Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Faillissements- en insolventieregisters

Roemenië

Op deze pagina vindt u algemene informatie over het Bulletin van insolventieprocedures – Roemeense insolventieregister, dat beheerd wordt door het Nationaal Bureau voor het handelsregister van het ministerie van Justitie.

Inhoud aangereikt door
Roemenië
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke gegevens bevat het Roemeense insolventieregister?

Insolventieprocedures in Roemenië

In het Bulletin van insolventieprocedures (BPI) dat wordt uitgegeven door het Nationaal Bureau voor het handelsregister staan dagvaardingen, mededelingen, oproepingen, bekendmakingen van processtukken die zijn uitgevaardigd door rechterlijke instanties en ten uitvoer zijn gelegd door gerechtelijk medewerkers/liquidateurs in het kader van insolventieprocedures in overeenstemming met wet nr. 85/2006 op insolventieprocedures.

Algemene insolventieprocedures zijn van toepassing op:

 • handelaren;
 1. handelsondernemingen;
 2. coöperatieve ondernemingen;
 3. economische belangengroepen;
 • coöperatieve organisaties;
 • agrarische verenigingen;
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen die economische activiteiten uitoefenen.

Vereenvoudigde insolventieprocedures zijn van toepassing op:

 • handelaren;
 1. gevolmachtigde natuurlijke personen;
 2. individuele ondernemingen en familiebedrijven;
 • alle handelaren en rechtspersonen die voldoen aan een reeks specifieke voorwaarden, te weten:
 1. ze hebben helemaal geen vermogen;
 2. hun oprichtings- of administratieve verantwoordingsdocumenten zijn niet te vinden;
 3. de bestuurder is niet te vinden;
 4. hun statutaire vestiging bestaat niet meer of is niet meer dezelfde als is aangegeven bij het handelsregister; zij hebben nagelaten de bij wet vereiste documenten te overleggen;
 5. zij worden ontbonden voordat de dagvaarding is opgesteld; of
 6. zij hebben verklaard van plan te zijn over te gaan tot vrijwillige liquidatie.

Het centrale ondernemings-/handelsregister wordt beheerd door het Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (Nationaal Bureau voor het handelsregister), een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid die ressorteert onder de bevoegdheid van het ministerie van Justitie.

Het Bulletin van insolventieprocedures

Welke informatie is hierin te vinden?

Het Bulletin van insolventieprocedures bevat alle procedurehandelingen die door rechters en door gerechtelijk medewerkers/liquidateurs zijn uitgevaardigd en/of ten uitvoer zijn gelegd nadat de insolventieprocedures zijn ingesteld, te weten:

 • dagvaardingen die in bepaalde situaties worden uitgebracht door tegenpartijen;
 • betwistingen;
 • tweede beroepen en overige verzoeken;
 • bekendgemaakte procedurehandelingen en beslissingen van de rechters;
 • oproepingen ter terechtzitting;
 • bekendmakingen;
 • overige procedurehandelingen zoals bij wet bepaald (verslagen van de gerechtelijk medewerker/liquidateur, gerechtelijke reorganisatieplannen, aankondigingen).

Hoe is de website van het Bulletin van insolventieprocedures georganiseerd?

De website van het Bulletin van insolventieprocedures biedt toegang tot de volgende informatie

 • gratis informatie;
 • informatie over de structuur van het Nationaal Bureau voor het handelsregister, Directoraat voor het Bulletin van insolventieprocedures;
 • specifieke wetgeving, formulieren en procedurele handelingen.

De website van het Bulletin van insolventieprocedures (BPI) bestaat uit de volgende gedeelten:

 • informatie over de totstandkoming van het BPI;
 • wetten
 • organigram van het Nationaal Bureau voor het handelsregister, de kantoren van het handelsregister die verbonden zijn aan nationale rechtbanken en het BPI;
 • een juridisch woordenboek (insolventie)
 • BPI-statistieken
 • interinstitutionele betrekkingen
 • contactgegevens

Het Bulletin van insolventieprocedures kan worden geraadpleegd op het e-servicesportaal van het Nationaal Bureau voor het handelsregister (zie het gedeelte betreffende het Bulletin van insolventieprocedures) en heeft de volgende structuur:"

 1. BPI-diensten:
  • het ‘online Bulletin van insolventieprocedures’ (tegen een BPI-vergoeding);
  • het “overzicht van BPI-uitgaven” (gratis informatie);
  • “in het BPI gepubliceerde personen” (gratis informatie);
 2. levering van gegevens aan het BPI:
  • online-formulieren voor publicatie in het BPI;
  • offline-formulieren voor het BPI.
 3. publicatieformulieren BPI:
  • online-formulieren voor informatieverstrekking aan het BPI;
  • offline-formulieren voor het BPI
 4. statistische gegevens.

Is de toegang tot het Roemeense insolventieregister kosteloos?

