Faillissements- en insolventieregisters

Roemenië

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Bulletin van insolventieprocedures – Roemeens insolventieregister, dat beheerd wordt door het Nationaal Bureau voor het handelsregister van het ministerie van Justitie.

Inhoud aangereikt door
Roemenië

Welke gegevens bevat het Roemeense insolventieregister?

Insolventieprocedures in Roemenië

Het Bulletin van insolventieprocedures (BPI), dat wordt gepubliceerd door het Nationaal Bureau voor het handelsregister, dagvaardt partijen, verzendt mededelingen en oproepingen en verstrekt kennisgevingen van procedurele handelingen die door rechtbanken of curatoren in de loop van insolventieprocedures worden verricht, een en ander ingevolge Wet nr. 85/2014 inzake de insolventieprocedure en het voorkomen van insolventie.

De algemene insolventieprocedure is van toepassing op:

1. ondernemers (eenieder die een onderneming runt), met uitzondering van beoefenaars van de vrije beroepen en handelaars voor wie er in verband met het insolventieregime speciale bepalingen gelden.

De vereenvoudigde insolventieprocedure geldt voor:

1. ondernemers;

 • zelfstandigen;
 • eenmanszaken en familiebedrijven;

2. schuldenaars die aan een aantal criteria voldoen, te weten:

 • zij hebben geen vermogen;
 • de oprichtingsdocumenten of boekhoudbescheiden zijn niet te vinden;
 • het is niet bekend waar de bestuurder zich bevindt;
 • het vestigingsadres bestaat niet meer of komt niet meer overeen met het adres in het handelsregister; ze hebben de wettelijk vereiste stukken niet ingediend;
 • hun onderneming was al opgeheven voordat het verzoek tot inleiding van de procedure werd ingediend;
 • ze hebben verklaard failliet te willen gaan of komen niet in aanmerking voor gerechtelijke sanering.

Sinds eind juni 2014 vallen insolventieprocedures onder Wet nr. 85/2014 inzake de insolventieprocedure en het voorkomen van insolventie. Die wet is van toepassing op juridische procedures die zijn ingeleid nadat zij van kracht is geworden. Juridische procedures die al waren ingeleid voordat Wet nr. 85/2014 van kracht werd, blijven onderworpen aan de bepalingen van Wet nr. 85/2006 inzake de insolventieprocedure.

Bulletin van insolventieprocedures

Welke informatie is in het Bulletin te vinden?

Het Bulletin van insolventieprocedures bevat alle processtukken die door rechtbanken en faillissementscuratoren in een insolventieprocedure zijn uitgevaardigd, te weten:

 • dagvaardingen;
 • mededelingen:
 • kennisgevingen;
 • oproepingen;
 • rechterlijke beslissingen;
 • andere processtukken zoals door de wet vereist (verslagen van de faillissementscurator, gerechtelijke saneringsplannen, aankondigingen).

Hoe is de website van het Bulletin van insolventieprocedures ingericht?

De website van het Bulletin voor insolventieprocedures biedt toegang tot:

 • gratis informatie;
 • informatie over de structuur van het Nationaal Bureau voor het handelsregister, Directoraat voor het Bulletin van insolventieprocedures;
 • specifieke wetgeving, formulieren en procedurele handelingen.

De website van het Bulletin van insolventieprocedures (BPI) bestaat uit de volgende gedeelten:

 • informatie over de totstandkoming van het BPI;
 • wetten;
 • organigram van het Nationaal Bureau voor het handelsregister, de kantoren van het handelsregister die verbonden zijn aan de rechtbanken en het BPI;
 • een juridisch woordenboek (insolventie);
 • BPI-statistieken;
 • interinstitutionele betrekkingen;
 • contactgegevens.

De formulieren van het Bulletin van insolventieprocedures zijn beschikbaar via het e-dienstenportaal van het Nationaal Bureau voor het handelsregister, en wel in het gedeelte over het Bulletin van insolventieprocedures, dat als volgt is ingedeeld:

1. BPI-diensten:

 • het "online Bulletin van insolventieprocedures" (tegen een vergoeding);
 • "overzicht van BPI-uitgaven" (gratis informatie);
 • "in het BPI gepubliceerde personen" (gratis informatie).

2. formulieren in verband met de publicatie-activiteiten van het BPI:

 • online formulieren voor publicatie in het BPI;
 • offline formulieren voor het BPI.

3. formulieren in verband met de voorlichtingsactiviteiten van het BPI:

 • online formulieren voor informatieverstrekking aan het BPI;
 • offline formulieren voor het BPI.

4. statistieken

Is de toegang tot het Roemeense insolventieregister kosteloos?

