do publikacji estońskich ogłoszeń urzędowych (Ametlikud Teadaanded), gdzie publikowane są także ogłoszenia o upadłości i wszczęciu postępowania upadłościowego.

Poniższe informacje wprowadza się do estońskiego rejestru działalności gospodarczej oraz rejestru stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji na podstawie orzeczenia sądu:

 • informację o zakończeniu postępowania upadłościowego bez ogłoszenia upadłości;
 • informację o ogłoszeniu upadłości wraz ze wskazaniem nazwiska oraz osobistego kodu identyfikacyjnego syndyka masy upadłości, a także adnotację stwierdzającą, że osoba ta jest uprawniona do reprezentowania spółki;
 • informację o uchyleniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości wraz z adnotacją dotyczącą kontynuacji działalności spółki;
 • informację o uchyleniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości oraz wykreśleniu spółki z rejestru;
 • informację o zakończeniu postępowania upadłościowego oraz wykreśleniu spółki z rejestru lub też podjęciu decyzji w sprawie kontynuacji jej działalności;
 • informację o zawarciu układu w postępowaniu upadłościowym oraz okresie jego obowiązywania, wraz z adnotacją o kontynuacji działalności spółki;
 • informację o uchyleniu układu zawartego w postępowaniu upadłościowym oraz ponownym otwarciu postępowania upadłościowego, z adnotacją, że do reprezentowania spółki uprawniony jest syndyk masy upadłości;
 • informację o wygaśnięciu układu zawartego w postępowaniu upadłościowym oraz zwolnieniu syndyka masy upadłości z pełnionej funkcji.

Do rejestru nie wprowadza się szczegółowych informacji na temat zakazów handlu nałożonych na dłużnika lub jego pełnomocnika lub zakazów prowadzenia działalności gospodarczej orzeczonych wobec takiej osoby.

Estoński rejestr działalności gospodarczej zawiera następujące informacje na temat osób prawnych, które ogłosiły upadłość:

 • oznaczenie osoby prawnej;
 • numer w rejestrze;
 • adres;
 • imię i nazwisko syndyka masy upadłości;
 • imię i nazwisko członka zarządu;
 • datę postanowienia o ogłoszeniu upadłości oraz jego sygnaturę lub oznaczenie sprawy w postępowaniu cywilnym.

Czy dostęp do informacji o upadłości jest bezpłatny?

Dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze można uzyskać w biurach wydziałów rejestrowych, w internecie oraz w kancelariach notarialnych. Dostęp do danych przechowywanych w rejestrze działalności gospodarczej oraz rejestrze stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji oraz do związanych z nimi dokumentów jest bezpłatny w biurach wydziałów rejestrowych.

Nie pobiera się opłaty za internetowe wyszukiwania dotyczące osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek oraz oddziałów zagranicznych podmiotów gospodarczych, informacje na temat postępowań sądowych ani dostęp do danych znajdujących się w karcie rejestracyjnej (w tym do danych historycznych). Opłata obowiązuje jednak w przypadku innych wyszukiwań, w tym w ramach historycznych danych znajdujących się w kartach rejestracyjnych. Płatny jest również dostęp do sprawozdań rocznych, umów spółki oraz innych dokumentów. Stawki opłat za korzystanie z elektronicznych danych zgromadzonych w rejestrze działalności gospodarczej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Kancelarie notarialne umożliwiają za opłatą dostęp do danych i dokumentów zgromadzonych w rejestrze. Wysokość tych opłat określa ustawa o opłatach notarialnych.

Dostęp do strony internetowej służącej do publikacji estońskich ogłoszeń urzędowych Ametlikud Teadaanded jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje na temat wydanych zakazów handlu są dostępne na następującej stronie internetowej. Dostęp do tych informacji jest bezpłatny.

W jaki sposób można wyszukać informacje na temat upadłości?

Dzięki elektronicznemu systemowi informacji rejestru działalności gospodarczej można wyszukać osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na własny rachunek, posługując się kryterium nazwy, nazwiska lub numeru rejestracji. Widoczny tam status osoby prawnej lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek wskazuje na to, czy dana osoba znajduje się w stanie upadłości.

Historia informacji o upadłości

W Estonii informacje na temat upadłości są udostępniane od 1 września 1995 r.

Ostatnia aktualizacja: 03/08/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.