Het Bulletin van insolventieprocedures wordt elektronisch uitgegeven. Het is in elektronisch formaat te raadplegen op:

Voor de toegang tot de diensten waarin het BPI voorziet, gelden verschillende voorwaarden:

 • toegang tot de officiële website van het Bulletin van insolventieprocedures is gratis; vooraf registreren is hiervoor niet vereist;
 • voor toegang tot het e-servicesportaal van het Nationaal Bureau voor het handelsregister is registratie als gebruiker vereist;
 • toegang tot het online Bulletin van insolventieprocedures wordt verleend na registratie als gebruiker en betaling van een abonnementstarief;
 • toegang tot zowel het ‘overzicht van BPI-uitgaven’ als ‘in het BPI gepubliceerde personen’ is gratis en vereist slechts registratie als gebruiker.

Hoe opzoekingen verrichten in het Roemeense insolventieregister

Het online Bulletin van insolventieprocedures is te doorzoeken op nummer en publicatiejaar van een uitgave, naam van de schuldenaar, fiscaal identificatienummer, registratienummer in het handelsregister, referentienummer van de rechtszaak en periode waarbinnen een uitgave is gepubliceerd. Na betaling van een abonnementstarief heeft men toegang tot de gepubliceerde BPI-uitgaven met de volledige tekst van de processtukken.

Het ‘overzicht van BPI-uitgaven’ is te doorzoeken op nummer en datum van de uitgave. De volgende informatie is kosteloos toegankelijk:

 • het type processtuk dat is gepubliceerd in het bulletin (bijv. dagvaarding, uitspraak over de aanvang van de insolventieprocedure, kennisgeving van de aanvang van de insolventieprocedure, oproepen van de vergadering van schuldeisers, activiteitenverslag, reorganisatieplan, uitspraak over de aanvang van de faillissementsprocedure, kennisgeving van de aanvang van de faillissementsprocedure, verdelingsplan, eindverslag, uitspraak over de afsluiting van de insolventieprocedure etc.);
 • de namen van de personen die de processtukken betreffen;
 • het district waar het kantoor van de personen in kwestie geregistreerd is;
 • de fiscale ID-code;
 • het inschrijfnummer in het register.

Het gedeelte ‘in het BPI gepubliceerde personen’ is te doorzoeken op het nummer en publicatiejaar van een uitgave, naam van de schuldenaar, fiscaal identificatienummer, registratienummer in het handelsregister, referentienummer van de rechtszaak of de periode waarbinnen een uitgave is gepubliceerd. De volgende informatie is kosteloos toegankelijk:

 • naam;
 • de fiscale ID-code;
 • het registratienummer van de personen die de processtukken betreffen;
 • het district waar het kantoor van de personen in kwestie geregistreerd is;
 • het nummer van de insolventiezaak en de naam van de rechtbank waar deze zaak geregistreerd is;
 • uitgaven van het bulletin met daarin de processtukken met betrekking tot de desbetreffende personen;
 • het type procedure;
 • de termijn voor de eerste uitspraak na aanvang van de procedure, indien van toepassing.

Geschiedenis van het Roemeense insolventieregister

Het Bulletin van insolventieprocedures is opgericht in 2006 krachtens wet 86/2006 op insolventieprocedures.

De belangrijkste doelstelling het Roemeense Bulletin van insolventieprocedures is voortdurende optimalisering van het elektronisch systeem van dagvaardingen, mededelingen, oproepingen en kennisgevingen van de processtukken die gepubliceerd worden.

Voordelen van het Roemeense insolventieregister

De publicatie van het Bulletin van insolventieprocedures levert duidelijke voordelen op:

 • Het versnelt de insolventieprocedure en vereenvoudigt de afgifte van dagvaardingen, oproepingen, kennisgevingen en bekendmakingen van de processtukken door rechterlijke instanties en door gerechtelijk medewerkers/liquidateurs via een elektronische procedure.
 • Het zorgt ervoor dat er uniforme en gestandaardiseerde processtukken worden uitgevaardigd door de rechterlijke instanties en gerechtelijk medewerkers/liquidateurs.
 • Het draagt bij aan de ontwikkeling van een landelijke gegevensbank van processtukken die zijn uitgevaardigd door rechterlijke instanties en gerechtelijk medewerkers/liquidateurs (bijv. dagvaardingen, mededelingen, uitspraken, oproepingen, kennisgevingen, verslagen, reorganisatieplannen).
 • Het maakt snelle registratie in het handelsregister of in andere registers mogelijk waar het de vereiste kennisgevingen krachtens wet nr. 85/2006 op insolventieprocedures betreft.
 • Het biedt belanghebbenden toegang tot de door de rechterlijke instanties en gerechtelijk medewerkers/liquidateurs uitgevaardigde processtukken.

Links

Officiële website van het Roemeense BPI;

Officiële website van het Roemeense handelsregister;

E-servicesportaal van het Roemeense Nationaal Bureau voor het handelsregister.

Laatste update: 16/01/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website