Het Bulletin van insolventieprocedures wordt elektronisch uitgegeven. Het is in elektronisch format te raadplegen op het:

Voor de toegang tot de diensten waarin het BPI voorziet, gelden verschillende voorwaarden:

 • toegang tot de officiële website van het Bulletin van insolventieprocedures is gratis; vooraf registreren is hiervoor niet nodig;
 • voor toegang tot het e-dienstenportaal van het Nationaal Bureau voor het handelsregister is registratie als gebruiker vereist;
 • toegang tot het online Bulletin van insolventieprocedures wordt verleend na registratie als gebruiker en betaling van een abonnementstarief;
 • toegang tot zowel het "overzicht van BPI-uitgaven" als "in het BPI gepubliceerde personen" is gratis en vereist slechts registratie als gebruiker.

Hoe vindt u wat u zoekt in het Roemeense insolventieregister?

Het "online Bulletin van insolventieprocedures" is te doorzoeken op nummer en publicatiejaar van een BPI-uitgave, naam van de schuldenaar, fiscaal identificatienummer, registratienummer in het handelsregister, referentienummer van de rechtszaak en periode waarbinnen de BPI-uitgave is gepubliceerd. Na betaling van het abonnementstarief heeft men toegang tot de gepubliceerde BPI-uitgaven met de volledige tekst van de processtukken.

Het "overzicht van BPI-uitgaven" is te doorzoeken op nummer en datum van de BPI-uitgave. De volgende informatie is kosteloos toegankelijk:

 • het soort procedurele handeling dat in het bulletin is gepubliceerd (bijvoorbeeld: dagvaarding, beslissing tot het inleiden van een insolventieprocedure, kennisgeving van het inleiden van een insolventieprocedure, bijeenroeping van een vergadering van schuldeisers, verslag van de werkzaamheden, saneringsplan, beslissing tot het inleiden van een faillissementsprocedure, kennisgeving van het inleiden van een faillissementsprocedure, distributieplan, eindverslag, beslissing tot het sluiten van een insolventieprocedure enz.);
 • de namen van personen die in de processtukken worden genoemd;
 • het land waar het officiële vestigingsadres van die persoon zich bevindt;
 • fiscaal registratienummer;
 • inschrijvingsnummer in het register.

De "in het BPI gepubliceerde personen" zijn te doorzoeken op nummer en publicatiejaar van een BPI-uitgave, naam van de schuldenaar, fiscaal identificatienummer, registratienummer in het handelsregister, referentienummer van de rechtszaak en periode waarbinnen een BPI-uitgave is gepubliceerd. De volgende informatie is kosteloos toegankelijk:

 • naam;
 • fiscaal registratienummer;
 • de registratienummers van personen die in de processtukken worden genoemd;
 • het land waar het officiële vestigingsadres van die persoon zich bevindt;
 • het nummer van de insolventiezaak en het adres van de rechtbank waar de zaak is geregistreerd;
 • de uitgavenummers van de bulletins waarin de processtukken waarin naar genoemde personen wordt verwezen, zijn vermeld;
 • soort procedure;
 • de eerste zittingsdatum na inleiding van de procedure, voor zover van toepassing.

Geschiedenis van het Roemeense insolventieregister

Het Bulletin van insolventieprocedures is in 2006 in het leven geroepen ingevolge Wet nr. 86/2006 inzake insolventieprocedures.

De belangrijkste doelstelling van het Roemeense Bulletin van insolventieprocedures is voortdurende optimalisering van het elektronische systeem van dagvaardingen, mededelingen, oproepingen en kennisgevingen van de processtukken die gepubliceerd worden.

De voordelen van het Roemeense insolventieregister

De publicatie van het Bulletin van insolventieprocedures brengt duidelijke voordelen met zich mee:

 • het versnelt de insolventieprocedures en vereenvoudigt de overbrenging van dagvaardingen, oproepingen, kennisgevingen, gerechtelijke beslissingen en andere processtukken die door de rechtbanken en faillissementscuratoren worden uitgevaardigd, met de totstandbrenging van een procedure voor elektronische communicatie;
 • het leidt tot uniformisering en standaardisering van processtukken die door de rechtbanken en faillissementscuratoren worden uitgevaardigd;
 • het draagt bij aan de ontwikkeling van een nationale database van processtukken die door de rechtbanken en faillissementscuratoren zijn uitgevaardigd (zoals dagvaardingen, mededelingen, gerechtelijke beslissingen, oproepingen, kennisgevingen, verslagen en saneringsplannen);
 • het vergemakkelijkt de snelle invoer in het handelsregister (of andere registers) van kennisgevingen die zijn gedaan ingevolge Wet nr. 85/2014 inzake insolventieprocedures en het voorkomen van insolventie;
 • het biedt belanghebbenden toegang tot processtukken die door de rechtbanken en faillissementscuratoren worden uitgevaardigd;

Relevante links

Officiële website van het Roemeense BPI

Officiële website van het Roemeense handelsregister

E-dienstenportaal van het Roemeense Nationaal Bureau voor het handelsregister

Laatste update: 06/07/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website